Sök

Sök

Information med anledning av coronavirusutbrott covid-19

English version below, updated 02-06-2020

Till alla medarbetare och studerande. Försvarshögskolans verksamhet ska fortsatt genomföras, men för att förhindra spridning av coronaviruset såväl lokalt som globalt genomför vi följande omställning:

Uppdaterad 2020-06-02

 • All utbildning ska så långt möjligt bedrivas på distans med digitala lösningar. Beslut om upplägg för undervisning under hösten 2020 fattas senast 12 juni.
 • Officersprogrammet verksamhetsförlagda utbildning (VF) hanteras i särskild ordning i samverkan med Försvarsmakten och följer i stort lokala rekommendationer.
 • Eventuella undantag från distansundervisning sker i dialog med kursansvarig och beslutas av närmaste chef.
 • Kursansvarig ska kontakta sina studenter och informera om hur distansundervisningen kommer att gå till.
 • Dessa rekommendationer innebär troligen avsteg från kursplan och detta ska dokumenteras.
 • Ovanstående gäller även uppdragsutbildning, såväl poänggivande som icke-poänggivande.
 • IKT-pedagogerna på ALB erbjuder stöd i hur utbildning kan genomföras och examineras digitalt. Drop-in-stöd för lärare finns online via Zoom och har utökats med ett antal tider. Det går också att kontakta LMS-lådan för IKT-pedagogiskt stöd.
 • Försvarshögskolan är stängd för allmänheten från och med tisdag 17 mars.
 • Anna Lindh-biblioteket håller öppet för studenter och deltagare på uppdragsutbildning. Informationstjänsten är inte fysiskt bemannad men finns digitalt per mejl och chatt och telefon. För öppettider, se bibliotekets hemsida.   
 • Alla studenter uppmanas att arbeta och studera på distans, men det är tillåtet att besöka Försvarshögskolan.
 • Medarbetare i Stockholm uppmanas att arbeta hemifrån om arbetet så tillåter. Detta avgörs i dialog med närmaste chef.
 • Instruktioner för distansarbete och distansundervisning för lärare finns på intranätet.

Övriga rekommendationer

 • Du ska stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom som snuva, hosta, halsont eller feber. Detta gäller även lindriga symptom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma två dagar efter att du blivit frisk och symptomfri innan du går till jobb eller skola.
 • Om du har en nära anhörig eller en nära relation med någon med konstaterad covid-19 (corona) ska du stanna hemma i karantän under 14 dagar.
 • Sverige nu övergivit bred testning till fördel för testning av riskgrupper och hälso- och sjukvårdspersonal. Därmed är det svårare att veta om en person som är sjuk har misstänkt covid-19 eller annan sjukdom. Därför har vi ändrat våra rekommendationer vad gäller om du träffat någon med sjukdomssymptom: om du själv är symptomfri behöver du inte iaktta karantän eller hålla dig hemma.
 • Om du har träffat någon eller har en nära anhörig med odiagnosticerade sjukdomssymptom och du själv är symptomfri behöver du inte iaktta karantän eller hålla dig hemma.
 • Vi genomför inga tjänste- eller studierelaterade resor till andra länder och vi tar heller inte emot några gäster från andra länder. Undantagna är medarbetare och studenter som återvänder hem från utlandsvistelser. Den som är ansvarig för planerad konferens/möte eller motsvarande, ska omgående informera inresande gäster om att arrangemanget är inställt.
 • Du ska stanna hemma om du besökt ett riskområde under de senaste 14 dagarna. Covid-19 som orsakas av coronaviruset är enligt Världshälsoorganisationen en pandemi, d.v.s. en sjukdom som finns över hela världen. Det är därför inte längre lika meningsfullt att tala om riskområden, men vi rekommenderar fortfarande att du iakttar 14 dagars karantän om du varit i ett område som har eller haft uppenbart utbrott av coronaviruset.
 • Vi genomför inga tjänste- eller studierelaterade resor till andra länder och vi tar heller inte emot några gäster från andra länder. Undantagna är medarbetare och studenter som återvänder hem från utlandsvistelser. Den som är ansvarig för planerad konferens/möte eller motsvarande, ska omgående informera inresande gäster om att arrangemanget är inställt.
 • Som följer av ovan, har vi en generös inställning till distansarbete och distansstudier.
 • Genomför om möjligt konferenser och möten digitalt.
 • Vi varken deltar i eller arrangerar möten eller motsvarande med över 50 deltagare.
 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smitta.

Kontakt för frågor

Du som studerar vid Försvarshögskolan: fus@fhs.se

Information on the current coronavirus outbreak

To all staff and students at the Swedish Defence University

All Swedish Defence University activities will continue, but in order to prevent spreading of the coronavirus, both locally and more widely, we are implementing the following adjustments:

Updated 02-06-2020

 • All education located at Drottning Kristinas väg will, as far as possible, be conducted remotely using digital solutions. A decision regarding the autumn semester 2020 is to be made no later than 12 June.
 • The Officers’ Programme courses at arms and service schools will follow local recommendations from the Swedish Armed Forces.
 • Exceptions may be made, e.g. where teaching requires practical activities on site. Course coordinators should have a dialogue with course examiners regarding decisions about any exceptions.
 • Course coordinators are to contact their students and inform them how distance teaching will be conducted.
 • These recommendations will probably mean departures from course syllabi and this should be documented.
 • The above also applies to contracted education, both those attracting academic points and those not attracting points.
 • The ICT educators at ALB can offer support in how teaching can be conducted and examined digitally. Drop-in support is available online via Zoom for teachers and availability times have been extended with a number additional times. You can also contact the LMS inbox, lms@fhs.se, for ICT educational support.
 • Starting on March 17, the Swedish Defence University will be closed to the public.
 • The Anna Lindh Library will remain open to students, and participants on contracted courses. The Information Desk will not be physically manned, but will be available digitally by e-mail and the chat service on the Library’s website, as well as byy phone. Se opening hours at the library web site.
 • All students in Stockholm are encouraged to work and study remotely, but are permitted to visit the Swedish Defence University.
 • Employees in Stockholm are encouraged to work from home if their work permits. This is to be decided in dialogue with line managers.
 • Instructions for distance working and teaching for teachers can be found at the intranet (in Swedish).

Other recommendations

 • You should stay at home if you are ill, or are experiencing cold symptoms, coughing, a sore throat or fever. This also applies for mild symptoms. When in doubt – stay at home. The Public Health Agency recommends that you stay at home two days after you are symptom-free.
 • If you have met someone with confirmed diagnosis Covid-19 you should stay at home and observe a 14-day quarantine period.
 • If you have met someone or have a relative or equivalent with undiagnosed cold symptoms, but yourself are symptom-free you need not stay at home and/or observe quaranteen.
 • All work and study-related travel to other countries will stop, and we will not accept visitors from other countries, with the exception of staff and students returning from abroad. Those responsible for any planned conferences/meetings, or similar, are to inform guests immediately of cancellations.
 • As per above, we have a generous attitude to distance work and study.
 • If possible, conduct conferences and meetings digitally.
 • We will neither participate in nor host meetings and events with over 50 participants.
 • Follow the Public Health Agency’s recommendations to avoid infection.

Contact addresses for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-16
Senast uppdaterad:
2021-11-01
Dela: