Sök

Sök
Välkomstföreläsning för HOP.

Första veckan för antagna på Högre officersprogrammet år 2022-2025. Foto: Mikkel Örstedholm.

Högre officersprogrammet

Högre officersprogrammet är för dig som är officerare men vill vidareutvecklas och gå vidare i karriären. Målet är att du efter utbildningen ska kunna planera, leda och följa upp gemensamma operationer, både humanitära insatser och militära operationer, längs hela konfliktskalan.

Programmet leder till antingen magisterexamen (60hp) eller masterexamen (120hp). Utbildningen sker på uppdrag av Försvarsmakten som också bestämmer inriktning på din examen redan innan du antas. Utbildningen utvecklar din professionella militära kompetens så att du kan utföra kvalificerade uppdrag som officer på högre ledningsnivåer

Du kommer känna igen många ämnen från din tidigare officersutbildning, men på det högre officersprogrammet går du djupare in på varje område. Det ställs också högre krav på att du ska kunna tänka självständigt, dra egna slutsatser och komma på egna lösningar.

Programmets upplägg

Första året, och en bit av det andra, fördjupar du dig i gemensamma operationer och militärt chefskap. Första terminen läser du teori och andra terminen innehåller tillämpning och praktik. Som tillägg kan du välja en profilering med fördjupning inom en del av huvudområdet. Om du läser programmet mot en magisterexamen avslutas termin två med ett självständigt examensarbete.

I början av den tredje terminen läser du om officersprofessionen ur ett historiskt perspektiv. Därefter läser du om gemensamma operationer utifrån strategiska perspektiv. Resten av den tredje terminen och hela fjärde terminen ägnar du åt din profilering och din masteruppsats. Den fjärde terminen avslutas med praktik för att knyta ihop utbildningen i gemensamma operationer och militärt chefskap.

Som huvudämne läser du krigsvetenskap, men du läser också bland annat kurser i militärteknik och juridik med inriktning folkrätt. En del av kurserna läser du på engelska för att kunna arbeta internationellt. Du läser även två valbara kurser då du kan fördjupa dig inom något av de ämnen du läst.

Utbildningen är en blandning av teori, diskussion, praktiska övningar, praktik, studieresor och handledning. Du har hela tiden en tydlig koppling till din framtida yrkesroll och stort fokus läggs på att utveckla din förmåga att leda och fatta beslut. Efter utbildningen ska du på egen hand kunna bedöma komplexa situationer, fatta beslut om vad du ska göra och göra det i tid.

Programmets innehåll

De delkurser du läser kan delas in i sju områden:

  • Krigsvetenskap
  • Försvarssystem
  • Ledarskap
  • Operativ juridik
  • Militärhistoria
  • Praktik
  • Självständigt arbete – uppsats

Inom krigsvetenskap lär du dig hur du leder gemensamma operationer på strategisk, operativ och taktisk nivå. En del av ämnet är svensk militärstrategi med fokus på försvaret av Sverige och hur det byggs upp tillsammans med övriga totalförsvaret, andra stater och organisationer. Du får diskutera strategiska hot och risker, liksom svenska strategiska vägval i försvar och säkerhet.

Du får också möta företrädare för andra myndigheter inom totalförsvaret. Genom att diskutera strategiska problem och samverkan med dem får du ett samhällsperspektiv på gemensamma operationer och militärt chefskap.

Kurserna innehåller både teori och praktik. Under praktiken får du öva på att agera chef och stabsofficer på olika nivåer i olika situationer. Därmed får du förståelse för helheten i gemensamma operationer och de krav som ställs på en militär chef.

Som officer är dina arbetsverktyg till stor del tekniska och de har en nära koppling till taktik och operationer. Inom ämnet försvarssystem får du kunskaper i hur tekniken påverkar militär verksamhet på alla nivåer, men också hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken.

Under kursen får du fördjupa dig i de tekniska medlens betydelse, inverkan, interaktion och nytta i en militär kontext.

Kurserna i ledarskap förbereder dig för att vara chef på en högre nivå. Du läser bland annat om indirekt ledarskap, utvecklande ledarskap och ledarskap under påfrestande förhållanden.

Målet är att du ska kunna se kunskapsbehov i din organisation och därefter hjälpa kollegor och medarbetare att utvecklas. Du ska också kunna leda operationer och komplexare taktisk verksamhet i samverkan med andra myndigheter eller nationer.

Inom ledarskap ingår också personlig utveckling där du utvecklas som person och chef.

Utbildningen genomförs som en blandning av mentorskap, föreläsningar, reflektion och övningar. Du får exempelvis möjlighet att diskutera professionella frågor med ledande personer.

Kursen följer konfliktskalan med en stegring från fred till krig i form av ett fiktivt scenario. Under övningen väcks många operativjuridiska frågeställningar. Du lär dig vilka nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar Försvarsmaktens mandat i fredstid, i krig och i den så kallade gråzonen. Du studerar till exempel folkrätt, mänskliga rättigheter och FN-stadgan.

Målet är att du ska kunna tillämpa nationell och internationell rätt när du planerar, genomför och utvärderar gemensamma operationer, oavsett om de sker nationellt eller internationellt, och oavsett om de sker i fred, kris, krig eller väpnad konflikt. Du ska också kunna identifiera och hantera komplexa operativjuridiska frågeställningar utan givna lösningar.

Inom militärhistoria lär du dig om hur officersyrket har utvecklats från 1500-talet fram till våra dagar. Du får lära dig om hur rekrytering, utbildning och politiskt inflytande har sett ut genom historien. Du får möjligheter att reflektera över den egna yrkesrollen och förbereda dig för framtida befattningar som rymmer olika former av civil-militär interaktion, exempelvis i regeringskansliet, på andra myndigheter och som expertrådgivare.

På programmet varvas teori med praktik, och du har två kurser med bara praktiska moment: stab och operationer samt chefskap och strategi. Under stabsövningar, studieresor och fältövning får du med hjälp av handledning knyta ihop den vetenskapliga kunskapen med militär praxis och kreativitet. Genom att delta i internationella sammanhang får du utveckla förmågan att företräda Försvarsmakten och fördjupa förståelsen för betydelsen av kultur och samverkan.

När du studerar på Högre officersprogrammet har du möjlighet att genomföra utbytesstudier inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO, Nordic Defence Collaboration. Kurserna ges på engelska och samarbetsuniversiteten är Baltic Defence College, Norwegian Defence University College, Finnish Defence University samt Royal Danish Defence College.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-24

Undervisningsform

Campus

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Typ

Program

Kontakt

Har du frågor om Högre officersprogrammet ta kontakt med Programledningen.

Du når oss på e-post: plhop@fhs.se

Röster om Högre officersprogrammet

Järnväg fram till Auschwitz, Dödens port.

”Jag har förstått allvaret i officersyrket”

På besök i förintelselägret Auschwitz aktiveras reflektionsprocessen kring etiska dilemman för de officerare som läser kursen personlig ledarutveckling för militära chefer vid HOP2.

Från Högre officersprogrammet till Bundestag

Johannes Arlt är tysk, pratar perfekt svenska och har varit stationerad i både Mali och Afghanistan. Den militära karriären började i en stråkkvartett innan studier vid HOP.

Efter Högre officersprogrammet arbetar Emil som lärare

Det var känslan av att det var på riktigt som fick Emil Walter att stanna i flygvapnet. Nu undervisar han i lufttaktik på FHS.

Carl Hartman om vägen till Högre officersprogrammet

Efter värnplikt i Arvidsjaur, via Värnpliktsrådet, Officersprogrammet, Högkvarteret och en del civila studier är han nu en av de första kursdeltagarna på det nya Högre officersprogrammet.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-05-18