Sök

Sök

Goda resultat men lägre svarsfrekvens i årets studentenkät

Studentenkäten 2022 har sammanställts och resultaten är överlag goda, dock har svarsfrekvensen sjunkit i år. Tre av fyra svarande studenter känner sig glada och tillfreds vid tanken på studierna eller har en positiv känsla inför sina studier.

Vanligaste är att studenterna lägger 31–40 timmar i veckan på sina studier, generellt har antalet studietimmar i snitt ökat jämfört med 2019. Samtidigt upplever nio av tio att studiesituationen fått dem att känna sig stressade eller må dåligt i olika hög grad.

Lägre svarsfrekvens

Årets studentenkät gick ut till total 2 296 studenter, där ingår alla högskolestudenter och uppdragsstudenterna vid Högre officersprogrammet. Enkäten som var öppen 9 december–31 januari hade en svarsfrekvens på 26 procent. När undersökningen gjordes 2019 låg svarsfrekvensen på 48 procent.

– Det är svårt att säga varför så många färre valt att svara i år men valet av period som enkäten var öppen kan ha betydelse, likaså omfånget på enkäten. Det gjordes en enkät om studiesituationen med anledning av covid under 2021 och kanske fanns en viss enkättrötthet, säger Fredrik Ståhlberg vicerektor och ansvarig för utbildning vid Försvarshögskolan.

Studenterna är nöjda med bibliotekets lokaler

På frågan om hur Försvarshögskolans miljöer fungerar för studier får bibliotekets lokaler högst betyg. Biblioteket är den lokal som studenterna upplever fungerar bäst, både för studierna och sett till lokalernas fysiska till­gänglighet.

– Det är roligt att studenterna uppskattar biblioteket som lärmiljö. Vi har lagt ner mycket jobb på att förbättra studiemiljön med användarna i fokus. Sommaren 2020 genomförde vi en stor ombyggnation av de publika ytorna där vi skapade flera nya studieplatser och en mer flexibel informationspunkt säger Catrin Mårdell bibliotekschef.

Likabehandling och jämställdhet i studierna

Enkäten tar upp både kränkande behandling och trakasserier, diskriminering samt råd och stöd vid FHS. På frågor om hur studenterna uppfattar möjligheten för kvinnor respektive män att få utrymme i olika undervisningssituationer vid Försvarshögskolan finns det en skillnad i svaren mellan könen.

Män anser i regel att kvinnor och män får lika stora möjligheter på alla områden. För kvinnor är det också det vanligaste svaret men på tre områden så ger kvinnor lägre skattningar. Dessa områden är ”att få talutrymme på seminarier”, ”att bli lyssnad på” samt ”att få gehör av studiekamrater för sina idéer”.

– Som student vid FHS är det viktigt att du känner dig trygg i din studiemiljö. Högskolan arbetar därför aktivt för att främja jämställdhet och likabehandling i utbildningen, bland annat genom seminarier och utbildningar, säger Fredrik Ståhlberg vicerektor och ansvarig för utbildning vid Försvarshögskolan.

Ta del av hela resultatet

Sidinformation

Publicerad:
2022-06-14
Senast uppdaterad:
2022-06-14
Dela: