Sök

Sök
Kadett som pekar på en karta.

Krigsspel på officersprogrammet

Studenterna på officersprogrammet spelar krigsspel på stor skärm i spelrummet på Försvarshögskolan som en del av utbildningen. Genom att träna virtuella krigssituationer får de studerande tillfälle att öva sitt taktiska tänkande i en realistisk stridssituation.

Krigsspelet som officersprogrammet använder liknar vanliga datorspel, men är byggt med svenska Försvarsmakten och dess enheter, fartyg och flygplan som utgångspunkt. Genom spelet får officersstudenterna taktisk erfarenhet och vänjs vid att samarbeta i stabsmiljö.

Officersstudenterna ledde strid i en skapad miljö som liknar den grekiska skärgården. Egeiska havets skärgårdsförhållanden liknar den svenska skärgården. Båda miljöerna har mycket nyckelterräng med försvarsviktiga öar, innanhav och hamnar och farleder som kan utnyttjas av både egna krafter och motståndaren för att få ett övertag i striden.

Läraren Patrik Hulterström ledde spelet, som pågick över flera dagar

Patrik Hulterström med kollegan Staffan Granberg.

Patrik Hulterström med kollegan Staffan Granberg.

– Med stöd av datorspelet kan vi sätta de studerande i en situation där de måste skaffa sig en helhetsförståelse för striden och överväga hur man ska använda vapen, tid, logistik och sensorer på effektivaste sättet för att slå ut motståndaren. För att vinna måste de optimera sin användning av ammunition och drivmedel. De måste också utnyttja sina kunskaper i ledarskap, militärteknik, språk och folkrätt. När officersstudenterna gör ett motangrepp i spelet måste de förhålla sig till folkrättsliga lagar och regler, precis som officerare gör i verkligheten.

I spelet tränades också att samarbeta med andra officerare i en stab. Alla studerande gavs olika roller; stabschef, chef, sambandsofficer, stridsledningsofficer, underrättelseofficer eller logistikofficer. Det är utmanande att få de olika rollerna att samarbeta smidigt under skarpa förhållanden.

Hur gick det för kadetterna?

– Det gick väldigt bra, över förväntan. De lyckades med sin uppgift i spelet, att stoppa motståndaren från att ta kontroll över Kreta. Man märker att de inte har så mycket erfarenhet ännu, de är ju inte färdiga officerare, men de löste uppgiften systematiskt och resonerade klokt. Jag är imponerad. Seriositeten var hög. De spelade aldrig spelet för spelets skull utan behandlade det som en verklig stridssituation. De gick in i rollen och skapade en väldigt bra övning genom att vara engagerade.

Krigsspelet är billig övningsform jämfört med storövningar

Spelet är en representation av en verklig stridssituation som annars är svår att simulera. Det vore dyrt och i praktiken omöjligt att samla Försvarsmaktens korvetter, amfibieförband, stridsflygplan och ubåtar för att träna officersstudenterna i taktiskt tänkande. Krigsspelet är därför en effektiv och billig lärandeform. Krigsspelet som används på officersprogrammet är utvecklat vid Försvarshögskolan, och bygger på en grundplattform som ursprungligen utvecklades för ett doktorandprojekt.

Fabian Krook läser officersprogrammet med nautisk inriktning och deltog i krigsspelet

Kadett Fabian Krook

Fabian Krook

Vad tycker du om att spela krigsspel?

– Krigsspel med datorsimulering är ett utmärkt sätt att pröva den kunskap som inhämtats från militärteorin, men också för att pröva gällande doktriner och reglementen. Vi som kadetter får möjlighet att träna oss själva i planering, utförande och utvärdering av militära operationer i en miljö som skulle vara svår att iscensätta i verkligheten ute på förbanden. I en datorsimulerad miljö kan vi testa oss själva och begå misstag utan några allvarliga konsekvenser, samtidigt som olika typer av motståndare kan simuleras på ett realistiskt sätt.

Hur gick det för er under spelet?

– Vi uppnådde ett resultat som både vi kadetter och undervisande lärare var väldigt nöjda med. Staberna arbetade på ett systematiskt vis där en viktig framgångsfaktor var förmågan att blicka framåt och planera för framtida händelseförlopp. Detta bidrog till att vi uppnådde högre chefs målbild och löste den tilldelade uppgiften. Ytterligare en bidragande faktor till framgång var en utbredd tillämpning av uppdragstaktik, Försvarsmaktens ledningsfilosofi.

Vilka lärdomar tar du med dig från spelandet?

– Det finns många lärdomar att ta med sig men jag ska förhålla mig till tre stycken som för mig varit framstående.

  1. Vikten av att kunna samverka med andra stridskrafter som Flygvapnet för att kunna lösa uppgifter. Samverka innefattar här att till exempel kunna genomföra gemensamma vapeninsatser i samma tid och rum.

  2. I planeringen inför och under en militär operation är det viktigt att hela tiden pröva och ifrågasatta tidigare gjorda antaganden kopplade till operationen, i syfte att minimera risken för planering baserad på ogiltiga antaganden. Antaganden kan till exempel beröra motståndarens handlingsalternativ.

  3. Krigsspelet är just ett spel och en förenkling av verkligheten. Spelet och simuleringen återspeglar inte verkligheten fullt ut och det är viktigt att tänka på i en tid där spel upplevs som mer och mer verklighetstrogna.

Urban Söderman Carlsson är till vardags fartygschef på korvetten HMS Visby. Han besökte krigsspelet för att se hur de marina officersstudenterna löste uppgiften.

Vad tyckte du om krigsspelet på Försvarshögskolan?

– Mycket bra! Spelet är utvecklande både avseende planeringsfasen, genomförandedelen och efteranalysen. Jag är övertygad om att det även skulle vara utvecklande för förband att t.ex. öva ledning, omfall och bortfall av ledningsfunktioner i verktyget.

Hur tyckte du det gick för kadetterna i lösandet av uppgiften?

– Jag hörde intressanta och mogna diskussioner i de grupper jag pratade med. Brister i planering och bristande förutsättningar för att kraftsamla förbanden kunde skönjas men överlag tycker jag att de lyckades bra.

Vilken skillnad tror du det gör för framtida officerare att ha spelat krigsspel som en del av utbildningen? Märker man skillnad?

– Jag är övertygad om att krigsspel är ett oerhört viktigt verktyg för inlärning och ger även till del erfarenhet. Spel av den här typen påvisar ofta behov av omfall, flexibilitet i planer samt hänsyn till friktioner som alltid uppstår

Sidinformation

Publicerad:
2018-03-15
Senast uppdaterad:
2024-04-09
Dela: