Sök

Sök
Närbild på Försvarsmaktens förtjänsmedalj.

Foto: Nicklas Gustafsson / Försvarsmakten

Krigsdekorationer som en del av den moderna statens politik

Personligt mod är titeln på Magna Robertssons avhandling om veteranpolitikreformen 2010 och de nya krigsdekorationerna. Den visar att den moderna statens mjuka styrning också omfattar normer och etik, utöver lagar och regler. Det blir tydligt när svenska officerare och soldater belönas för förtjänstfulla insatser i Afghanistan.

Forskning om säkerhet fokuserar ofta på erfarenheter från det som inte fungerat särskilt bra, men i Magna Robertssons färska avhandling Personligt mod – som lades fram den 24 april vid Stockholms universitet – ligger istället fokus på förebilder och goda exempel från svåra situationer som väpnad strid.

Magna Robertsson är universitetsadjunkt på ledarskapsavdelningen vid Försvarshögskolan.

I avhandlingen förklaras att statsmakterna kan påverka professionsutövarnas värde- och normsystem genom det som benämns mjuk normstyrning. Magna Robertsson studerar detta via veteranpolitiken och en klassisk medalj för tapperhet i strid i strid, som talar till den militära professionens yrkesutövning.

För insatsen i Afghanistan och under tidsperioden 2008 – 2012 delades Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd officiellt ut till 72 svenska soldater och officerare.

Är det handlingar vid svåra och gripande handlingar som belönas?

– Ja, vi talar om en arbetsmiljö som är unik inom svensk statsförvaltning, och de fall som bedöms handlar om exceptionella handlingar i denna miljö, långt utöver vad yrkesrollen kräver. Det kan handla om att man gör något osjälviskt i en svår situation, som dessutom är utfört med ett gott omdöme baserat på yrkeskunskaper, säger Magna Robertsson.

Modet som egenskap är särskilt viktigt för den militära professionen. Det går att dra slutsatser kring vad som är normalt respektive exceptionellt agerande för en soldat eller officer i stridssituationer genom belöningssystemet visar Magna Robertsson.

Professionellt mod liknas vid ett grundkrav för att kunna arbeta i den militära yrkesrollen och premieras därför inte i belöningssystemet. Den som däremot uppvisar personligt mod och gör något utöver det som tjänsten kräver för att lyckas när det är extra kritiskt uppfyller däremot det formella kriteriet för en förtjänstmedalj. Medaljen delas dessutom i praktiken ofta ut på informella kriterier, i avhandlingen kallat för ädelt mod.

Svenska soldater i Afghanistan.

Svenska soldater i Afghanistan. Foto: Johan Lundahl / Försvarsmakten.

Varför är medaljen så intressant för dig som forskare?

– Just krigsdekorationer är principiellt intressanta eftersom de bygger på en känslomässigt grundad och värdebaserad logik, till skillnad från klassiska belöningssystem med produktionsmål och ekonomiska ersättningar som ofta används inom det privata näringslivet. Den här logiken kan säga oss något om hur värdesystem och institutioner utvecklas.

Magna Robertssons främsta bidrag till teoribildningen är utvecklingen av begreppet mjuk normstyrning. Hon har fokuserat sitt arbete kring utvecklingen av en analysmodell som omfattar fyra nivåer: politik, regelverk, professionsetik och policy. Mjuk normstyrning som begrepp förklarar hur dessa områden samverkar, menar Magna Robertsson. Det finns en dynamik i styrmixen mellan regelstyrning, organisationsstyrning och mjuk normstyrning som förstärker den här typen av metastyrning som sker indirekt och på distans.

Det går alltså i någon mening att styra vad som sker på slagfältet?

– Striden är inget laglöst tillstånd, det finns lagar och regler även för väpnad strid, och utöver detta finns normer och etik för de professionellas agerande.

– Poängen är att professionsetiken har en dubbelriktad funktion i den här styrmixen, både som vägledande för omdömesförmågan i yrkesutövningen, men också som mål för statsmakternas metastyrning, säger Magna Robertsson.

Vilka forskningsluckor ser du att fylla framöver?

– Vi skulle behöva forska mer om mjuk normstyrning för att se hur man kan påverka olika professioners etik och även andra normsystem i samhället. Det finns många fler tekniker för att göra detta, även negativa sanktioner. Det blir allt viktigare i en tid när vi talar om exempelvis beteenden i sociala medier och om skolans värdegrund. Det är viktigt att se att det handlar om normsystem som vi faktiskt kan utveckla, påverka och själva bestämma över.

Fotnot: Veteranpolitikreformen beslutades av riksdagen 2010 och innebar bland annat att Försvarsmakten fick ett stärkt arbetsgivaransvar för veteraner. Ett delområde är att staten ska visa stöd och erkänsla för veteranernas arbete i internationella insatser genom medaljering.

Text: Lennart Frykskog

Sidinformation

Publicerad:
2020-05-15
Senast uppdaterad:
2020-12-10
Dela: