Sök

Sök

Fler disputerade officerare är vägen framåt för Försvarshögskolan

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i ett beslut riktat kritik mot Försvarshögskolan för hur vi tolkat vår särskilda förordning och högskolelagen, något som SvD uppmärksammat på ledarplats. UKÄ:s beslut är glasklart och självklart kommer vi att rätta oss efter det. Men det krävs mer.

Försvarshögskolan är officerens akademiska hem. Här utbildas samtliga Sveriges officerare i bland annat krigsvetenskap, ledarskap och ledning, försvarssystem och operativ juridik. Målet är att ha avsevärt många fler disputerade officerare som forskar och leder de militära utbildningarna. Det är lika självklart som att disputerade och legitimerade läkare och sjuksköterskor leder sina respektive professionsutbildningar. Lagens krav på vetenskaplig kompetens är tydlig och bra, men det krävs mer än så för att utbilda skickliga officerare. När Försvarshögskolan anpassar sin organisation efter UKÄ:s beslut kommer vi därför försäkra oss om att officersprofessionens yrkeserfarenheter även framgent genomsyrar verksamheten. Detta för att garantera att officerarna, utöver de akademiska, får de praktiska yrkesfärdigheter som behövs för att bland annat kunna utveckla och leda förband i strid.

Mångfald av perspektiv

Försvarshögskolan är en mötesplats där det civila möter det militära, där akademin möter professionen, där teori möter praktik och där det nationella möter det internationella. Det är i mångfalden av perspektiv och erfarenheter som kunskapsutveckling sker och den bästa utbildningen bedrivs.

Vår styrka som lärosäte är att vår lärarkår består av såväl officerare som militära och civila forskare som verkar tillsammans. Det bidrar till att vi håller oss relevanta, både inom akademin, för Försvarsmakten och i samhället i stort. Det är givande, men inte okomplicerat. Vårt uppdrag har från tid till annan varit föremål för debatt. När Försvarshögskolan nu tar nästa steg mot visionen att vara ett världsledande lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet, är det både naturligt och viktigt att diskutera vilka vi är och hur vi ska utvecklas.

Ungt lärosäte i utveckling

Försvarshögskolan är ett ungt lärosäte i snabb utveckling. Sedan 2018 har vi examenstillstånd på samtliga nivåer. Idag bedrivs officersutbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Dessutom erbjuder vi två civila kandidatprogram och sex mycket eftertraktade civila högskoleutbildningar på avancerad nivå, varav fyra internationella. För två år sedan inrättades de första forskarutbildningarna vid lärosätet.

På många sätt genomgår den militära professionen nu samma processer som flera andra professioner som har akademiserats. Att locka fler officerare till doktorandstudier är en avgörande åtgärd för att leva upp till lagens krav och samtidigt säkerställa det militära professionsperspektivet i både utbildning och forskning. Officerskåren måste ta befälet över sin egen akademiska utveckling.

Försvarshögskolan är på rätt väg, men inte i mål. UKÄ:s beslut bidrar till att tydliggöra vår väg framåt.

Robert Egnell
Rektor, Försvarshögskolan

Kontakt

Dela: