Sök

Sök

Inriktning krigsvetenskap

Krigsvetenskaplig inriktning är utbildning för arbete som officer i armén, amfibiekåren, flottan och flygvapnet. Utbildningen är ett steg på vägen mot befattning som pluton- eller kompanichef.

Huvudämnet är krigsvetenskap och inom ramen för krigsvetenskap utvecklar du din förmåga att leda, utbilda och utveckla stridande och stödjande enheter i alla konfliktnivåer nationellt och internationellt. I inriktningen ingår utbildning om krig och konflikter samt dess orsaker samt hur militär makt utövas. Strid, taktik och operationer liksom den teknik och de system som används vid militära förband är centrala delar.

En del av utbildningen är kurser i ledarskap och ledning, operativ juridik samt engelska. Försvarsmakten växer överallt och efterfrågan på officerare är stor. Arbetsuppgifterna och befattningarna finns både nationellt och internationellt och möjligheterna till en karriär är goda.

Tio VFU-inriktningar

Under termin 4-5 är du på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Försvarsmakten och du fördjupar dig då i den VFU-inriktning du valt. Programmets krigsvetenskapliga inriktning har tio VFU-inriktningar.

De tio inriktningarna är:

Amfibieförband finns där vatten möter land och är länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Med sina olika fordon och vapensystem kan förbandet operera i och under vattenytan, på land och i luften. Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner, floddeltan och andra amfibiska områden, kan förbandet verka i alla typer av terräng, till exempel öken. Därför är utbildningen till och tjänsten som amfibieofficer både flexibel och omväxlande.

CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Som CBRN-officer leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från kemiska och biologiska stridsmedel, radioaktivitet och kärnvapen. Det kan till exempel handla om att söka rätt på och identifiera faror i form av kemiska och biologiska ämnen eller att stoppa smittsamma sjukdomar. Arbetet sker ofta i förberedande syfte.

Fältarbete innebär att på olika sätt förändra terrängen för att försvåra för fienden samtidigt som man försöker underlätta för den egna verksamheten. Ammunitions- och minröjning är exempel på fältarbeten. Officerare specialiserade på fältarbeten leder ingenjörsförbanden.

För att allt ska fungera inom förbanden krävs att någon har ansvar för logistiken. Som officer specialiserad på försörjning säkerställer du att förbandet har tillgång till vatten, mat, drivmedel, ammunition och allt annat som är avgörande för förbandet.

Indirekt bekämpning innebär att man bekämpar ett mål som man inte kan se från skjutplatsen. Som officer inriktad mot indirekt bekämpning kommer du att lära sig skjuta med artilleri och att leda ett artilleriförband.

Ledningssystem är ett samlingsbegrepp för sambands- och informationssystem som radiosystem, datanätverk och kraftförsörjning. Ledningsofficeren utbildar i och leder arbetet i fält med de ledningssystem som är nödvändiga för att förbandschefen ska kunna leda sitt förband och samordna förbandens insatser. Du kommer lära dig hur dessa olika avancerade system fungerar.

Ett luftvärnsförband har till uppgift att skydda civilbefolkning, militära förband och flygbaser från attacker från luften. Det kan också vara att följa egna flyg med radar. Som luftvärnsofficer leder du verksamheten och övar tillsammans med din enhet på att lokalisera främmande och egna flyg, och att skjuta ner fientliga flyg.

Med markstrid menas att anfalla, inta och försvara viktiga områden. Det kan vara såväl tätbebyggda områden som ödemark, med såväl handburna vapen som med stridsvagnar. I internationella sammanhang har markstridsförbanden ofta till uppgift att skydda civila samhällsfunktioner i kris- eller krigsområden. Som officer inriktad på markstrid kan du bli anställd nästan överallt, men du kommer vara särskilt efterfrågad på pansarskytteförband och mekaniserade förband.

Som officer inom STRIL (stridsledning och luftbevakning) tjänstgör du initialt som luftbevakningsoperatör vid Strilbataljon. Din huvudsakliga uppgift är att inom ramen för flygvapnets incidentberedskap, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, målfölja, identifiera och sammanställa en korrekt luftlägesbild. Flygvapnets incidentberedskap pågår dygnet runt och luftlägesbilden utgör nödvändigt beslutsunderlag för att hävda Sveriges territoriella integritet och i förlängningen skydda och försvara Sveriges gränser.

Som luftbevakningsofficer kan du efter några år som operatör vidareutbilda dig mot chefstjänster inom luftbevakningen, exempelvis luftbevakningsledare, eller söka utbildning mot flygstridsledare (särskilda antagningsprov). Det är flygstridsledarna som leder våra stridsflygplan i luften.

Säkerhetsförbandens uppgift är att skydda militärt viktiga mål mot fientliga specialförband. Beroende på vilket förband du hamnar på kommer du lära dig olika saker, och dina framtida arbetsuppgifter kommer skilja sig åt.

Mer om Officersprogrammets inriktningar

Spännande karriärvägar för militärtekniker

Kapten Rasmus Bystedt tog examen från Försvarshögskolans officersprogram med militärteknisk inriktning 2014. Sedan dess har han både varit flygtekniker vid Blekinge flygflottilj och plutonch...

Här kombineras teknik och försvar

Sofia Taflin gillar att jobba med både hjärnan och kroppen. Därför har hon valt att läsa officersprogrammet med inriktning mot militärteknik. Här blandar hon tekniknörderi med praktiska mili...

Dela: