Sök

Sök

Att vara forskarstuderande

De fyra åren inom forskarutbildning är just en utbildning för att bli forskare. Till sin hjälp har doktoranden två handledare och en individuell studieplan. Utbildningen regleras av en rad lokala bestämmelser som alla har sin grund i Högskoleförordningen.

En forskarutbildning är fyra år och därmed 240 högskolepoäng. Av dessa utgör 60-75 poäng kurser (loika för olika ämnen), varav en del är obligatoriska och en del är valbara. Själva avhandlingsarbetet upptar resterande antal poäng. Innehållet i den enskilda doktorandens utbildningens regleras i en individuell studieplan (ISP).

En individuell studieplan beskriver forskarutbildningens innehåll. Det är ett dokument som doktorand och handledare tar fram tillsammans och som fastställs av Försvarshögskolans forskningschef. Den ska följas upp minst en gång om året. Som bilaga till ISP finns en matris för måluppfyllelse. Mallen och listan finns än så länge bara på svenska. FHS kommer inför 2025 att gå över till ett elektroniskt system för hantering av ISP.

Under första terminen går doktorandenvanligen obligatoriska kurser, dels metodkurs och dels introduktion/fördjupning inom respektive ämne.

Handledning

För varje doktorand ska det utses minst två handledare varav en ska vara huvudhandledare.

Handledarna, och särskilt huvudhandledaren, är doktorandens primära vägledare vad gäller själva forskarstudierna, medan närmast arbetsledande chef har det direkta arbetsgivaransvaret för doktoranden. Handledares uppdrag är att se till att doktoranden under utbildningen uppnår de mål rörande kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt som anges för doktorsexamen.

Huvudhandledaren ska vara professor eller docent, ha genomgått forskarhandledarutbildning eller motsvarande och vara anställd vid Försvarshögskolan. Den biträdande handledaren ska vara disputerad och bör ha genomgått forskarhandledarutbildning.

Fram till dess att huvudhandledare är utsedd fungerar studierektor för respektive forskarutbildningsämne som preliminär handledare.

Handledare utses av respektive prefekt på förslag av aktuellt ämnesråd. När handledare utses bör doktorandens synpunkter beaktas. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Doktoranden har rätt till handledning om sammanlagt minst 80 timmar per år vid heltidsstudier.

Tillsammans med handledare, och i samråd med arbetsledande chef, ska doktoranden bereda individuell studieplan för beslut av prefekt (med årlig uppföljning).

Här finns reglerna i sin helhet Pdf, 136.9 kB. samt en blankett för att utse handledare Word, 41.2 kB..

Deltagande i ämnets och områdets seminarium är obligatoriskt under hela utbildningstiden. Läs mer i den allmänna studieplanen.

För doktorsexamen krävs en godkänd doktorsavhandling. Avhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent som inte är verksam vid Försvarshögskolan. Läs mer i den allmänna studieplanen.

Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2024-03-04