Sök

Sök

Över 1000 sökande till Officersprogrammet

De senaste årens trend med ökat intresse för att bli officer håller i sig. När anmälan stängde den 31 januari hade totalt 1007 personer sökt, vilket är en ökning med nästan 27 procent jämfört med 2020. Andelen kvinnor ökar också markant och utgör nu en dryg fjärdedel av den totala mängden sökande.

Under de senaste tre åren har söktrycket till Officersprogrammet ökat tydligt och efter anmälningsperioden 2021 är det för första gången över 1000 sökande till utbildningen. Även andelen kvinnor fortsätter att öka. I år är lite drygt var fjärde sökande kvinna: 26 procent jämfört med 21,5 procent 2020.

— Det är mycket glädjande med rekordmånga sökande till officersutbildningen vid Försvarshögskolan, att andelen kvinnor fortsätter öka och att vi ser ett växande intresse för officersyrket och vikten av totalförsvaret, säger Fredrik Ståhlberg, vicerektor på Försvarshögskolan.

Återinförd värnplikt antas ligga bakom ökning

Än så länge är det för tidigt att avgöra vad som ligger bakom det höga söktrycket, men enligt Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS) på Försvarshögskolan är den återinförda värnplikten troligtvis en fortsatt viktig förklaring. 2020 var det drygt hälften av de sökande som kom direkt från värnplikt (militär grundutbildning).

Att det blir fler och fler officerare ute på Försvarsmaktens förband som genomgått Officersprogrammet i dess nuvarande form kan också ha betydelse för det ökade intresset enligt FUS.

Krav på ökad kapacitet

Försvarsmaktens efterfrågan på officerare är fortsatt hög. Antalet studieplatser på Officersprogrammet fastställs i dialog mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten, vilket ännu inte är färdigt.

2020 erbjöds 220 platser, och enligt programchef Stefan Smedman är det sannolikt att antalet platser i år blir någonstans mellan 220 och 250, även om den nivån ska betraktas som ett minimum i förhållande till Försvarsmaktens behov.

Ett ökat antal studieplatser ställer samtidigt högre krav på tillgången på studentboenden och att Försvarsmakten tillgängliggör militära lärare som kan undervisa.

— Försvarshögskolan planerar nu för att kunna ta emot ett ökat antal studerande vid Officersprogrammet som leds och genomförs av Försvarshögskolan vid Karlberg och vid Försvarsmaktens skolor och centra. På Karlberg invigde Försvarsmakten i januari tre nya förläggningsdelar och det pågår en utveckling av byggnader och infrastruktur med långsiktighet för fler studerande. När det gäller lärare har vi en bra dialog med Försvarsmakten och de känner till och förstår behovet, säger Stefan Smedman.

Coronaanpassad antagningsprocess

Nu inleds en omfattande testning av årets sökande. Första steget är ett så kallat inskrivningsprov och därefter följer fysiska och medicinska tester. De som klarar dessa går vidare till lämplighetsbedömning och genomför inför denna psykologintervju och professionsintervju.

Precis som vid 2020 års antagning kommer professionsintervjuerna genomföras digitalt på grund av Covid-19, övriga tester görs hos Plikt- och prövningsverket (tidigare Rekryteringsmyndigheten).

I slutet av maj kommer första antagningsbeskedet och i augusti är slutlig antagning klar.

STATISTIK SÖKANDE OFFICERSPROGRAMMET

ÅrSökande (varav kvinnor)REGISTRERADE STUDENTER (varav kvinnor)

2021

1007 (264)

ej klart

2020795 (175)214 (55)
2019708 (124)192 (36)
2018513 (70)134 (20)
2017510 (70)132 (25)
2016463 (47)118 (16)
2015497 (63)104 (14)


Om Officersprogrammet

Officersprogrammet är sedan 14 år tillbaka ett högskoleprogram som i grunden söks på samma sätt som andra högskoleutbildningar, men med annorlunda behörighetskrav såsom genomförd militär grundutbildning och särskilda lämplighetstester.

Försvarshögskolan ansvarar för utbildningen men antalet platser avgörs i dialog med Försvarsmakten.

  • Treårigt utbildningsprogram som ger yrkesexamen, officersexamen (180 hp).
  • Utbildningen berättigar inte till studiemedel eftersom Försvarsmakten står för kost och logi och även ersättning under utbildningen (värnpliktsförmåner).
  • Tre olika inriktningar som söks direkt från start: krigsvetenskap, militärteknik och nautik.

Sidinformation

Publicerad:
2021-02-09
Senast uppdaterad:
2023-12-14
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen fredrik.stahlberg@fhs.se .
Dela: