Sök

Sök
Blogger

Rektorsblogg

Rektorsblogg

– om forskning och utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Med anledning av invasionen av Ukraina

Publicerad den 24 feb, 2022 av Robert Egnell

Idag vaknar vi upp till den fruktansvärda nyheten att Vladimir Putin förklarat krig mot Ukraina och därmed fullbordar en oprovocerad och fullskalig attack mot en suverän grannstat mitt i Europa. Våra omedelbara tankar går till den Ukrainska befolkningen som i flera städer vaknar i skräck av kraftfulla explosioner från bland annat kryssningsmissiler och artilleri.

In English

Vi vet ännu inte hur långtgående Putins planer är eller hur krigföringen kommer att se ut, men alla vi som studerar krig och krigföring vet att vi står inför fruktansvärd förstörelse, kaos och mänskligt lidande. Det är krigets natur – även om vi naturligtvis aldrig slutar hoppas på en snabb, diplomatisk lösning.

Jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att studera och försöka förstå internationell säkerhet, krig och konflikter, och jag kan egentligen bara konstatera att det här är den sorgligaste och mest skrämmande dagen i mitt liv. Precis som efter terrorattackerna den 11 september 2001 är magkänslan att världen helt enkelt inte kommer att vara sig lik efter idag. Putins attack mot Ukraina är inte bara ett fruktansvärt övergrepp mot en suverän grannstat, det är också en attack mot hela den internationella säkerhetsordningen. En värld där sånt här beteende kan ske riskerar att bli en betydligt mörkare och osäkrare värld en den som min generation vuxit upp i.

Jag vet dock samtidigt att jag är precis där jag vill vara – omgiven av forskare, militära och civila lärare och studenter som varje dag gör sitt yttersta för att genom sin forskning och utbildning bidra till en säkrare värld, till svensk försvarsförmåga, totalförsvaret, till att bygga robusta och demokratiska samhällen i en fungerande världsordning. Försvarshögskolan har aldrig varit viktigare än just nu och vår verksamhet fortsätter naturligtvis oförtrutet. Jag är enormt stolt över allt vi gör och att våra forskare dessutom nu i alla medier under dygnets alla timmar bidrar med sin kompetens för att skapa en bredare förståelse i samhället för de komplexa skeenden som vi bevittnar i Ukraina.

Jag påminner också om att vi just nu riskerar att drabbas av cyberattacker, påverkansförsök och desinformationskampanjer – inte minst i sociala medier. Var försiktiga med att sprida obekräftad information och håll era säkerhetssystem uppdaterade.

Vi har med stor sannolikhet en tid av stor rädsla och stress framför oss – både professionellt och privat. Jag vill därför slutligen uppmana er alla att ändå stanna upp ibland. Se varandra och prata med varandra. Osäkerhet och rädsla är inget vi människor ska behöva hantera i ensamhet och den kunskap som vi kan sprida om det som nu sker kommer att lugna mer än att skrämma vår omgivning. Fakta och kunskap – hur bister den än må vara – trumfar okunskap.

The invasion of Ukraine

Today we woke up to the terrible news that Vladimir Putin has declared war on Ukraine, thus completing an unprovoked and full-scale attack on a sovereign neighboring state in the middle of Europe. Our immediate thoughts go to the Ukrainian population, who in several cities are waking up in fear of powerful explosions from, among other things, cruise missiles and artillery.

We do not yet know how far-reaching Putin's plans are or what warfare will look like, but all of us who study war and warfare know that we are facing terrible destruction, chaos and human suffering. That is the nature of war - although of course we never stop hoping for a quick, diplomatic solution.

I have spent my entire adult life studying and trying to understand international security, war and conflict, and I can truly say that today is the saddest and most frightening day of my life. Just like after the terrorist attacks on September 11, 2001, the gut feeling is that the world will simply not be the same after today. Putin's attack on Ukraine is not only a terrible attack on a sovereign neighboring state, it is also an attack on the entire international security order. A world where this kind of behavior can take place runs the risk of becoming a much darker and more insecure world than the one in which my generation grew up.

At the same time, I know that I am exactly where I want to be - surrounded by researchers, military and civilian teachers and students who every day do their utmost to contribute through their research and education to a safer world, to Swedish defence capability, the total defence, to build robust and democratic societies in a functioning world order. The Swedish Defence University has never been more important than right now, and our activities naturally continue unabated. I am extremely proud of everything we do and that our researchers are now contributing with valuable insight and expertise in various media outlets around the clock in order to support a deeper understanding in society of the complex events we are witnessing in Ukraine.

I would also like to remind you that we are currently at risk of being hit by cyber attacks, attempts to influence and disinformation campaigns - not least in social media. Be careful about spreading unconfirmed information and keeping your security systems up to date.

We most likely have a time of great fear and stress ahead of us - both professionally and privately. Finally, I would like to urge all of you to take a minute to stop and reflect. Reach out to your colleagues and others, and talk to each other. Insecurity and fear are not something we humans need to deal with alone. The knowledge we can contribute and distribute about what is happening now will not scare people or create panic. Facts and knowledge - however bitter they may be - trump ignorance.

Blogg

Blogger

Försvarshögskolans rektor Robert Egnell bloggar om forskning och utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Tidigare inlägg

Dela: