Sök

Sök

Första granskningarna av våra utbildningar och ämnen färdiga

Statsvetenskap och ledarskap under påfrestande förhållanden har granskats av varsin bedömargrupp. Det är Försvarshögskolan som har initierat granskningarna och de båda ämnena och utbildningarna de ger fick bedömningen tillfredsställande kvalitet.

– Jag tycker att den här granskningsmodellen har fungerat mycket bra och vi har fått ett kvitto på att utbildningarna håller god kvalitet samtidigt som vi fått konkreta åtgärder att förbättra. Att få diskutera förbättringar tillsammans med kollegor från andra lärosäten och med deras perspektiv var mycket givande för oss, säger Robert Egnell rektor vid Försvarshögskolan.

Läs om Försvarshögskolans kvalitetsarbete

Läs om Försvarshögskolans arbete med den egeninitierade granskningsmodellen.

Hur har granskningen gått till?

Respektive bedömargrupp består av vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga från andra lärosäten, men även från annat ämne vid FHS. Därutöver finns en arbetslivsrepresentant, studentrepresentant och ett sekretariatsstöd från Forsknings-, utbildnings- och studentstödsavdelningen (FUS).

Bedömargruppen har utvärderat utbildningens förutsättningar, utformning, genomförande och resultat samt hur ansvariga för utbildningen säkerställer hög kvalitet och arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Utvärderingskriterierna är utvalda för att svar mot kriterierna i Försvarshögskolans inrättandedokument. Granskningen omfattar också utbildningens framgångsfaktorer och utvecklingsområden med förslag på åtgärder.

Bedömargrupperna har intervjuat lärare, studenter, studierektorer och institutionsledningarna. Materialet som granskats är utbildningarnas självvärderingar, utbildningsplaner kursplaner inklusive litteraturlistor, kursbeskrivningar, kursvärderingar, ett urval av självständiga arbeten, lärarförteckning, och nyckeltal.

Bedömargruppernas utlåtande

– FHS utbildningar i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet är mycket populära och uppskattade av studenter både på grund- och avancerad nivå. I bedömargruppen anser vi att styrkorna ligger inom de två inriktningarna och den kvalitet och erfarenhet av undervisning som finns inom lärarlaget. Vi skulle se att man arbetade mer med att integrera de båda inriktningarnas kurser och övervägde hur studenternas analytiska förmåga kan tränas från ett bredare perspektiv, säger Joakim Kreutz, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet, ordförande i bedömargruppen som granskade utbildningarna i Statsvetenskap.

– Ledarskap under påfrestande förhållanden håller sammantaget en god nivå med tillfredsställande kvalitet på utbildningen. I bedömargruppen menar vi att styrkorna finns i lärarlagstanken och i kollegiala, pedagogiska fora. Många lärandemål är också tydligt beskrivna och begripliga för studenterna. Det finns en medvetenhet och kunskaper om genus-/jämställdhetsperspektiv som syns framförallt i valet av litteratur på flertalet kurser. Vi skulle önska att man arbetade kontinuerligt med de nationella examensmålen i samband med kursutveckling och kursrevideringar och den röda tråden från lärandemål till genomförande och litteraturval behöver också tydliggöras, säger Ulrika Haake, professor i pedagogik, Umeå universitet, ordförande i bedömargruppen som granskade utbildningarna i Ledarskap under påfrestande förhållanden.

Granskningsmodellen

Det var mot bakgrund av UKÄ:s nya kvalitetssystem som FHS arbetade fram regler och en modell för utbildningsgranskning som sjösattes hösten 2019. Det innebär att all poänggivande utbildning, på samtliga akademiska nivåer, ska utvärderas under en sexårsperiod. Vart tredje år sker utvärderingen med stöd av externa bedömare och vart tredje år av FoUN.

Näst på tur i utbildningsgranskningen står krigsvetenskap och Officersprogrammet, där granskningarna är planerade att börja i april månad.

Utbildningsutvärdering med extern bedömning vid Försvarshögskolan

Statsvetenskapliga utbildningar Pdf, 225.5 kB.

Ledarskap under påfrestande förhållanden Pdf, 838 kB.

Läs mer om Försvarshögskolans kvalitetsarbete

Läs mer om extern granskning av FHS utbildningar och ämnen.

Sidinformation

Publicerad:
2020-03-02
Senast uppdaterad:
2020-03-02
Dela: