Sök

Sök

Militära professionen: Utlandsveteraner, PTSD och moralisk skada

Syftet med projektet är att bidra med fördjupad förståelse av hälsorelaterade utfall efter traumaexponering i samband med deltagande i svenska internationella militära insatser, med ett specifikt fokus på PTSD och moralisk skada.

Projektet handlar dels om att pröva dess relevans för gruppen svenska militära utlandsveteraner (traumaexponering, stressrelaterade övergående symptom och utveckling av PTSD, respektive moralisk skada) samt att kartlägga och pröva relevansen av vilka variabler, såväl prediktorer, mediatorer som utfall, som associeras med respektive hälsorelaterat utfall. Samtliga frågeställningar kommer särskilt att beakta potentiella genderrelaterade skillnader.

Projektet består av två delprojekt som löper parallellt och avser belysa ovanstående problematik från olika, men interrelaterade perspektiv.

PTSD och moralisk skada

Det första delprojektet ska undersöka förekomst av insatsrelaterade besvär vad gäller PTSD och moralisk skada separat, men även i relation till varandra, och utifrån ett tidsperspektiv med fokus på såväl kortsiktiga, stressrelaterade övergående symptom, som långsiktiga symptom hos svenska utlandsveteraner. Vidare syftar delstudie ett till att identifiera reliabla risk- och motståndsfaktorer i termer av prediktorer och mediatorer.

Förebygga och hantera PTSD och moralisk skada

Det andra delprojektet ska undersöka vilka individrelaterade, samt arbetsorganisatoriska, särskilt ledarskapsrelaterade, förhållanden som har en gynnsam respektive ogynnsam kort- och långsiktig psykologisk och funktionsmässig effekt för att förebygga och hantera PTSD och moralisk skada.

Utveckla stödmetoder

Projektet avslutas med en åtgärdsinriktad studie, baserat på det sammantagna resultat som erhålls i projektet, i syfte att utveckla stödmetoder och validera instrument för att förebygga och behandla PTSD och moralisk skada i relation till den specifika undersökningsgruppen. Givet att kunskapsläget i dag är större avseende stöd för att hantera PTSD-relaterade besvär, kommer ett något större fokus att ligga på moralisk skada.

Mer kunskap om svenska veteraners hälsa

Projektet väntas ge värdefull kunskap om svenska veteraners hälsa efter deltagande i svenska internationella militära insatser som kan utgöra underlag för att mer effektivt kunna förebygga och behandla långsiktiga hälsorelaterade besvär. Det i sin tur torde gynna individens och organisationens återhämtning och operativa effektivitet, och på sikt stärka Försvarsmakten i ett personalförsörjnings- och hållbarhetsperspektiv. Forskningsresultat kommer också till nytta i officersutbildningen, samt inför planering och genomförande av såväl nationell som internationell verksamhet.

Genom en kombination av seminarier/workshops, populärvetenskaplig rapportering och vetenskaplig dokumentation säkerställs såväl snabb avtappning som långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2022-2024

Kontakt

Sofia Nilsson

Universitetslektor, Proprefekt

Sofia.Nilsson@fhs.se +46 8-55342846
Dela:
Publicerad 2022-02-11 Uppdaterad 2023-02-09