Sök

Sök

Möt några av våra forskare

Våra forskare studerar både militära och civila aspekter av området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar, ledarskap och militära operationer.

Här kan du läsa mer om några av våra forskare, deras expertområden och aktuella forskningsprojekt.

Militärhistorisk forskning ger nya perspektiv

Efter att ha börjat sin forskarbana med fokus på europeisk politik under kalla kriget väcktes Maria Gussarssons intresse för militärhistoria när hon började gräva i Krigsarkivets gömmor. –...

”Vi behöver lära oss mer om Ryssland”

Trots att Ryssland sedan invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 ligger högt upp på nyhetsagendan är Oscar Jonsson övertygad om att vi behöver mer kunskap för att kunna hantera hotet från...

Han vill stärka den empiriska historieforskningen

Med en stark förankring i den empiriska traditionen hoppas professor Steve Murdoch kunna bidra med ny kunskap, både om de militärdiplomatiska relationerna mellan Skottland och de nordiska lä...

”Jag gillar att ställa stora frågor”

Antoine Bousquet intresserar sig för hur historiska skeenden påverkar det militära tänkandet. Han utgår ofta från breda frågor och drar kopplingar från en rad olika områden för att komma til...

Hon vill bidra till ökad säkerhet till havs

Biträdande universitetslektor Adriana Ávila-Zúñiga Nordfjelds forskning är inriktad på sjöfartsskydd och hamnsäkerhet. Med lång erfarenhet inom fältet är en av hennes drivkrafter att bidra t...

Från ubåtskapten till professor

Roar Espevik har en bakgrund som ubåtsofficer och lång erfarenhet av ledarutveckling under påfrestande förhållanden. Det var suget efter att prova på något nytt som ledde vägen till Försvars...

En säkerhetspolitisk mångsysslare

Kjell Engelbrekts forskning rör sig från europeisk säkerhetspolitik till transatlantisk säkerhet och stormaktsdiplomati. Just nu ligger fokus på att utvärdera Sveriges roll i säkerhetsrådet...

Feministiska perspektiv på inbördeskrig

Jenny Hedström, docent och biträdande universitetslektor i krigsvetenskap, forskar om genus och inbördeskrig med ett särskilt fokus på Myanmar. Just nu är hon aktuell med en studie som grans...

Nyfikenheten leder vägen

Linus Hagström har gått från ett smalt forskningsfokus med siktet inställt på japansk utrikes- och säkerhetspolitik till en bredare forskningsagenda inom det statsvetenskapliga fältet. I fra...

”Information är säkerhetspolitikens kärna”

Att information också är ett maktmedel är något som blivit allt tydligare i takt med att sociala medier och digitala kanaler gjort nyhetsflödet både snabbare och mer lättillgängligt. Charlot...

Samspelet mellan ledarskap och organisation

Erik Berntson har länge intresserat sig för ledarskapsfrågor och hans forskning handlar framför allt om chefers organisatoriska förutsättningar för att utöva ledarskap. – Det finns ganska m...

”Unik miljö för forskning om genus, fred och säkerhet”

Den 9 januari 2019 installerades Annick Wibben som Försvarshögskolans första Anna Lindh-professor i genus, fred och säkerhet. Hennes ambition är att skapa en miljö för utbyte av idéer och ku...

”Det känns väldigt meningsfullt”

Gerry Larssons forskning fokuserar framför allt på ledarskap och ledarskapsutveckling. Han ligger bakom den brett använda ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap som använts av Försvarsmakt...

Han vill förstå krigföringens natur och karaktär

Jerker Widén är professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hans forskning handlar framför allt om militärteori med fokus på sjömilitärt tänkande. – Jag analyserar teorier som handla...

Hon forskar om hur krig och konflikter påverkar individen

Hur krig, konflikter eller bristande säkerhet påverkar individen är huvudtemat för Mariam Bjarnesens forskning. Hon hämtar inspiration från etnografisk forskning och har gjort flera fältstud...

"Att forska om något som är användbart väger tungt"

En av Peter Thunholms drivkrafter är att hitta nya lösningar som kan förbättra Försvarsmaktens verksamhet, och hans forskning har bland annat lagt grunden för en ny planeringsmetodik och en...

Ann Enander

"Kris och risk ger hela skalan av mänskligt beteende"

Ann Enanders forskning om ledarskap och hur människor reagerar på kris och risk är högaktuell. Hon är en av experterna i den av regeringen utsedda Coronakommissionen och har nyligen utkommit...

En krigsvetare som gillar fred

Hur ser framtidens krigföring ut i ett svenskt perspektiv? Och vilken betydelse kommer artificiell intelligens och annan ny teknologi att få för försvarsmaktens arbete? Det är några av fråge...

Från miljöpolitik till politisk filosofi

Ronnie Hjorth, professor i statsvetenskap vid Institutionen för statsvetenskap och juridik, inledde sin forskarbana med en avhandling i miljöpolitik. Nu dominerar intresset för politisk teor...

”Katastrofer ställer saker på sin spets”

Helena Hermansson forskar om samverkan och ledning i kris. Hon menar att samverkan ofta ses som en universallösning i kris- och katastrofhantering, men betonar vikten av att ta hänsyn till u...

Med politik och relationer i fokus

Jenny Madestam forskar om ledarskap inom den offentliga sfären och i politiken, ett ämne som är särskilt relevant hösten 2021 med tanke på Socialdemokraternas partiledarbyte och turerna krin...

Utmaning att få lönsamhet i innovationsarbetet

Michael Ekenstedt är adjungerad professor vid Institutionen för försvarssystem. Det innebär att han delar sin tid mellan strategi och affärsutveckling på Saab Dynamics och forskning om styrn...

Lagen fortsätter att fascinera honom

Jann Kleffners forskning kretsar kring olika aspekter av internationell operativ juridik, inklusive krigets lagar, lagar om våldsanvändning i internationella relationer och mänskliga rättigh...