Sök

Sök

Tydliga roller garanterar vetenskaplig kompetens vid beslut som rör forskning och utbildning

Försvarshögskolan har i dag skickat in sitt svar till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) där de åtgärder som vidtas med anledning av UKÄ:s besked den 19 oktober redovisas. Lärosätet har bland annat sett över sin arbetsordning för att se till att kraven på vetenskaplig kompetens i vissa beslut som rör forskning och utbildning säkerställs.

Efter en anmälan om hur Försvarshögskolan tolkat sin förordning i förhållande till högskolelagens krav på vetenskaplig kompetens, meddelade UKÄ den 19 oktober att den tolkning Försvarshögskolan gjort var felaktig. Bestämmelsen i högskolelagens 2 kap. 6 § (1992:1434) handlar om att vissa beslut som rör forskning och utbildning ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens. Vetenskaplig kompetens avser i det här sammanhanget den som har en anställning eller ett uppdrag där det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Försvarshögskolans åtgärder

Efter UKÄ:s besked har Försvarshögskolan bland annat reviderat sin arbetsordning för att tydliggöra i vilka organ det krävs en majoritet av vetenskapligt kompetenta, samt vilka roller och uppdrag som kräver vetenskaplig kompetens. Det gäller rollerna som dekan, prefekt, programansvarig och studierektor.

Under en övergångsperiod på ett år kommer särskilda delegationer att tillämpas för att hantera de fall där nya och gamla arbetsformer inte är kompatibla. Om till exempel en prefekt saknar vetenskaplig kompetens delegeras beslutsrätten i vissa ärenden till proprefekten.

Den militära professionens akademiska hem

– Åtgärderna betyder att vi säkerställer vetenskaplig kompetens vid beslut som rör forskning och utbildning. För att säkra kvaliteten och relevansen i våra officersutbildningar är dock även den militära professionskompetensen central. Det innebär dels att flera av de ledande akademiska befattningarna ska innehas av disputerade officerare. Dels tillämpar vi principen om så kallad ”dubbelhandsfattning”, vilket innebär att både de vetenskapliga och militära professionskompetenserna genomsyrar berednings- och beslutsprocesser för att försäkra oss om riktigt hög kvalitet och relevans i både forskning och utbildning, säger rektor Robert Egnell.

Han poängterar också att den strategiska inriktningen för lärosätet ligger fast.

– Försvarshögskolan ska vara ett världsledande lärosäte för både officerare och civila inom området försvar, krishantering och säkerhet. Det åstadkommer vi genom att vara en mötesplats för många olika perspektiv. Ett antal förändringar sker, vilka vi redovisar i vårt svar till UKÄ, men jag vill betona att det är den militära professionen som leder och utvecklar sin egen professionsutbildning. Kravet på vetenskaplig kompetens innebär därför att de disputerade officerarna ska ta en större plats. Utöver de omedelbara åtgärderna som beskrivs i vårt svar till UKÄ måste vi därför också arbeta hårt för att inte bara öka antalet disputerade officerare, utan även främja deras karriärer, säger han.

Värdet av erfarna officerare med mångårig erfarenhet i yrket betonas även av vicerektor Fredrik Ståhlberg.

– Försvarshögskolan är den militära professionens akademiska hem och vi har därmed ett stort ansvar för kompetensförsörjningen och den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom Försvarsmakten. De militära lärarna kommer även i fortsättningen kunna vara både kursansvariga och examinatorer. Det är både deras teoretiska kunskaper och deras praktiska erfarenheter av många års yrkesutövning som gör dem både lämpliga och nödvändiga för de militära programmens kvalitet, säger han.

Sidinformation

Publicerad:
2021-12-18
Senast uppdaterad:
2021-12-21

Kontakt

Robert Egnell

Rektor, Professor, Högskoleledning

Robert.Egnell@fhs.se +46 8-55342768
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen fredrik.stahlberg@fhs.se.
Dela: