Sök

Sök

UKÄ:s beslut i tillsynsärendet mot Försvarshögskolan

Den 19 oktober kom Universitetskanslersämbetets (UKÄ) beslut i ärendet Fråga om högskolelagens krav att vissa beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens även gäller vid Försvarshögskolan där UKÄ förtydligar att högskolelagens andra kapitel, sjätte paragrafen gäller vid lärosätet. Beskedet får betydelse för vem som kan ha vissa uppdrag och fatta vissa beslut vid Försvarshögskolan.

Bakgrunden till beslutet är den anmälan mot Försvarshögskolan som inkommit till UKÄ med anledning av högskoleledningens PM Främjandet av kvalitet i den civil-militära miljön och mötesplatsen vid Försvarshögskolan (2020-12-17).

Anmälan handlar om kravet i 2 kap. 6 § i högskolelagen (1992:1434) på att vissa beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens även gäller vid Försvarshögskolan. Med vetenskaplig kompetens avses disputerad person, eller om beslut fattas av en grupp personer ska en majoritet vara disputerade. Anmälarna anser att Försvarshögskolan omfattas av kravet i högskolelagen, medan högskolans ledning menade att kravet inte gällde för högskolan utan att det är Försvarshögskolans förordning som reglerar sammansättningen av styrelse och nämnd för forskning och utbildning.

Efter beskedet från UKÄ har en arbetsgrupp tillsatts vid Försvarshögskolan för att arbeta fram konkreta förslag på vilka roller och uppdrag där det krävs vetenskaplig kompetens. Detta ligger till grund för lärosätets svar till UKÄ som ska vara klart senast den 17 december.

Relaterade dokument

UKÄ:s beslut: Fråga om högskolelagens krav att vissa beslut ska fattas av personer med vetenskaplig kompetens även gäller vid Försvarshögskolan Pdf, 381.9 kB. (2021-10-19)

PM: Främjandet av kvalitet i den civil-militära miljön och mötesplatsen vid Försvarshögskolan Pdf, 512.8 kB. (2020-12-17, återtaget 2021-11-23)


Passed node is not renderable
Dela: