Sök

Sök

Kvalitet

Kvalitetsarbete i en vidare mening är en naturlig del av den dagliga verksamheten där högskolan som helhet präglas av en medveten kvalitetskultur. Såväl lärare, forskare och övrig personal som doktorander och övriga studenter förväntas och uppmuntras att bidra till kvalitetsarbetet som en gemensam angelägenhet.

Målsättningen är att kvalitetssäkring och utveckling av en konkurrenskraftig utbildning på forskarnivå ska vara en välintegrerad del i högskolans övergripande kvalitetssystem, med stöd i Försvarshögskolans organisation och högskolegemensamma verksamhetsstyrning.

En grundläggande förutsättning för hög kvalitet inom forskarutbildningen är naturligtvis också utveckling av forskningen och forskningsmiljön som helhet. Förutom att de forskarstuderande själva bedriver forskning och utbildning inom ett visst forskningsområde erbjuder lärosätet ett institutionellt sammanhang och en social gemenskap som bidrar till forskning av hög kvalitet. Därutöver bidrar den redan existerande forskningsmiljön till framväxten av en mogen och välintegrerad forskarutbildningsmiljö, präglad av kompetent forskarhandledning och ändamålsenlig organisering av forskarutbildning.

Uppföljning, utvecklingsarbete och utvärdering

Organisationen för utbildning på forskarnivå skapar en tydlig struktur för löpande och sammanhållen uppföljning och ett väl samordnat utvecklingsarbete med avseende på utbildningen som helhet. I första hand ligger ansvaret för detta på studierektorerna på forskarnivå samt på områdesföreståndaren, med stöd av institutionscheferna och berörda ämnesråd samt handledarkollegiet. Områdesföreståndaren är ständigt adjungerad till forskningsutskottet och svarar i denna egenskap för regelbunden återkoppling till Forsknings- och utbildningsnämnden. Årligen ska områdesföreståndaren presentera en samlad uppföljning och värdering av verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv enligt kriterier uppställda av Forsknings- och utbildningsnämnden. Detta kan även innefatta att en utvecklings- och åtgärdsplan presenteras.

Löpande uppföljning

Löpande uppföljning och återkoppling sker genom kursvärderingar inom forskarutbildningen. Dessa inhämtas av studierektorerna och resultaten meddelas områdesföreståndaren samt doktoranderna. Via handledarkollegiet sker regelbundet en probleminventering, som genom områdesföreståndarens adjungering i forskningsutskottet kommer Forsknings- och utbildningsnämnden till del. Krävs åtgärder i termer av resurser eller administrativa beslut vänder sig områdesföreståndaren till forskningschefen.

Utbildningen på forskarnivå omfattas även av den reguljära högskolegemensamma uppföljningsprocessen, vilken baseras på en årscykel med tertialvis rapportering. I denna process, som innefattar högskolegemensamma verksamhetsmål och risker, personalförsörjning, ekonomi och effektivitet, men också frågor om kvalitet, har forskningschefen ett samlat rapporteringsansvar för utbildningen på forskarnivå.

Försvarshögskolan kvalitetssystem

Försvarshögskolan arbetar med att utveckla kvalitetssystemet för utbildning på alla nivåer så att det motsvarar det ramverk som anges av Universitetskanslersämbetets nationella kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. En komponent i Försvarshögskolans lokala system utgörs av regelbundna kvalitetsutvärderingar av samtliga utbildningar vid högskolan, genomförda inom ramen för en sexårscykel. Även utbildningen på forskarnivå omfattas av sådana utvärderingar, vid sidan av årlig avstämning gentemot kvalitetsplanen.

Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2021-11-03