Sök

Sök

Externt finansierad doktorand

Här beskrivs hantering och regler för extern finansiering av doktorand vid Försvarshögskolan.

Vid antagning av doktorand vars arbetsgivare låter denne genomgå forskarutbildning på arbetstid (vi kallar det samverkansdoktorand och arbetsgivaren kan vara organisation eller myndighet) gäller samma regelverk som vid andra antagningar vid Försvarshögskolan. Antagningsordningen reglerar antagningen och respektive forskarutbildningsämnes Allmänna studieplan beskriver bland annat kraven för behörighet.

Antagning

All antagning av doktorander vid Försvarshögskolan styrs av antagningsordningen. Sammanfattningsvis gäller:

 • Det är respektive ämnesråd som ansvarar för att regelverket följs.
 • Alla ansökningar om doktorandplats ska, oavsett finansieringsform, genomgå kvalitetsgranskning enligt Försvarshögskolans rutiner.
 • För att högskolan ska kunna anta en sökande med annan form av anställning (än som doktorand) ska finansieringen kunna säkras under hela utbildningen, och den sökande kunna ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom högst åtta år när det gäller doktorsexamen.
 • Alla doktorander ska ha den behörighet (både grundläggande och särskild) som högskolan föreskriver. Doktoranden ska även av FHS bedömas ha sådan förmåga i övrigt, som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Respektive ämnesrådet ansvarar särskilt för att antagning av doktorander med annan finansiering än doktorandtjänst inte till sin omfattning eller behov negativt påverkar kvaliteten i övrig forskarutbildning.

Behörighet, beredning och antagning

De Allmänna studieplanerna beskriver den behörighet, både allmän och särskild, som krävs för antagning till forskarutbildning, men även detaljer kring antagning samt bedömningsgrunder och urvalskriterier.

Utöver de dokument som följer av behörighetskraven i den Allmänna studieplanerna, ska en ansökan om antagning även innehålla intyg från arbetsgivare att denne garanterar sökandes lön under totalt fyra års heltidsstudier (som kan fördelas över högst åtta år).

Respektive ämnesråd bereder ansökningar och ansvarar även för att det finns en tydlig beredningsprocess. En övergripande processbeskrivning finns här.

En övergripnde beskrivning av vad det innebär att vara (extent finansierad) doktorand, hur det går till och vad som förväntas finns på externa webben. Den är tänkt som information både till den presumtiva doktoranden och arbetsgivaren.

Avtal

Innan doktorand kan antas ska det finnas ett avtal mellan Försvarshögskolan och extern part (arbetsgivaren). Högskoleförvaltningens Forsknings-, utbildnings- och studentavdelning, FUS, bistår med att avtalet kommer till stånd. Ämnesrådets bör i god tid kontakta FUS med information. Mall för avtal finns här Word, 48 kB..

Information och avtalsmall finns även på den engelska versionen av Försvarshögskolans webbplats.

Kostnader

Notera att det inte är möjligt att ta ut avgifter för (sälja) utbildning på forskarnivå. Detta styrs av 3 § i Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor som lyder:

En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.


Högskolan kan dock ta emot bidrag från extern organisation för utbildning av enskild doktorand, men det får inte vara ett krav. Schablon är för närvarande (januari 2019) beräknad till 125 000 kr per doktorand och år (vid heltidsstudier). Detta ska täcka handledning och expenser. Mottagande institution/ämne bör vara klar över att kostnaden kommer att belasta dem om bidraget upphör samt att eventuellt upphörande av bidrag inte får påverka doktorandens utbildning.

Avtalet mellan Försvarshögskolan och extern part avseende utbildning på forskarnivå ska säkra finansieringen av doktorandens utbildning.

Användbara dokument

Nedanstående dokument finns på sidan Dokument för forskarutbildningen

 • Antagningsordning
 • Allmän studieplan krigsvetenskap
 • Allmän studieplan statsvetenskap med inriktning kris och säkerhet
 • Avtalsmall
 • Övergripande beskrivning av forskarutbildning (missiv till extern part)
 • Processbeskrivning för extern finansiering
Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-08-22 Uppdaterad 2023-10-13