Sök

Sök

Kraftig ökning av antalet officersstudenter

Totalt 192 studenter har påbörjat sina studier på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Det är en ökning med 43 procent jämfört med år 2018. Andelen kvinnor ökade med fyra procentenheter och antalet som söker direkt från grundläggande militär utbildning har mer än fyrdubblats.

Av de 192 studenter som påbörjat sin utbildning på det treåriga Officersprogrammet kom 72* direkt från sin militära grundutbildning, jämfört med förra årets tolv.

– Det är en rejäl ökning i år men vi är försiktiga med att dra några långtgående slutsatser av det efter som det är första året med återinförd värnplikt och i den första omgången värnpliktiga tog Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ut ovanligt många med resultat som motsvarar officerspotential, säger tjänsteförrättande vicerektor Hans Granlund.

Stora behov

Men att intresset för att bli officer ökar står klart. Totalt sökte 708 personer Officersprogrammet i år, den högsta siffran på nio år. Förra året sökte 513 programmet. Samtidigt är Försvarsmaktens behov av officerare större än på många år och antalet platser på officersprogrammet har ökat med 50 procent på ett år, från 150 till 225.

– Vi är nöjda med resultatet inte minst med tanke på den snabba utökningen. Tidigare har vi haft svårt att fylla 150 platser men i år är endast en handfull av 225 platser tomma, säger Hans Granlund.

Omfattande tester

Den särskilda behörigheten för Officersprogrammet innebär att sökunderlaget är mer begränsat än för många högskoleutbildningar. För det första ska den som söker ha genomfört grundläggande militär utbildning med betyg som innebär att hen rekommenderas vara lämpligt som officer. För det andra genomgår de sökande omfattande testning som en del av antagningsprocessen. Det handlar om allt från fysiska och medicinska krav till lämplighetsprövning i form av både psykolog- och professionsintervju.

Av de 708 som sökte var det 314 som passerade nålsögat och fick ett positivt antagningsbesked. Det innebär att nästan 40 procent av de antagna tackar nej till platsen. Störst andel som inte tar sin plats återfinns bland de som söker direkt från värnplikten, där över hälften tackar nej.

– Dock var andelen ännu högre förra året så vi ser en liten förbättring. Vi har ett gediget analysarbete framför oss för att undersöka varför många väljer att tacka nej och vad de istället väljer att göra, om de väljer att studera annat, tar anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman i Försvarsmakten eller väljer att göra något annat, säger Hans Granlund.

* Justerad siffra. Initialt angavs 63 stycken.

Fakta Officersprogrammet

  • Treårig högskoleutbildning
  • Ges i tre olika inriktningar: krigsvetenskaplig, nautisk och militärteknisk
  • Utbildningen ges av Försvarshögskolan och genomförs till största delen på Karlbergs slott, där studenterna bor under utbildningen. Utbildningen består även av ett år verksamhetsförlagd utbildning, som genomförs på Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor.
  • Till skillnad från de flesta andra högskolestudenter är Officersstudenter inte studiemedelsberättigade men Försvarsmakten står för mat och boende, dagersättning om 140 kronor per dag och andra förmåner. Antalet platser avgörs av Försvarshögskolan i samverkan med Försvarsmakten.
  • Efter avslutad godkänd utbildning får officersstudenterna militär grad fänrik och de flesta som önskar erbjuds anställning i Försvarsmakten.
  • De som studerar vid Officersprogrammet kallas vanligen för kadetter vilket är Försvarsmaktens begrepp för studenter. Eftersom Officersprogrammet är en högskoleutbildning är de samtidigt studenter. Inom Försvarsmakten förekommer också begreppet officersaspiranter.

Läs mer om Officersprogrammet.

Sidinformation

Publicerad:
2019-08-27
Senast uppdaterad:
2019-09-18
Dela: