Sök

Sök

Försvarshögskolans forskning

Försvarshögskolans forskning omfattar både grundforskning och praxisnära tillämpad forskning inom området försvar, krishantering och säkerhet.

Försvarshögskolans forskning och forskarutbildning utvecklar kunskap om säkerhet i internationella och nationella kriser och krig. Här bedrivs forskning om vad som påverkar möjligheten både att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig samt att etablera säkerhet. Även militära och civila aspekter av säkerhet undersöks, inte minst civil-militära relationer och samverkan.

Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar och militära operationer. Vi erbjuder en mångvetenskaplig forskningsmiljö där ämnena befruktar varandra. Här finns en bredd av kompetenser, som till exempel krigsvetare, statsvetare, historiker, folkrättsjurister och psykologer. En av våra styrkor är interaktionen mellan forskare och praktiker, som officerare och andra yrkesverksamma inom försvars- och säkerhetssektorn.

Forskarutbildning

Fram till 2018 har en stor del av forskarutbildningen på Försvarshögskolan skett i samarbete med andra lärosäten. I och med examenstillståndet inom försvar, krishantering och säkerhet har Försvarshögskolan nu en egen forskarutbildning i huset.

Området försvar, krishantering och säkerhet bygger vidare på en hög kompetens inom tre ämnen på forskarutbildningsnivå:

Krigsvetenskap

Ett ämne som i Sverige är unikt för Försvarshögskolan. Forskningen behandlar frågeställningar kring försvarsplanering och doktriner, skapande av militär förmåga, militär maktutövning och krigföring. Mer om ämnet krigsvetenskap.

Statsvetenskap

Forskningen inom statsvetenskap fokuserar på frågeställningar kopplade till utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik, hantering av kriser, krisberedskap och samhällets skydd, samt internationell samverkan. Mer om ämnet statsvetenskap.

Militärhistoria

Militärhistoria studerar krig, krigföring, militära institutioner, militär kultur och militärt tänkande. Ämnet analyserar krigets konsekvenser på det civila samhället, samspelet mellan militärt och civilt, samhällets resursgenerering (ekonomiskt, personellt och ideologiskt) samt dess konsekvenser under olika epoker. Mer om ämnet militärhistoria.

Samarbeten med andra lärosäten

Vid sidan av forskarutbildningen kommer det även fortsättningsvis att bedrivas forskning och forskarutbildning i samarbete med andra lärosäten inom ytterligare tre forskningsområden:

Inom vår unika nisch har vi en bredd som innebär att vi tar ett omfattande grepp över totalförsvaret och dess olika funktioner, här finns unik expertis som spänner från militära insatser till civil krishantering.

Stor samhällsnytta

Vid Försvarshögskolan bedrivs i hög grad tillämpad forskning, vilket innebär att det finns en särskilt nära koppling mellan forskning och samhällsnytta. Det märks bland annat genom att våra forskare ofta uttalar sig i media och stöttar myndigheter med analyser. På längre sikt gör forskningen nytta genom att våra studenter löpande får ta del av forskningsresultaten i undervisningen, det vill säga kunskaper som de så småningom tar med sig ut i arbetslivet. I och med den egna forskarutbildningen blir steget mellan forskningsresultat och utbildning ännu kortare och resurserna kan användas mer effektivt.

Framtida forskningsprojekt

Vid sidan av tillämpad forskning bedrivs även grundforskning vid Försvarshögskolan. Krigsvetenskap och statsvetenskap är samhällsvetenskapliga ämnen och samma vetenskapliga praktiker och metoder tillämpas här som vid andra universitet. Tillvägagångssätten kan handla om allt från fältstudier till arkivforskning.

Forskningschef vid Försvarshögskolan är prorektor Malena Britz.

Kontakt

Malena Britz

Prorektor, Forskningschef, Högskoleledning

Malena.Britz@fhs.se +46 8-55342716
Dela: