Sök

Sök

Organisation

Utbildningen på forskarnivå organiseras i programform inom ramen för Försvarshögskolans befintliga organisation.

Det övergripande syftet är att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet i utbildningen, inom en sammanhållen och tydlig ram med god balans mellan område och forskarutbildningsämnen samt mellan linjestyrning och kollegial kvalitetsstyrning. Syftet är vidare att stödja och hålla samman den fortsatta utvecklingen av området Försvar, krishantering och säkerhet som en helhet.

Forsknings- och utbildningsnämnden

Det övergripande ansvaret för kollegial kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå ligger hos Forsknings- och utbildningsnämnden.

Forskningschef

Linjemässigt placeras det övergripande ansvaret för genomförandet av forskarutbildningen, som i likhet med utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå överskrider avdelnings- och institutionsgränser, hos forskningschefen. Forskningschefen fattar beslut om uppdrag som områdesföreståndare, på förslag av Forsknings- och utbildningsnämnden och i samråd med institutionscheferna.

Dekan och studierektorer

Ansvaret för den löpande ledningen, samordningen och uppföljningen av utbildning på forskarnivå fördelas genom uppdrag till en dekan och studierektorer för respektive forskarutbildningsämne. Dekans roll är att ta ansvar för genomförande och kvalitet inom forskarutbildningen som helhet, medan studierektorerna ansvarar för genomförande och kvalitet i respektive forskarutbildningsämne.

För att skapa en tydlig länk till Forsknings- och utbildningsnämnden adjungeras studierektorerna till forskningsutskottet.

Beredande organ

Beredande organ för frågor om uppläggning, genomförande och kvalitet inom respektive forskarutbildningsämne är respektive ämnesråd. För frågor som rör området som helhet har dekan stöd av handledarkollegiet. Handledarkollegiet är ett forum för kollegialt utbyte med fokus på kvalitetsutveckling och rådgivning vad gäller handledning av doktorander. Till handledarkollegiet inbjuds alla befintliga och potentiella handledare vid Försvarshögskolan.

Styrelsen och rektor

Styrelsen och därunder rektor har det yttersta ansvaret för att högskolans uppgifter, inklusive en forskarutbildning med hög kvalitet, fullgörs. Styrelsen styr bland annat genom ramar för fördelning av anslagsmedel till olika uppgifter och genom regelbunden uppföljning av verksamheten. Därutöver ligger ett antal särskilda beslut hos styrelse respektive rektor. Styrelsen beslutar om inrättande respektive avvecklande av forskarutbildningsämnen samt om antagningsordning. Rektor fattar, i enlighet med högskoleförordningen, beslut avseende indragning av rätt till handledning och övriga resurser.

Institutions- och linjechefer

Institutionscheferna och övriga linjechefer har en central roll genom sitt ansvar att leda och organisera verksamheten så att uppgifterna kan fullgöras med hög kvalitet och på ett effektivt sätt. Uppdrag som studierektor för forskarutbildningsämne beslutas på institutionsnivå efter hörande av berörda ämnesråd. 

Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen svarar genom Forsknings-, utbildnings och studentavdelningen för kanslistöd åt Forsknings- och utbildningsnämnden och åt forskningschefens, dekans och studierektorernas administration av forskarutbildningen.

Handledare och doktorander

Handledare och doktorander har slutligen viktiga roller inte bara för det konkreta genomförandet av de individuellt utformade forskarstudierna utan också för den formella reglering och uppföljning som är kopplad till de individuella studieplanerna.

Doktorandmedverkan

Att doktorandernas perspektiv beaktas och får genomslag i utformningen och genomförandet av utbildningen är en viktig kvalitetsfaktor. Detta sker exempelvis genom representation i beredande och beslutande organ, bland annat i Forsknings- och utbildningsnämnden och ämnesråden, genom löpande dialog med studentkårens doktorandsektion och genom att doktoranderna involveras i planering och uppföljning. Kursvärderingar och enkäter har också en viktig roll i detta sammanhang.

Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2024-03-05