Sök

Sök
Kadetter pratar i fåtöljer i biblioteket.

Officersprogrammets utformning

Som officersstudent blandar du teori och akademiska studier med praktik och verksamhet i Försvarsmakten. Ämnen du läser är till exempel krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt försvarssystem. Stort fokus läggs på att du ska utvecklas som individ och förbereda dig inför din roll som chef och officer i Försvarsmakten.

När du anmäler dig till Officersprogrammet väljer du någon av programmets tre inriktningar: krigsvetenskaplig- , militärteknisk eller sjökrigsvetenskaplig inriktning.

Oavsett inriktning kommer dina studier vara både teoretiska och praktiska. Tillämpning och övning är återkommande inslag. Du kommer att öva på att leda, planera, genomföra och utvärdera militär verksamhet och därigenom utveckla en förståelse för ditt kommande jobb som officer.

Samtliga inriktningar leder till en officersexamen och ditt inriktningsval påverkar din framtida placering i Försvarsmakten.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med Försvarsmakten och under din utbildningstid är du som kadett både student vid Försvarshögskolan och officersaspirant i Försvarsmakten.

Programmets inriktningar

Krigsvetenskaplig inriktning

Krigsvetenskaplig inriktning förbereder dig för att bli officer i armén, marinens amfibieförband, flygvapnet eller hemvärnet. Du kan även arbeta i någon av strids­krafterna ledning eller logistik. Huvudämnet är krigsvetenskap. Inriktningens tyngdpunkt ligger i utvecklingen av taktisk kompetens och förmåga att utifrån ett brett kunnande och en god helhetsförståelse leda, utbilda och utveckla förband.

Militärteknisk inriktning

Militärteknisk inriktning förbereder dig för att bli officer i armén eller flygvapnet. Huvudämnet är försvarssystem. Inriktningens tyngdpunkt ligger i utveck­lingen av militärteknisk kompetens och förmåga att utifrån ett brett kunnande och en god helhetssyn hantera interaktionen mellan teknik och taktik inom ledning, utbildning och utveckling av förband.

Sjökrigsvetenskaplig inriktning

Sjökrigsvetenskaplig inriktning (tidigare nautisk inriktning) förbereder dig för att bli sjöofficer. Huvudämnet är krigsvetenskap. Inriktningens tyngdpunkt ligger i utvecklingen av marin­taktisk kompetens och förmåga att utifrån ett brett kunnande och en god helhets­förståelse leda, utbilda och utveckla förband. Det breda kunnandet inkluderar i den här inriktningen grundläggande nautisk kompetens.

Kärnämnen

I samtliga inriktningar ingår ämnena krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt försvarssystem. Du kommer också studera engelska och operativ juridik. Beroende på inriktning kommer du även läsa nautik eller fysiskt stridsvärde.

Krigsvetenskap

Ämnet handlar om krig, krigföring och konflikthantering med militära medel i alla konfliktnivåer.

Försvarssystem

I ämnet försvarssystem studeras användningen av teknik i militära sammanhang och interaktionen mellan människa och teknik.

Ledarskap och ledning

Ledarskap och ledning är det ämne som ger verktyg och kunskap för ledarrollen som officer.

Personlig utveckling

Under utbildningen får du mycket tid och resurser för att utvecklas som person. Som student på Officersprogrammet är du samtidigt officersaspirant i Försvarsmakten och tillhör kadettbataljonen vid Militärhögskolan Karlberg.

Din mentor vid kadettbataljonen följer dig under hela utbildningen och ger dig övningar och uppgifter som utvecklar dig som individ och förbereder dig för din kommande anställning som chef och officer i Försvarsmakten.

Officersprogrammets terminer

Termin 1-3: Teori

Under de tre första terminerna är studierna huvudsakligen teoretiska, men varvas med militära övningar för att utveckla din fysiska prestationsförmåga och din kompetens som blivande officer. Undervisningen sker delvis på engelska för att du ska kunna arbeta i internationella miljöer. Du har föreläsningar och schemalagd träning, men också egen studietid.

Termin 4-5: Praktisk utbildning och praktik i Försvarsmakten

Under fjärde och femte terminen genomför du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Försvarsmakten. Då får du lära dig mer om olika förbands organisation och deras tekniska och taktiska användning av materiel.

Läser du till exempel VFU-inriktning markstrid lär du dig mer om skytteplutonens fordon, vapen och sätt att operera. Läser du VFU-inriktning ledningssystem lär du dig mer om sambands- och informationssystem och hur olika förband leds.

Du kommer även genomföra praktik på förband, främst i form av truppföring och trupputbildning.

Du väljer din VFU-inriktning under den första terminen. Valet görs i dialog med det förband du önskar tillhöra. Vilka VFU-inriktningar du kan välja mellan beror på vilken programinriktning du har valt. Antalet utbildningsplatser mot varje VFU-inriktning är begränsade och styrs av Försvarsmaktens behov. Alla VFU-inriktningar genomförs inte varje år.

Termin 6: Teoretisk fördjupning och praktisk syntes

Under den sjätte och avslutande terminen fördjupar du dig i ditt huvudämne och skriver ett själv­ständigt arbete om 15 hp. Programmet avslutas med en praktiskt inriktad synteskurs.

Du har möjlighet att genomföra ditt självständiga arbete vid ett annat lärosäte i Europa. För närvarande har vi följande partnerlärosäten:

Utbildnings- och kursplaner

I utbildnings- och kursplanerna kan du i detalj läsa vad du studerar och hur examinationer går till.

Mer om Officersprogrammet

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskola...

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som...

Anmälan och antagning

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen 1 december- 15 januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvara...

Bo med kompisarna – mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen vistas du på Campus Karlberg i Stockholm. Som kadett erbjuds du ett boende på campus eller i dess närhet.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Dela: