Sök

Sök

Att söka forskarutbildning

Försvarshögskolan antar doktorander en gång per år och då efter utlysning.

Utlysningarna annonseras alltid på Försvarshögskolans externa webb drygt två månader innan sista ansökningsdag som vanligen infaller i början av höstterminen. Försvarshögskolan behandlar inte ansökningar som inkommer utanför utlysningsperioden.

Hur utlysning av platser på forskarutbildningen och antagning går till styrs av Försvarshögskolans Antagningsordning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå utgår från Högskoleförordningen och beskriver bland annat kraven om annonsering, regler för tillträde till forskarutbildning samt definierar grundläggande och särskild behörighet. Vidare beskrivs urval och antagningsförfarande samt beslut om antagning.

Lokala regler för antagning till utbildning på forskarnivå beskriver Försvarshögskolans tillämpningsregler för de moment som ingår i antagningsordningen, bland annat vad en ansökan ska innehålla samt rutin för beredning av ansökningar.

Antagningsordning Pdf, 223.8 kB. samt lokala regler för antagning Pdf, 213.5 kB.

Behörighet

Kraven för att söka forskarutbildning vid Försvarshögskolan omfattar grundläggande och särskild behörighet. Detta innebär att bland annat att sökande ska ha avlagt en examen på avancerad nivå, författat ett godkänt självständigt arbete (examensarbete) i relevant ämne och därutöver presentera ett utkast till forskningsplan. Kraven finns preciserade i respektive forskarutbildningsämnes allmänna studieplan.

För vissa platser på forskarutbildningen inom Krigsvetenskap är yrkeserfarenhet som officer meriterande.

Varje forskarutbildningsämne har en Allmän studieplan som bygger vidare på Försvarshögskolans Antagningsordning. Den beskriver, på ämnesnivå, utbildningens mål, vad som ska ingå i en doktorsexamen beskrivet som kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Här preciseras även behörighet och förkunskapskrav samt ämnets regler kring utlysning, antagning, bedömningsgrunder och urvalskriterier.

Den allmänna studieplanen styr även ämnets hantering av individuella studieplaner, handledning och andra resurser, kurser och examination, övriga obligatoriska moment. Slutligen beskrivs även doktorsavhandling och disputation.

I utlysning av platser på forskarutbildningen ingår att bli antagen men även att få en tidsbegränsad anställning vid Försvarshögskolan under de fyra år det tar att genomgå forskarutbildning. Detta då en förutsättning för att bli antagen till forskarutbildning i Sverige är att det finns finansiering.

Det kan även förekomma att doktoranders arbetsgivare står för lönekostnader under utbildningstiden. Detta regleras då i ett avtal mellan Försvarshögskolan och arbetsgivaren och kallas samverkansdoktorander.

Vid Försvarshögskolan finns inga stipendier att söka för forskarutbildning och det finns inga möjligheter att genomföra utbildningen på distans.

Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2024-06-13