Sök

Sök

Ansvarsförbindelse för användning av it-resurser

Försvarshögskolans it-resurserna ska i huvudsak användas för studierna. It-resurserna får dock även användas restriktivt för privat bruk, förutsatt att det inte förbrukar resurser, inte strider mot lagar som styr Försvarshögskolan, genererar extra kostnader eller inkräktar på eget eller andras arbete eller studier.

Med it-resurser avses utrustning såsom persondatorer, hybriddatorer, surfplattor, telefoner, mobiltelefoner, mobilt bredband, skrivare, kopiatorer med mera och därtill tillhörande tjänster, som fil-lagring, nätverks- och e-postkonto, internetaccess eller mobilabonnemang, som Försvarshögskolan äger eller tillhandahåller och som studenter använder i sina studier.

Ej tillåten användning eller beteende

Information eller programvara får inte användas eller lagras om den:

 • strider mot lagar, förordningar, författning eller Sunets etiska regler
 • strider mot avtal med leverantörer
 • skadar högskolans anseende och förtroende eller inte överensstämmer med högskolans uppdrag
 • omfattas av försvarssekretess eller som är utrikesklassificerad (övrig sekretess får lagras om det sker på ett säkert sätt)
 • privata filer (t.ex. media filer för musik eller film) under ”My Documents”.
 • programvara vars syfte är att orsaka skada på annan programvara eller att ge obehörigt tillträde till annan dator är inte tillåten att använda.
 • inte är licensierad (piratkopia)
 • är upphovsrättsskyddad och tillstånd att nyttja materialet saknas
 • innebär risker för fysisk, it- eller informationssäkerheten vid högskolan

Exempel på vad som menligt kan påverka Försvarshögskolans anseende och förtroende är:

 • sexuella anspelningar, pornografi, spelverksamhet
 • uttryck som kan tolkas som rasistiska
 • uttryck för värderingar som är icke demokratiska
 • diskriminering (religion, kön, etniskt urs, sexuell läggning, nationalitet etniskt ursprung.) eller sådant som av andra kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten, och
 • kriminell verksamhet

Obs: Allt du sparar på C:\ ansvar du själv för att ta backup på. Det är endast arbetsmaterialet som sparas i nätverket som backupas.

I specifika fall kan det vara motiverat för arbete eller studier att besöka webbsidor som är oetiska, exempelvis vid utredningar eller omvärldsanalyser. Beslut om detta ska fattas av (lägst) närmaste linjechef och dokumenteras.

Information om behandling av personuppgifter

Som anställd eller studerande vid Försvarshögskolan kommer personuppgifter (namn och personnummer) om dig att behandlas för att kunna ge dig tillgång till olika IT-resurser (användarkonton i AD och andra IT-system som högskolan använder). Personnummer behövs för att kunna anknyta rätt behörighet till rätt person. Uppgifter i AD (Active directory -katalogtjänst) raderas i samband med att konto avslutas.

Ytterligare information om personuppgiftsbehandlingar på Försvarshögskolan.

Introduktionsutbildning - IT säkerhet

Försvarshögskolan vill medvetengöra alla användare av vår IT-miljö om de risker och konsekvenser som felaktigt handhavande av våra resurser kan orsaka. Därför skall varje användare av Försvarshögskolans IT-resurser genomgå en introduktionsutbildning.

Högskolans anställda deltar i schemalagda utbildningstillfällen. För andra användare har högskolan valt att använda Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Datorstödda informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA). Utbildning ska genomgås av samtliga användare. Studenterna har eget ansvar att genomföra det. Närmare information om utbildning lämnas av helpdesk.

Ansvarsförbindelse

Jag förbinder mig härmed att följa de regler som beskrivs ovan samt att hålla mig informerad om och följa för var tid gällande föreskrifter för användning av Försvarshögskolans it-resurser. Jag är även medveten om att ovarsam användning och underlåtenhet att följa dessa föreskrifter kan medföra att min tillgång till dator-, nät- och systemresurser begränsas eller stängs av.

Jag är personligen ansvarig för utkvitterad it-utrustning och medveten om att jag kan bli ersättningsskyldig vid skada på eller förlust av den av mig utkvitterade utrustning.

När jag avslutar studierna respektive när min anställning upphör är jag personligen ansvarig att meddela helpdesk detta samt återlämna utkvitterad it-utrustning.

Jag är medveten om att brott mot bestämmelserna kan innebära ersättningskrav eller disciplinär/arbetsrättslig påföljd beroende på förseelsens art.

Dela: