Sök

Sök
Ung person framför dator.

Foto: Wes Hicks/Unsplash

Få svar på studentenkät om distansundervisning under coronapandemin

Endast 84 studenter svarade på enkäten om hur coronapandemin och distansundervisningen påverkat dem och deras studier. Det innebär en svarsfrekvens om knappt åtta procent och det är därför svårt att dra några slutsatser från enkäten.

I december till februari genomförde vi en enkät till studenter med coronarelaterade frågor. Tyvärr var det endast 84 personer som svarade på enkäten och det är därför svårt att dra några generella slutsatser från resultatet. De som svarat har bidragit med många fritextsvar som i sig kan vara underlag till förbättringar. Coronagruppen går igenom resultaten och tar ställning till om några åtgärder behöver vidtas.

– Jag vill rikta ett stort tack till de studenter som tagit sig tid att svara på enkäten. Det är värdefullt att få veta hur det fungerar för er att studera på distans och med de restriktioner som rådet hos oss och i samhället i stort, säger Jörgen Croon, tillförordnad högskoledirektör och ordförande i coronagruppen.

Så här svarade studenterna

Av de som svarat på enkäten anser mer än hälften att deras studieinsats och utbildningens kvalitet försämrats under pandemin. En femtedel är oroliga för att inte bli klara med sina studier i tid. Stödet från lärare har enligt 56 procent fungerat bra eller mycket bra. Närmare hälften anser att det vore bra eller mycket bra om Försvarshögskolan inför permanenta distansundervisningsmoment i utbildningarna. De digitala verktyg vi använder får i genomsnitt 4 av 5 i betyg. Över 65 procent av de som svarat anser att deras fysiska eller psykiska hälsa påverkats av distansundervisning. I fritextsvaren framgår att bristen på social interaktion på lärosätet och på grund av restriktioner i samhället i stort påverkar negativt.

Av fritextsvaren framgår bland annat önskemål om att alla lärare ska använda de digitala verktygen på likartat sätt och att en del lärare behöver bli bättre på distanstekniken generellt.

Sidinformation

Publicerad:
2021-02-26
Senast uppdaterad:
2021-02-26
Dela: