Sök

Sök

Pedagogisk inriktning

För att bli ett världsledande lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet behövs lärare med hög vetenskaplig och professionsanknuten kompetens, samt stor pedagogisk förmåga.

Varför en pedagogisk inriktning

I Försvarshögskolans strategi 2020 uttrycks en strävan efter pedagogisk excellens och innovation med en infrastruktur som skapar goda fysiska och virtuella lärmiljöer. För att underlätta och skapa förutsättningar att följa strategin behöver grundantaganden om lärande, utbildning och övning synliggöras och det är ett av syftena med den pedagogiska inriktningen för CTSS.

De antaganden vi gör om lärande påverkar alla de val vi gör i utbildningssituationer; såsom planering, genomförande och utvärdering. De påverkar inte bara deltagarnas upplevelse av utbildningen, utan framförallt vad de lär sig. Detta oavsett om insatsen genomförs på plats, digitalt eller en kombination av de båda. CTSS utbildningar ska därför grunda sig i vetenskap och beprövad erfarenhet, inte bara ämnesmässigt utan även pedagogiskt.

Den pedagogiska inriktningen för CTSS ska ge förutsättningar för kompetensinsatser som är pedagogiskt kvalitativa och samtidigt tillgängliga, flexibla och relevanta. Den ska fungera som ett grundläggande stöd för interna och externa utbildare, chefer och övrig personal, som i olika funktioner är inblandade i enhetens kompetensinsatser. Den syftar till att skapa förutsättningar för enhetlighet och samsyn inom centret, men även som en grund vid dialog med beställare.

Didaktiska principer

Didaktik kan enkelt beskrivas som läran om undervisning, både dess teori och praktik, och intresserar sig för de faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. CTSS pedagogiska inriktning bygger på sju didaktiska huvudprinciper som gynnar det så kallade djupinriktade lärandet. Detta innebär fokus på helhet och förståelse i motsats till ytinriktat lärande, där fokus ligger på att memorera begrepp och fakta som fristående öar av information.
Samtliga principer har starkt stöd i pedagogisk forskning, men ingen av dem är naturligtvis ensamt avgörande, utan ska snarare ses som en helhet.

De didaktiska principerna säger att människor lär:

  • Genom sammanhanget och utifrån olika förståelser
  • Genom att tränas i tanke och handling
  • Genom dialog och i samarbete med andra
  • Genom stimulerande uppgifter på rätt nivå
  • Genom att få återkoppling på sina prestationer
  • Genom att reflektera kring sitt lärande en trygg lärandemiljö

Är du nyfiken finns hela vår pedagogiska inriktning att läsa här: Pedagogisk inriktning Pdf, 1.8 MB.


Dela: