Sök

Sök
Tentamen

Extern granskning av våra utbildningar och ämnen

Det närmaste året kommer tre ämnen och ett utbildningsprogram att utvärderas av externa bedömargrupper med representanter från andra lärosäten och uppdragsgivare. Granskningen är initierad av Försvarshögskolans ledning som ett led i kvalitetsarbetet och inleds 22 oktober.

– Lärosätet har ålagts ett stort ansvar för kvalitetsgranskningen i det nya kvalitetssystem som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade år 2016. Under 2017-2018 genomförde FoUN en pilotutvärdering av samtliga utbildningar. Erfarenheter från denna låg till grund för den modell och de regler för utbildningsutvärderingar som FoUN utarbetade under 2018. Rektor har fastställt reglerna och gett FoUN uppdrag att ansvara för att all poänggivande utbildning, på samtliga akademiska nivåer, ska utvärderas under en sexårsperiod. Vart tredje år sker utvärderingen med externa bedömare och vart tredje år av FoUN. Den av rektor fastställda tidplanen sträcker sig till och med 2024, men kommer i närtid glesas ut så den löper till och med 2026 säger Stefan Silfverskiöld, ordförande för FoUN.

Statsvetenskap och ledarskap först ut

Först ut i utbildningsutvärdering med externa bedömare är statsvetenskap och ledarskap under påfrestande förhållanden som granskas i höst. Till våren är det dags för krigsvetenskap och Officersprogrammet att utvärderas.

Kärnan i granskningarna består av utbildningarnas självvärderingar, utbildningsplaner kursplaner inklusive litteraturlistor, ett urval av självständiga arbeten, lärarförteckning, och nyckeltal. Vidare kommer bedömargruppen intervjua lärare, studenter, studierektorer och institutionsledningarna.

Bedömargrupp

I respektive bedömargrupp ska det finnas vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga från andra lärosäten, men även från annat ämne vid FHS. Därutöver ska det finnas en arbetslivsrepresentant, studentrepresentant och ett sekretariatsstöd från Forsknings-, utbildnings- och studentstödsavdelningen (FUS). De externa bedömarna i de nu aktuella utvärderingarna kommer från Umeå universitet, Universitetet i Bergen, Stockholms universitet, Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Process och preliminär tidplan

  • 22-23 oktober: bedömargrupperna besöker Försvarshögskolan för en introduktion
  • 20-21 november: Bedömargruppen intervjuar lärare inom statsvetenskap
  • 9-10 december: Bedömargruppen intervjuar lärare inom ledarskap
  • December: Yttrande för statsvetenskap klart.
  • Januari: Yttrande för ledarskap klart.
  • Februari-mars: FoUN behandlar yttrandena. Återkoppling från och diskussion med bedömargrupperna. Medverkar gör utbildningsföreträdare, representanter från FHS ledning samt FoUN.

Sidinformation

Publicerad:
2019-10-22
Senast uppdaterad:
2020-03-02
Dela: