Sök

Sök
Kent Andersson

Kent Andersson, programansvarig.

Helhetssyn viktig för samhällets säkerhet

Kent Andersson är ansvarig för Sveriges första masterprogram i ämnet försvarssystem, ett ämne som ger kunskap om hur tekniska och sociala faktorer samverkar i system som påverkar ett samhälles förmåga att möta komplexa hot. Här berättar Kent om det nya programmet.

Ämnet försvarssystem ligger i skärningen mellan samhällsvetenskapen och ingenjörsvetenskapen och lånar delar av sina teorier och metoder från båda. Studieobjekten kan exempelvis vara olika förmågor inom försvars- och säkerhetssektorn eller andra samhällsviktiga funktioner som infrastruktur, sjöräddningskapacitet eller livsmedelsförsörjning.

­— Försvarssystem har ett sociotekniskt systemperspektiv och med det synsättet kan man aldrig optimera en förmåga genom att optimera bara någon av dess delar, som exempelvis de tekniska prylarna. Det krävs en helhetssyn där både användningen och utvecklingen av teknik i försvars- och säkerhetssammanhang är i fokus, säger Kent Andersson.

Masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet riktar sig speciellt till officerare och högskoleingenjörer. Kent är både officer och civilingenjör och dessutom filosofie doktor.

­— Jag har under lång tid i min yrkeskarriär haft systemperspektiv på förmågeutveckling och skrev en doktorsavhandling på temat. Jag är dessutom en av ännu ganska få vid Försvarshögskolan som har en fot både i de samhällsvetenskapliga och i de ingenjörsvetenskapliga kunskapsfälten.

Unik internationell utbildning

Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng heltidsstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm. Programmet är unikt i Sverige och finns bara på några få platser till i världen. Utbildningen är internationell och hålls på engelska.

­— Vi tror att det finns ett intresse hos studenter internationellt eftersom det finns få liknande utbildningar samtidigt som behovet av kompetensen är stor på arbetsmarknaden. Att vår undervisning sker på engelska gör det också lätt för oss att samarbeta med lärosäten i andra länder, säger Kent.

Kursplaner i samarbete med näringslivet

Kent kommer att hålla kursen Konceptutveckling och systemarbete. Som programansvarig har han också varit drivande i framtagandet av utbildningens kursplaner. Här har Försvarshögskolan samarbetat med myndigheter och näringsliv, till exempel har företag fått ge synpunkter på vad studenterna ska kunna efter utbildningen.

­— Det har vi gjort för att sätta ihop ett kursutbud som balanserar en masterexamens krav på både forskningsförberedande och yrkesförberedande kunskaper och färdigheter. Jag tror att det är positivt för studenterna. De får en unik utbildning och de myndigheter och företag vi samarbetat med under framtagningen av kursplanerna har stora behov av rekrytering.

Efterfrågan på kompetens i försvarssystem

Kompetens inom försvarssystem är efterfrågad på arbetsmarknaden. Myndigheter, företag och organisationer efterlyser kompetens med helhetssyn kring teknikutveckling och användarnas behov. Försvars- och säkerhetsorganisationer har personal med lång utbildning och erfarenhet av sin sektor med kunskap om vilka krav som ställs. Hos industrin finns personal som kan tekniken. Men det har visat sig att när försvars- och säkerhetsorganisationer behöver komplexa tekniska produkter, så kan det uppstå kommunikationsproblem.

­— Användarna har svårt att förstå möjligheterna och ingenjörerna har svårt att förstå behoven och då tillgodoser inte den levererade produkten behovet. En massa tid och resurser kan gå förlorade och samhället får inte optimal försvarsförmåga. En person med yrkeskompetens i försvarssystem kan finna vägar så att parterna förstår varandra bättre.

Tre snabba frågor till Kent

Hur vill du beskriva ämnet försvarssystem?

­— För mig är en viktig aspekt av försvarssystem den militära förmågan, hur vi ska utveckla eller utforma militära förband för att bäst försvara samhället inom ramen för en begränsad budget. Den kunskapen kan sedan användas i många andra samhällsviktiga sammanhang.

Vem rekommenderar du att söka till Utveckling av system för försvar och säkerhet?

­— Officerare och ingenjörer med ett stort samhällsintresse som vill sätta teknikutvecklingen i ett vidare sammanhang och kvalificera sig för intressanta yrken på en växande arbetsmarknad. Vi kommer under året arbeta vidare för att hitta vägar att bredda rekryteringen ytterligare.

Inom vilka områden finns arbetsmarknaden?

­— Jobben finns hos myndigheter, försvars- och säkerhetsföretag eller i samordnande roller på regional och kommunal nivå. Rollerna kan ha olika namn som användbarhetsanalytiker eller interaktionsdesigner.


Namn:
Kent Andersson
Yrke: Lektor vid Försvarshögskolan.
Aktuell: Ansvarig för masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet.
Bakgrund: Kent Andersson erhöll en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala Universitet 1990 och en licentiatexamen i fasta tillståndets fysik 1993. Sin doktorsexamen i militärvetenskap erhöll han 2018 från det Finska Försvarsuniversitetet. Kent har en yrkesbakgrund inom Försvarsmakten där han arbetat som officer med utvecklingsfrågor.

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-15
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Passed node is not renderable
Dela: