Sök

Sök

Officersprogrammet inriktning krigsvetenskap

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen. Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten.

Vad leder Officersprogrammet till?

Som officer i Försvarsmakten har du många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband eller i staber nationellt och internationellt. Oavsett befattning kommer du arbeta i en ledande roll där du ansvarar för personal och verksamhet.

Om utbildningen

När du söker till Officersprogrammet väljer du någon av utbildningens tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk eller sjökrigsvetenskaplig. På den krigsvetenskapliga och sjökrigsvetenskapliga inriktningen är krigsvetenskap huvudämne, det ämne du läser mest av. På den militärtekniska inriktningen är försvarssystem ditt huvudämne.

Krigsvetenskap och försvarssystem

Krigsvetenskap handlar om krig, krigföring och konflikthantering med militära medel. Du lär dig också hur man bygger upp ett militärt försvar och hur det kan användas i både fred och konflikter. I ämnet ingår också folkrätt, vilket ger dig förståelse för hur stater och det internationella samfundet agerar i konflikter.

Försvarssystem, med kurser i militärteknik, fokuserar på hur teknik används för att lösa stridsuppgiften och nå målet med striden. Ämnet undersöker hur samspelet mellan människa och teknik påverkar det man vill uppnå.

Ledarskap och ledning

Förutom studier i ditt huvudämne kommer du också läsa ledarskap och ledning samt fysiskt stridsvärde. Ledarskapskurserna gör dig redo för att vara en bra ledare. Genom teori och övningar upptäcker du dina egna förutsättningar, värderingar och utvecklingsbehov. Du lär dig också hur du genom ditt ledarskap kan påverka andras stress, känslor, utveckling och lärande.

Fysiskt stridsvärde är en militär variant av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Du lär dig hur du kan utveckla och träna ditt förband för att klara påfrestande förhållanden. Här får du verkligen lära känna dig själv och testa dina gränser, till exempel genom att genomföra en övning i 48 timmar utan vare sig mat eller sömn.

Kurser i operativ juridik och engelska ingår också i Officersprogrammet. Den sista terminen skriver du ett självständigt arbete som omfattar 15 hp.

Fältövningar

Eftersom Officersprogrammet ger dig en yrkesexamen är det viktigt att dina teoretiska studier också omsätts i praktiskt kunnande. Programmet innehåller fältövningar i ledarskap, taktik och överlevnad och ger dig inte bara en möjlighet att öva på det du lärt dig, utan också viktiga erfarenheter och insikter om gruppdynamik, ledarskap och etik. Under termin fyra och fem är du på praktisk utbildning på någon av Försvarsmaktens fack- eller funktionsskolor. Du får då både fördjupa och använda dina kunskaper i en militär miljö och leda förband.

Personlig utveckling

Under utbildningen får du mycket tid och resurser för att utvecklas som person. Din mentor vid kadettbataljonen följer dig under hela utbildningen och ger dig övningar och uppgifter som utvecklar dig som individ och förbereder dig för din kommande anställning som chef och officer i Försvarsmakten.

Anmälningskod

90001

Studietakt

100%

Poäng

180

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024-08-19 -- 2027-06-18

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Program

Behörighet

Sökande till officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning ska uppfylla de krav på grundläggande behörighet som föreskrivs i högskoleförordningen 7 kap. 5, 5a, 5b-6 §§ och 4 kap. 3 § förordningen för Försvarshögskolan. Försvarshögskolan beslutar om särskild behörighet för officersprogrammet. Bestämmelser för särskild behörighet enligt högskoleförordningen 7 kap. 8-9 §§ och i 4 kap 4 § förordningen för Försvarshögskolan. För officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning gäller att den sökande: ­- är godkänd i Matematik 2a alt. Matematik 2b alt. Matematik 2c eller Matematik B, och ­- är godkänd i Samhällskunskap 1b alt. Samhällskunskap 1a1+1a2 eller Samhällskunskap A. För att bli antagen till officersprogrammet krävs även i enlighet med förordning för Försvarshögskolan att den sökande: - är svensk medborgare, ­- har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning, ­- har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), samt ­- har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen. Utöver detta så skall den sökande även: - styrka visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning eller motsvarande militär utbildning med lägst vitsord Ja 5 5 eller Godkänd, -uppfylla de av Försvarsmakten föreskrivna medicinska fordringarna, - uppfylla föreskrivna fysiska tester, och - uppvisa godkänt resultat på inskrivningsprov. Som motsvarande militär utbildning räknas aspirantutbildning och grundläggande militär utbildning (GMU) tillsammans med Kompletterande militär utbildning (FOK) eller att efter genomförd GMU varit anställd i Försvarsmaktens insatsorganisation under minst 9 månader. Kravet om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen ska vara uppfyllda under hela utbildningen.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Anmälan och antagning

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen 1 december- 15 januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvara...

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskola...

Gemenskapen inom Försvarsmakten är fantastisk

När Sophie Mellstig började Officersprogrammet hade hon redan jobbat sju år inom Försvarsmakten, bland annat som båtchef och i en insats i Irak. Men den långa vägen är faktiskt inget hon för...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-11-27