Sök

Sök
Soldater i en grupp som tittar på kartor.

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Vilka egenskaper leder till hög etisk kompetens?

En stark inre moralisk kompass och förmåga att identifiera etiska dilemman är faktorer som kännetecknar ledare med hög etisk kompetens. Det visar en ny Nato-rapport där forskare från Försvarshögskolan medverkar.

I rapporten Factors Affecting Ethical Leadership undersöker forskare från tio länder vilka individuella och organisatoriska faktorer som bidrar till ett etiskt ledarskap.

– Tidigare forskning pekar på att det är ledarens beteende i etiska frågor som i hög grad formar organisationens etiska klimat, men det finns få studier som undersöker vad som påverkar om en ledare kommer att bete sig etiskt eller inte, viket vi tittar på här, säger Sofia Nilsson, docent och universitetslektor vid Institutionen för ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan.

Studien har genomförts med hjälp av enkäter till studerande vid högre officersprogram i sex av de tio deltagande länderna, däribland Sverige.

– Utifrån enkätsvaren har vi sedan kunnat dra vissa slutsatser om vad som påverkade det etiska ledarskapet mest, säger Sofia Nilsson.

Starka värderingar och moraliskt mod

En slutsats var att ledare med hög etisk förmåga har en stark inre moralisk kompass och kan identifiera och hantera etiska dilemma.

– De är etiskt känsliga och kan hantera svåra situationer. De har en form av moraliskt mod och starka grundläggande värderingar som de bygger den här förmågan på. De har också en tro på att organisationen delar deras värderingar, säger Sofia Nilsson.

Projektet har även tagit fram en modell för etiskt ledarskap baserad på tidigare forskning som testats i Natogruppen.

– Resultaten från de olika länderna pekar på snarlika resultat när det gäller vilka egenskaper som förutspår ett etiskt ledarskap, vilket är intressant, säger Magna Robertsson, universitetslektor vid Institutionen för ledarskap och ledning.

Projektet har även jobbat fram ett stort antal scenarioövningar med moraliska dilemman och konflikter som ska användas för utbildning in om Nato.

– Vi kommer nu att jobba vidare med detta och göra en mindre och omarbetad undersökning för att samla in material till ett nytt läromedel i etik för deltagare i det Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan, säger Magna Robertsson.

Josefin Svensson

Ladda ned och läs rapporten

Rapporten Factors Affecting Ethical Leadership går att ladda ned med öppen tillgång och har valts ut till en av Nato Highlights Publications 2023.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-04
Senast uppdaterad:
2024-06-07
Dela: