Sök

Sök

Krig, kultur och samhälle ­- masterprogram

Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv. Utbildningen är forskningsförberedande men ger dig också en unik spetskompetens som är efterfrågad inom försvars- och säkerhetssektorn, samt möjlighet till en praktiktermin.

Programmet leder till en masterexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Utbildningen ges primärt på svenska.

Framtida karriärmöjligheter

Efter studierna väntar en bred arbetsmarknad inom säkerhetssektorn på offentliga myndigheter eller inom näringslivet. Till exempel som handläggare, analytiker eller utredare. Även arbete inom journalistik, arkiv och museer kan vara aktuella.

Forskningskarriär

Programmet är forskningsförberedande och ger dig behörighet att söka doktorandutbildningar i militärhistoria, historia och närliggande discipliner på universitet såväl i Sverige som i utlandet.

Underrättelsesektorn

En av de viktigare arbetsmarknaderna – som skiljer detta program från gängse svenska utbildningar i historia – är försvars- och säkerhetssektorn. Militärhistorieämnet på Försvarshögskolan har ett gott samarbete med bland annat underrättelsesektorn, där Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen (Säpo) finns som möjliga arbetsgivare. Utöver dessa har Försvarsmakten ett växande rekryteringsbehov av civilanställda specialister, analytiker och handläggare. Även utrikesförvaltningen och dess försvarsavdelningar är tänkbara arbetsgivare.

Kultursektorn

Programmet lämpar sig också väl för dig som är intresserad av att arbeta inom kultursektorn och i synnerhet vid institutioner och myndigheter som har i uppdrag att vårda Sveriges militärhistoriska kulturarv, som exempelvis Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens försvarshistoriska museer (SFHM), Sveriges militärhistoriska arv (SMHA), samt inom arkivsektorn i övrigt. Inom förlagssektorn och vetenskapsjournalistiken finns också många potentiella arbetsgivare.

Om utbildningen

Militärhistoria handlar inte bara om militära institutioner eller om krigföring i olika historiska kontexter. Utbildningen ger dig både breddad och fördjupad helhetsförståelse för samspelet mellan krig, kultur och samhälle. Du kommer till exempel studera det militära tänkandets idéhistoria och hur olika militära institutioner formas kulturellt. Du får också fördjupa dig i hur ekonomiska, politiska och sociala faktorer påverkat konflikter och hur relationen mellan krigsmakt och samhälle har fungerat i skilda historiska kontexter.

Programmet ger dig exempelvis kunskaper för att:

 • analysera historiska processer med bäring på militär verksamhet i bred bemärkelse
 • tolka komplexa historiska fenomen och förstå deras konsekvenser för dagens såväl nationella som internationella kontext
 • integrera ett kritiskt förhållningssätt till olika tolkningsmodeller
 • analysera orsak och verkan i historiska processer
 • självständigt analysera, formulera och lösa vetenskapliga problem

Utbildningens upplägg

Programmet har en modulär uppbyggnad med flera valbara kurser under termin 2 och 3, vilket gör att du kan specialisera dig för den karriärinriktning som passar dig bäst.

Föreläsningar varvas med egna studier, övningar, grupp­arbeten och seminariediskussioner. Du kommer också få göra både muntliga och skriftliga själv­­ständiga fram­ställningar och presentationer.

Dina lärares kompetensområden spänner från senmedeltida till modern militärhistoria och de är specialister inom en rad olika områden, exempelvis underrättelsehistoria, rysk och nordisk militärhistoria, liksom den militära professionens historia. Utbildningsmiljön integrerar dessutom militära lärare (officerare) i undervisningen och där så är tillämpligt experter från andra myndigheter.

Militär idéhistoria, 7,5 hp

Taktik och operationskonst 1500–2000, 7,5 hp

Kulturer i krig, organisation och militärt tänkande, 7,5 hp

Samhällen i krig och konflikt 1500–2000, 7,5 hp

Teori och metod, 15 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Valbar kurs, 7,5 hp

Exempel på valbara kurser (utbudet kan variera):

 • Krig, kultur och samhälle i Afrika 1800–2020, 7,5 hp
 • Krig, kultur och samhälle i Mellanöstern 1800-2020, 7,5 hp
 • Krig, kultur och samhälle i Sydostasien 1800–2020, 7,5 hp

Valbara kombinationer av:

Praktik, 15–30 hp

Utlandsstudier, 15–30 hp

Valbara kurser, 7,5–30 hp

Exempel på valbara kurser (utbudet kan variera):

 • Fält, forskningsläge, problem, 15 hp
 • Geopolitik och globala militära perspektiv 1500–2000, 7,5 hp
 • Krigsfinansiering och ekonomisk krigföring 1500–2000, 7,5 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

Checklista för komplett ansökan på antagning.se

 1. Kandidatuppsats, du måste själv ladda upp ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats) tillsammans med din ansökan.
  Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett eller flera andra relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. (Endast den som inte skickar in en kandidatuppsats kan åberopa andra akademiska verk).
  Bifogade uppsatser/självständiga arbeten ska vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk.
  Notera att uppsats/självständiga arbeten ska vara inkomna uppladdade på antagning.se senast 15 april 2024.
  Om du tar examen i juni 2024 kan du komplettera din ansökan med din uppsats senast 14 juni 2024. Denna förlängda deadline gäller endast studenter som skriver sin kandidatuppsats under vårterminen 2024. Uppsatser och självständiga arbeten som inte har betygsatts kommer inte att bedömas.
 2. Personligt brev, bifoga ett personligt brev om max 500 ord.
 3. Inkommet examensbevis, kontrollera att dina examensbevis inklusive betyg finns på www.antagning.se.
 4. Arbetslivserfarenhet: Om du vill åberopa relevant arbetslivserfarenhet måste du ladda upp arbetsintyg där arbetsgivare/arbetsplats framgår och arbetsuppgifter kortfattat beskrivs.

Urval

Urval baseras på:

 • en sammanvägd bedömning av kvalitet (betyg) på självständigt arbete (uppsats),
 • antalet avklarade högskolepoäng inom området (studier vid Försvarshögskolan eller andra kurser som bedöms som relevanta inom exempelvis brandingenjörsprogrammet, riskhanteringsområdet, katastrofmedicin, freds- och konfliktstudier, polisiärt arbete, eller ledarskapsområdet),
 • relevans av tidigare yrkeserfarenhet.

Som yrkeserfarenhet räknas även praktik. Stor vikt läggs vid både relevans av tidigare studier och relevans av yrkeserfarenhet.

Alternativt urval

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och deras relevans samt ett personligt brev. I brevet behandlar du varför du vill läsa programmet och eventuellt något om just dina särskilda färdigheter (exempelvis kunskaper i främmande språk utöver engelska) som du tror kan vara värdefulla vid bedömningen av din ansökan. Stor vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå.

Anmälningskod

P2407

Studietakt

100%

Poäng

120

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024-09-02 -- 2026-06-07

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Program

Behörighet

Kandidatexamen med huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller Officersexamen omfattande minst 180 hp. 30 hp i historia, historia med inriktning mot militärhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B eller engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Martina Luksic.

Hon läser masterprogrammet i militärhistoria

Masterprogrammet i militärhistoria tar Martina Luksic dit hon vill. Som militärhistoriker kommer hon kunna bidra till att skapa en så sanningsenlig och korrekt samtidsanalys som möjligt.

Henrik klev in på Försvarshögskolan för att följa sitt hjärta. Först läste han militärhistoria och nu masterprogrammet i Krig, kultur och samhälle. Han är på en motorväg mot sin framtid.

Masterexamen med många karriärmöjligheter

Masterprogrammet Krig, kultur och samhälle ger studenterna många olika karriärmöjligheter och öppnar vägar ut på en bred arbetsmarknad, berättar docent Fredrik Thisner.

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-16