Sök

Sök

Arbetstid och förlängning

En doktorand är student och men är oftast även anställd. Här kan du läsa vad som gäller.

Högskoleförordningen

Forskarutbildning regleras i högskoleförordning, där står:

den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning (HF 5 kap. 2 §).

Vid Försvarshögskolan är doktorander i normalfallet anställda och en doktorandanställning är alltid civil även om doktoranden är officer. Forskarutbildning består av både utbildningstid och anställningstid. I normalfallet löper de parallellt.

Utbildningstid innebär den tid som en person som är antagen till utbildning på forskarnivå. Under denna tid har doktoranden rätt till handledning och andra resurser, såsom att genomgå kurser. Även efter att utbildningstiden har gått ut för en doktorand har denne rätt att avlägga prov efter redan genomgångna kurser och att examineras för doktorsavhandling respektive vetenskaplig uppsats för licentiatexamen. Doktoranden har dock inte längre rätt till handledning.

Anställning Doktorandanställning innebär studiefinansiering vid utbildning på forskarnivå i form av anställning som doktorand enligt 5 kap. HF.

I högskoleförordningen regleras följande:

 • Doktorandanställning (och därmed även utbildningstiden) kan sammanlagt innehas högst fyra år fördelat på högst åtta år (48 månader heltid).
 • Möjlighet till högst 20 procent institutionstjänstgöring, vilken kan innehålla utbildning, forskning, och/eller administration.
 • Detta ger totalt fem års doktorandanställning på heltid

I beslutet, Regler om anställning som doktorand Pdf, 1.2 MB., Ö 705/2021, framgår hur Försvarshögskolan har valt att reglera anställning och förlängning.

Vid FHS gäller i övrigt samma regler för doktorander som för andra anställda vid FHS.

Institutionstjänstgöring

Institutionstjänstgöring är en rättighet för alla doktorander och en självklar del i forskarutbildningen. Vid Försvarshögskolan bör alla doktorander erbjudas 20 procents institutionstjänstgöring.

I enlighet med högskoleförordningen får doktoranden sin anställning förlängd med motsvarande den tid som institutionstjänstgöring utgör.

Institutionstjänstgöring kan innehålla arbete med utbildning, forskning eller administration. Den ska utformas så att den har relevans för doktorandens utbildning och här ska doktorandens tidigare erfarenheter och kunskaper vägas in. Tjänstgöringen får inte ha ogynnsam inverkan på forskarutbildningen.

Tjänstgöringen behöver inte begränsas till den egna institutionen utan kan sträcka sig över hela forskningsområdet.

Om institutionstjänstgöring överstigit 20 procent ett år bör det kompenseras med mindre institutionstjänstgöring ett annat år. Handledare och arbetsledande chef ska säkerställa att återstående doktorandtid fördelas i rätt andelar, och institutionstjänstgöringen får inte överstiga 20 procent sammantaget. Detta ska även dokumenteras i doktorandens ISP. Beslutet om institutionstjänstgöring finns här Pdf, 503.4 kB. Ö595/2019.

Lönestege för doktorander

Lön för doktorander regleras enligt Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönetrappa för doktorander Pdf, 66.7 kB. (Ö 247/2016).

När en doktorand har uppnått 60 hp samt 120 hp mot doktorsexamen så ska en uppflytning i doktorandtrappan ske.

Handledaren eller ansvarig studierektor skickar e-post till hr@fhs.se med kopia till prefekten. I e-posten ska det framgå att doktoranden har uppnått nästa lönesteg i doktorandtrappan för en lönejustering samt vid vilken tidpunkt lönejusteringen ska ske. Uppnådd nivå lönejusteras från och med den första månaden efter.

När anställningen ska förlängas utgör den individuella studieplanen (ISP) samt intyg av handledaren underlag för förlängning.

Förlängning på grund av särskilda skäl

Doktorandanställningen kan enligt högskoleförordningen förlänga på grund av särskilda skäl:

 • frånvaro på grund av sjukdom
 • ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret
 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer

Förlängning på grund av sjukdom och föräldraledighet regleras via Primula.

Förtroendeuppdrag

Doktorandanställningen förlängs även för förtroendeuppdrag. Det innebär till exempel:

 • ledamotskap i styrelser för internationella och nationella doktorandorganisationer,
 • ledamotskap i av högskolans egna organ,
 • uppdrag som bedömare/granskare för FHS, annat lärosäte eller UKÄ (t ex UKÄ:s lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar och examenstillståndsprövningar, FHS högskoleövergripande utvärderingar och granskningar.

Tiden för förtroendeuppdrag kan hanteras som

 • förlängning av doktorandtiden eller,
 • inom institutionstjänstgöringstiden.

Mer information finns i Regler för förlängning av utbildningstid och anställningstid för doktorander samt hantering av förtroendeuppdrag Pdf, 212.2 kB. (Ö 525/2022).

Tjänstledighet och andra arbetsuppgifter

Kollektivavtalet medger tjänstledighet för studier men enligt Arbetsgivaverket ska högskoleförordningen tolkas strikt vad gäller skäl för förlängning.

Försvarshögskolans rekommendation är att doktorand inte åtar sig uppdrag eller arbetsuppgifter som kräver tjänstledigt från doktorandanställningen, främst för att inte ta fokus från utbildningen.

Om doktoranden trots detta behöver avsätta tid för andra ändamål rekommenderas följande:

 • Om tjänstledighet av någon anledning behöver/bör beviljas, bereds detta av handledare och studierektor för beslut av prefekt (efter ett det förankras med dekan). Notera att doktorandtiden tickar vid tjänstledighet av andra orsaker än de som anges i högskoleförordningen (se ovan). Därmed kan rätten till handledning och kurser upphöra innan doktorandanställningen är avslutad.
 • För projekt inom det egna lärosätet kan övervägas om projektet kan räknas som institutionstjänstgöring. Då kan doktoranden tillsammans med handledare och studierektor omdisponera doktorandtiden inom ramen för ISP:en
 • För verksamhet/projekt utanför högskolan kan doktoranden gå ner i arbetstid (lägst 50 procent) och fördela doktorandtiden som heltid under sex månader.

Alla alternativen beslutas av respektive prefekt. Detta då den centrala finansieringen löper över 5 år och uppgår till 80 procent doktorandanställning per år. Förlängningar kommer därmed att påverka institutionens framtida budget.

Alla förlängningar och förändringar ska dokumenteras i doktorandens individuella studieplan. Detta för att säkerställa att 48 månader används för forskarstudier.

Friskvård

FHS friskvård omfattar även doktorander. Alla doktorander, inklusive officerare med doktorandanställning, har rätt till friskvård på arbetstid 1 timme per vecka (och upp till 3 timmar/vecka om arbetet tillåter).

Publicerad 2024-01-22 Uppdaterad 2024-02-01