Sök

Sök
Mikrofoner

När krishanteringen går snett – pudla, avgå eller rida ut stormen? 

För ministrar och beslutsfattare är det en snårig uppgift att navigera bland skuld- och ansvarsfrågor när kriser uppstår. De ska kunna förklara varför och hur krisen uppstod men också peka ut vem eller vad som bör bära ansvaret för det inträffade.

Annika Brändström undersöker i sin avhandling hur kriser kan leda till att politiska aktörer på nationell nivå krävs ta ansvar. I avhandlingen har hon tittat på flera kriser, och hur processerna har sett ut efteråt för vilka som har fått ta eventuellt ansvar för det inträffade, och vad det har lett till.

Tre aspekter påverkar vem som anses ha ansvaret

Annika Brändström upptäckte att det finns tre aspekter och frågor som påverkar vilket sorts ansvar som krävs efter en kris. Det första handlar om vad majoriteten uppfattar ha orsakat krisen. Hur kunde det här hända? Berodde det på dåliga beslut eller policyprocesser, tekniska fel eller var det en helt oförutsedd händelse? Dåliga beslut skapar ett större behov av att peka ut någon som ansvarig än andra fall.

Den andra aspekten rör synen på krishanteringen. Uppfattas ansvariga aktörer ha vidtagit lämpliga åtgärder med tillräcklig snabbhet i den pressade situation som en kris innebär? Om de har gjort det kan de komma lindrigare undan än om de inte har gjort det. Ett tydligt exempel är tsunamikatastrofen, då en stor del av kritiken var att regeringen agerade för sent.

Den tredje aspekten behandlar lärdomar. Vilken inverkan kan eller bör händelsen ha på riktlinjer för området? Vilken inverkan ska händelsen ha för de politiker och andra aktörer som uppfattas ha varit ansvariga för beslut som låg till grund för krisen?

Beslutsfattare bör vara tillgängliga och uppriktiga

I avhandlingen ger Annika Brändström flera rekommendationer till beslutsfattare på nationell nivå som hanterar kriser. Oppositionen, allmänheten och medier gav ofta höga betyg till dem som tidigt uppfattades som engagerade, uppriktiga och villiga att diskutera eventuella fel som begicks under krishanteringen.

Som nyckelperson har man potentiellt stort inflytande över hur omvärlden uppfattar händelsen och hur ansvarsutkrävandet kommer att se ut. Ett sådant inflytande har stor betydelse för att kunna hjälpa och leda ett samhälle igenom en allvarlig kris som skapar rädsla och oro i situationen och inför framtiden. Men för att man som beslutsfattare ska kunna ha inflytande måste man vara tillgänglig och lyhörd för de behov och förväntningar som finns.

För höga befattningshavare finns det många drivkrafter för att tidigt agera och visa på handlingskraft, inte minst den omedelbara mediala bevakningen och interaktionen via alla former av media. Forskningen visar att detta är en balansakt, att på rätt sätt samla och visa medkänsla och färdriktning utan att låsa fast sig för tidigt vid specifika handlingsalternativ och göra utfästelser som inte går att hålla.

En avhandling inom krishantering

I avhandlingen har Annika Brändström dokumenterat mönster i krishanteringen och hur detta kan leda till olika resultat. Avhandlingen innehåller flera fallstudier. Bland annat jämförs kriser i Sverige och Nederländerna där sittande politiska beslutsfattare varit en del av ansvarsutkrävandet och hur deras fortsatta politiska karriärer har påverkats av krisens efterspel. I flera fall har ansvarsutkrävandet resulterat i ministeravgångar och rejäla halt i karriären för toppolitiker.

Annika Brändström har även tittat på hur de skandinaviska regeringarna hanterade ansvarsfrågan efter flodvågskatastrofen i Sydostasien och hur behandlingen av krigsfångar under Irakkriget påverkade USA:s och Storbritanniens regeringar.

Annika Brändström

Annika Brändström var med om att starta upp Crismart, Nationellt centrum för krishanteringsstudier, som numera ingår i Centrum för totalförsvaret och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Idag arbetar Annika som chef för Regeringskansliets kansli för krishantering. Hon disputerade vid Utrechts universitet i Nederländerna.

Läs avhandlingen "Crisis, Accountability and Blame Management - Strategies and Survival of Political Office-Holders"

Sidinformation

Publicerad:
2016-04-25
Senast uppdaterad:
2022-05-19
Dela: