Sök

Sök

Niklas om fördjupningskursen för säkerhetsskyddschefer

Du är chef för krisledningen på Helsingborgshem, är yrkesofficer från början och har Försvarsmaktens säkerhetsskyddschefskurs i bagaget. Nu har du precis genomfört kursen säkerhetsskyddschef – fördjupning. Berätta vad som händer på kursen!

– Vi arbetar med alla delar av säkerhetsskydd vilket speglas i ett exempel som vi utgår ifrån för att kunna ta fram säkerhetsskyddsanalys och plan. Huvudfokus har inte varit att ta fram själva planen, det har nog de flesta av oss gjort redan innan, utan att få mer kunskap och stöd för hur planen ska utformas på bästa sätt för att kunna sälja in vikten av säkerhetsskydd till högre chef.

Är det svårt att få gehör för säkerhetsskyddsarbete?

– Egentligen inte, i dag är betydelsen av ett bra säkerhetsskydd och ett bra säkerhetsskyddsarbete aktualiserat på ett helt nytt sätt. Det finns en ökad medvetenhet i samhället. Arbetsgivare såväl inom näringslivet som inom den offentliga sektorn ser syftet och nyttan ganska tydligt. Här får vi träna på att motivera säkerhetsskyddsarbete och presentera en modell på ett sätt så att vi får förståelse och gehör för hur viktigt det är.

Vad tar du med dig från den här fördjupningskursen?

– Införsäljningsdelen, alltså den delen som går ut på att motivera vår högre chef att anta vårt förslag, är väldigt utvecklande. Vikten av att kunna presentera vinsten av säkerhetsskyddsarbetet är särskilt tydligt i näringslivet. Du måste kunna visa på faktisk nytta och ekonomisk vinning och kunna motivera hur säkerhetsskydds-arbetet är användbart på många sätt. Det räcker inte att bara ta upp regelboken och peka på de krav som står att vi måste uppfylla. En stor del av utmaningen i säkerhetsskyddschefens roll är att kunna motivera och visa på effektivitetsvinster.

– En annan sak jag tar med mig är hur viktigt det är att medvetandegöra och bygga upp en god säkerhetskultur ända ut i organisationen till den enskilda medarbetaren. För att få bort naivitet. Annars är det lätt att många tänker: ”Detta är inte så viktigt, så farligt är det inte”.

Varför vill du tipsa andra om att gå kursen?

– En stor nytta med kursen är den möjlighet som ges för att kunna utbyta erfarenheter och information så att båda parter växer, det skulle jag lyfta fram till någon som tvekar. Nätverkandet och kontaktbredden är jätteviktig!

Vad är säkerhetsskydd?

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) gäller för utövare av säkerhetskänslig verksamhet. Exempel på sådan verksamhet kan vara Försvarsmaktens skydd av Sverige, telekommunikation, el- och energiförsörjning för att nämna några.

Säkerhetsåtgärder delas in i tre säkerhetsområden:

  • Informationssäkerhet
  • Fysisk säkerhet
  • Personalsäkerhet.

Sidinformation

Publicerad:
2022-05-20
Senast uppdaterad:
2023-06-26
Dela: