Sök

Sök

Inriktning militärteknik

Militärteknik beskriver och förklarar hur tekniken och tekniska system påverkar möjligheten att möta militära utmaningar och hur du som chef kan lösa dina uppgifter.

Den snabba tekniska utvecklingen är en viktig del av dagens förutsättningar för all militär verksamhet och det ställer krav på officeren i Försvarsmakten. Det behövs mer teknisk kompetens än tidigare.

Oavsett om det gäller en radar, en radio eller ett robotsystem krävs en interaktion mellan tekniken och människan som ska hantera den. Inriktningen militärteknik ger dig en fördjupad förståelse för den militära nyttan av både tekniska och mänskliga komponenter och hur dessa påverkar och påverkas av militära operationer.

På Officersprogrammets militärtekniska inriktning är huvudämnet försvarssystem. Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. För att komma in på den militärtekniska inriktningen ställs det högre krav än på de andra inriktningarna. Du måste ha läst naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt motsvarande kurser i efterhand. Som person är du är intresserad, kunnig och uppdaterad om vad som händer inom den teknik som hör till ditt område.

Breda karriärvägar

Försvarsmakten behöver mer teknisk kompetens än tidigare och efterfrågan på tekniskt utbildade officerare är stor, så du har goda karriärmöjligheter. På sikt kan din arbetsplats vara i någon av de militära staberna eller någon stödjande myndighet i befattningar som kräver militärteknisk kompetens, till exempel i styrningen eller utvecklingen av Försvarsmaktens nya tekniska system och förmågor.

Du får en teknikinriktad chefsutbildning och din militärtekniska kompetens ger behörighet att tjänstgöra i tekniska befattningar. Dina arbetsuppgifter och roll kan variera mycket och beror främst på vad som efterfrågas av just ditt förband.

Tidigt i din karriär kan det innebära att du är chef inom förbandets tekniska tjänst så som till exempel reparationsplutonchef där du ansvarar för underhåll, uppföljning och reparationer av materiel för till exempel fordon, helikoptrar, vapen, sensorer och sambandsmateriel. Du håller kontakten mellan förband och verkstaden och sköter uppföljningen.

Om anmälan och antagning

Sex VFU-inriktningar

Under termin 4-5 är du på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Försvarsmakten och du fördjupar dig då i den specifika taktik och teknik som är på din VFU-inriktning.

Programmets militärtekniska inriktning har två försvarsgrensinriktningar: armén och flygvapnet. För armén finns fem VFU-inriktningar. För flygvapnet gäller bara VFU-inriktningen teknisk tjänst vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS).

De sex inriktningarna är:

Denna VFU-inriktning är valbar för både armén och flygvapnet. Här studeras militära system för olika teknikområden varvat med militärtekniska litteraturstudier för att du ska få en god och bred teknisk systemförståelse. Du blir generalist inom teknisk tjänst i Försvarsmakten, och kommer som teknisk chef på olika nivåer kunna analysera och leda militär verksamhet med avancerade tekniska system.

Indirekt eld innebär att eld avges mot markmål med vapensystem, normalt artilleri eller granatkastare som saknar siktlinje till målet. Huvuduppgiften är att stödja andra förband med indirekt eld. Som artilleriofficer kommer du att lära dig skjuta med olika artilleripjäser och att leda understödjande insatser. Du kan jobba med en av två inriktningar, sensor eller pjäs.

Luftvärnet skyddar mot hot från luften ­— som fientliga missiler, flygplan eller helikoptrar. Luftvärnet tillhör armén, och dess soldater är även tränade i markstrid. Huvuduppgiften strid mot luftmål genomförs i samverkan med flygvapnet. För detta krävs avancerad teknik, som robotar och radar. För att leda luftvärnsförbanden eller deras tekniska tjänst behövs officerare med hög teknisk förståelse och kompetens.

Som ingenjörsofficer är du en taktisk operativ officer inom fältarbetsfunktionen och du kan vara expert inom många olika områden. Du ska ha den tekniska förståelsen och förmågan att leda fältarbetsprojekt, där ammunitions- och minröjning är två exempel på fältarbeten. Utöver detta byggs färdigheter för att leda funktionspluton samt verka som stabsmedlem. Du får taktisk förståelse för hur fältarbetsförband används och utvecklas.

Som CBRN-officer leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från CBRN-hot. Det är alltså kemiska och biologiska stridsmedel, samt radiologiska och nukleära händelser. Som teknisk officer planerar och leder du teknisk tjänst och har även materielansvar. Du uppträder i anpassade insatsenheter där detektering, identifiering och sanering utgör de viktigaste förmågorna. Arbetet utförs med avancerad teknisk utrustning.

Du ska kunna delta vid bedömande och planeringar med dina specifika tekniska kunskaper. Du ska även kunna utbilda i och leda arbetet i fält med de tekniska system som är nödvändiga för att förbandschefen ska kunna leda sitt förband och samordna förbandens insatser. Beroende på förutsättningar, behov och avstånd mellan förband används allt från små handburna system till tunga system, monterade i master och torn. Förbanden är specialiserade på avancerade sambands-, krypto- och informationssystem, datornätverk och på ledningsplatser i fält.

Breda karriärvägar

Dina arbetsuppgifter och din roll kan variera mycket och beror främst på vad som efterfrågas av just ditt blivande förband.

Din militärtekniska kompetens ger ett värdefullt perspektiv på förbandet oavsett vilken karriärväg du väljer. Du har många valmöjligheter eftersom du, förutom möjligheten att tjänstgöra i de flesta andra befattningar, får behörighet att tjänstgöra även i tekniska befattningar.

Tidigt i din karriär kan det innebära att du är chef inom förbandets tekniska tjänst och att du ansvarar för underhåll, uppföljning, reparationer av materiel, som till exempel fordon, helikoptrar, vapen, sensorer och sambandsmateriel. Men du kan också efter examen välja en mer traditionell befattning i likhet med de som utbildar sig på programmets krigsvetenskapliga inriktning.

Efterfrågan på tekniskt utbildade officerare är stor, så du har goda karriärmöjligheter. Senare i karriären kan du tjänstgöra som chef eller stabsmedlem i befattningar som kräver militärteknisk kompetens, till exempel i styrningen eller utvecklingen av Försvarsmaktens nya tekniska system och förmågor.

Huvudämnet försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. För att komma in på den militärtekniska inriktningen ställs högre krav än de andra inriktningarna. Du måste ha läst naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt motsvarande kurser i efterhand.

Mer om Officersprogrammets inriktningar

Spännande karriärvägar för militärtekniker

Kapten Rasmus Bystedt tog examen från Försvarshögskolans officersprogram med militärteknisk inriktning 2014. Sedan dess har han både varit flygtekniker vid Blekinge flygflottilj och plutonch...

Här kombineras teknik och försvar

Sofia Taflin gillar att jobba med både hjärnan och kroppen. Därför har hon valt att läsa officersprogrammet med inriktning mot militärteknik. Här blandar hon tekniknörderi med praktiska mili...

Dela: