Sök

Kurser, hantering

Här beskrivs processen för att ta fram forskarutbildningskurser.

Forskarutbildningskurser ska ha en godkänd kursplan och genomgå samma process som kurser på grund och avancerad nivå. Detta sker i Försvarshögskolans kursplaneutskott (KUS).

Alla kursplaner ska behandlas i respektive ämnesråd innan de skickas till kursplaneutskottet för fastställande.

För kurs på forskarnivå ska samråd ske med områdesföreståndare för forskarutbildning och om där så finns, studierektor i respektive ämne. Detta ska ske före eller i samband med ämnesrådets behandling.

Om kursplaneutskottet finner att en kursplan på forskarnivå är i behov av komplettering eller revidering återremitteras denna till ansvarigt ämnesråd och områdesföreståndaren underrättas.

En kursplan är en föreskrift för utbildning. Den anger villkoren för att antas till och genomföra kursen. Följande rubriker ska ingå.

 • Kursens benämning
 • Engelsk benämning
 • Språk som kursen ges på
 • Kurskod (fylls i FUS)
 • Gäller från
 • Fastställd (fastställs av KUS)
 • Beredande ämnesråd
 • Ansvarig institution
 • Nivå
 • Omfattning
 • Förkunskaps- och/eller behörighetskrav
 • Kursens innehåll och upplägg
 • Kursens lärandemål
 • Kunskapskontroll och examination
 • Antal examinationstillfällen
 • Betyg
 • Kurslitteratur
 • Summary in English
 • Övrigt
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2020-08-17