Sök

Sök

Expenser

Expenser är medel som FHS ställer till doktorandernas förfogande. Expenserna uppgår som mest till 30 000 kr per år (totalt 150 000 kr) och ska disponeras för kostnader nödvändiga för att genomföra forskarutbildningen.

Doktoranden planerar tillsammans med handledaren hur medlen ska disponeras. Medlen kan omfördelas över tid. Alla FHS doktorander har rätt att disponera expensmedel.

Expensmedlen får användas till

  • litteratur
  • konferenser (presentation av poster är minimikrav)
  • datainsamling
  • programvara
  • annan elektronisk utrustning

Alla inköp ska följa FHS rutiner för inköp. All elektronisk utrustning tillhör FHS och ska återlämnas när anställningen upphör.

Medel kan disponeras fram till disputation, eller till anställningens upphörande om disputation ännu inte genomförts vid anställningens slut.

Publicerad 2024-04-11 Uppdaterad 2024-04-11