Sök

Sök

Militära professionen: Etik, moral och värdegrund

Syftet med projektet är att bidra med fördjupad kunskap om etik, moral och värdegrund i en svensk militär kontext, med särskilt fokus på etikutbildning av militär personal som för befäl.

Det finns en generell utvecklingstrend mot ett ökat individuellt ansvar för etiska och moraliska aspekter av ledarskap för militära chefer. Det medför ett ökat krav på omdömesförmåga i etiska och moraliska frågor hos militära befattningshavare. Det här forskningsprojektet tar fram läromedel anpassade för de militära programmen Officersprogrammet och Högre officersprogrammet för att täcka detta ökade kunskapsbehov. Inom ramen för ledarskapsutbildningen vid de militära programmen övas officerares omdömesförmåga i etiska och moraliska frågor samt i värdegrundsfrågor genom utbildning och reflektion över eget ledarskap, som på sikt stärker officerares förmåga att utöva ett etiskt ledarskap både hemma på förbandet såväl som i olika typer av operationer nationellt och internationellt. På det sättet kan projektet också betraktas som ett led i operationaliseringen av Försvarsmaktens värdegrund.

Militär etik för personal som för befäl

Projektet består av två delprojekt för framtagning av läromedel som bygger på varandra. Innehållet i de två läromedlen ska sammantaget ses som en helhet, som avspeglar att utbildningen fördjupas och successivt blir mer avancerad genom progression. Läromedlen ska kunna stå för sig själva (det vill säga utan att behöva kompletteras med annan litteratur) när det gäller den vetenskapliga kvaliteten, och kan i och med detta även användas på andra militära utbildningar. Målgruppen är således militär personal som för befäl.

  1. Det första delprojektet handlar om att ta fram en utökad utgåva av antologin Vägar till militär etik – en tillämpning (ISBN 978-9188975-08-9). Det är en grundbok i etik som tidigare tryckts och publicerats digitalt av Försvarshögskolan. Nytt avtal har nu ingåtts med Studentlitteratur om en bearbetad och utökad utgåva.
  2. Det andra delprojektet handlar om att ta fram ett helt nytt läromedel i militär etik på avancerad nivå, anpassat för högre officerares behov av kunskaper om etik, moral och värdegrund relaterat till strategiskt och indirekt ledarskap. Innehållet i denna antologi kommer att diskuteras med en etablerad referensgrupp under 2022, där Försvarsmakten är representerad. Antologin kommer att innehålla element från flera ämnen, och samverkan inom Försvarshögskolan kommer därmed att genomföras.

De två delprojekten avslutas med leverans av ett läromedel vardera. De kommer att ges ut av Studentlitteratur för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.

Arbetet byggs kring en civil-militär dubbelhandsfattning för redaktörskapet. Universitetslektor Magna Robertsson är huvudredaktör för båda böckerna, och medredaktör för grundboken är major/fil dr David Bergman. Medredaktör för boken för avancerad nivå är överstelöjtnant/doktorand Torbjörn Engelkes.

Utöver detta, är en övergripande aktivitet för projektet ett fördjupat kunskapsutbyte i form av en årlig workshop på temat etik, moral och värdegrund som genomförs i samverkan med Försvarsmakten.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

Pilotprojekt 2023 (delprojekt 1), med planerad fortsättning 2024-2025 (delprojekt 2).

Dela:
Publicerad 2022-05-13 Uppdaterad 2024-05-20