Sök

Sök

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som ingår i mönstring till värnplikt. På den här sidan kan du läsa mer om testerna och om de tre intervjudelarna: psykologintervju, professionsintervju och säkerhetsprövningsintervju.

Antagningsintervjuerna går ut på att bedöma din lämplighet för officersutbildning.

Professionsintervju

Syftet med professionsintervjun är att göra en personbedömning som speglar dina förutsättningar för utbildningen ur ett officersperspektiv. Bedömningen görs gentemot en fastställd kravprofil som bland annat omfattar värdegrund, relevanta kunskaper, samarbetsförmåga, relevanta motiv och motivation samt förmåga att utvecklas till ledare. Intervjun genomförs av en officer som har flera års erfarenhet av officersyrket och kunskap om officersprogrammet.

Den sista delen av intervjun är en säkerhetsprövningsintervju. Tillsammans med registerkontroll utgör den säkerhetsprövningen till programmet.

Sammanlagt tar professionsintervjun normalt 2 timmar.

Psykologintervju

Syftet med intervjun är att göra en personbedömning som speglar dina förutsättningar för utbildningen ur ett psykologiskt perspektiv. Bedömningen görs gentemot en fastställd kravprofil som bland annat omfattar värdegrund, personlig mognad, stresshanteringsförmåga, samarbetsförmåga, relevanta motiv och motivation samt förmåga att utvecklas till ledare. Intervjun tar cirka en timme.

Intervjuformulär

Inför professions- och psykologintervjun får du ett intervjuformulär. I formuläret får du svara på frågor om dina fritidsintressen, arbetslivserfarenhet och din familjesituation. Du ska också beskriva dig själv och ditt liv. Formuläret fungerar sedan som ett underlag för psykologen och officeren när de genomför sina respektive intervjuer.

Formuläret kan ses lite som ett CV där du har möjlighet att visa varför du vill bli officer och vad det är som gör att du kommer passa för yrket. Det är därför bra att tänka igenom redan innan vad du vill ta med. Se det som en anställningsintervju och förbered dig på liknande frågor.

I intervjuformuläret anger du också vilken förbandstillhörighet du vill ha efter examen.

Här kan du se vilka resultat som krävs på mönstring för att antas till Officersprogrammet.

Styrketest

Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala, där nio är högsta värdet.

Godkänt värde för behörighet till krigsvetenskaplig och militärteknisk inriktning är lägst kapacitet tre.

Godkänt värde för behörighet till sjökrigsvetenskaplig inriktning är lägst kapacitet två.

Fysiskt arbetsprov

Fysisk arbetsförmåga testas på en ergometercykel. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala, där nio är högsta värdet.

Godkänt värde för behörighet är lägst kapacitet fyra.

Synskärpeundersökning och test av färgseende

För behörighet till Officersprogrammet med krigsvetenskaplig och militärteknisk inriktning krävs enligt Plikt- och prövningsverkets bedömningsskala syn C. Detta innebär att synskärpan utan korrektion ska vara minst 0,1 på vartdera öga och med korrektion minst 0,8 på bästa ögat och 0,1 på sämsta ögat. Den binokulära synskärpan ska vara minst 0,5. Korrektion får användas för att uppnå denna synskärpa.

För behörighet till sjökrigsvetenskaplig inriktning krävs enligt Plikt- och prövningsverkets bedömningsskala syn B. Detta innebär att synskärpan utan korrektion ska vara minst 0,7 på bättre ögat och minst 0,3 på sämre ögat och med korrektion minst 0,8 på vartdera ögat. Den binokulära synskärpan ska vara minst 0,5. Korrektion får användas för att uppnå denna synskärpa. Dessutom krävs fullgott färgseende till sjökrigsvetenskaplig inriktning.

Hörselundersökning

För behörighet får tonmedelvärdet på det sämsta örat inte får överstiga 20 decibel inom frekvenserna 500, 1000 och 2000 Hz och inte överstiga 30 decibel inom frekvenserna 3000, 4000 och 6000 Hz.

Hälsokontroll

Den medicinska bedömningen sätts i en sexgradig skala A till F, där A är högst. För behörighet till krigsvetenskaplig och militärteknisk inriktning är det lägsta värdet D. För behörighet till sjökrigsvetenskaplig inriktning är lägsta värde B.

Inskrivningsprov

Inskrivningsprovet består av ett antal delprov som mäter verbal, logisk och rumslig förmåga samt teknisk förståelse. Du behöver inte förbereda dig mer än att vara utvilad för att resultatet ska bli rättvisande.

Godkänt värde för behörighet är lägst 6.

Har du nyligen mönstrat?

Har du mönstringsresultat som är giltiga för Officersprogrammet?

Om du under de senaste 36 månaderna har mönstrat och fått mönstringsresultat som är giltiga för Officersprogrammet behöver du inte göra om dessa tester. Då genomför du endast antagningsintervjuer under antagningsprocessen till Officersprogrammet.

Har du inte mönstringsresultat som är giltiga för Officersprogrammet?

Om du under de senaste 36 månaderna har mönstrat och fått mönstringsresultat som helt eller delvis inte är giltiga för Officersprogrammet kan du få göra om testerna beroende på när du fick mönstringsresultaten.

Vissa tester har nämligen spärrtider, vilket betyder att du inte kan göra om dem innan spärrtiden passerat. När spärrtiden passerat är du välkommen att söka till Officerprogrammet igen.

Aktuella spärrtider

  • Inskrivningsprovet: kan inte göras om under antagningsprocessen till Officersprogrammet 2024 om du skrev provet under perioden 15 januari 2023 – 15 januari 2024.
  • Fysiskt arbetsprov och muskeltest: spärrtid 3 månader
  • Färgseende: omprov medges inte
  • Synskärpa: ingen spärrtid
  • Hörsel: ingen spärrtid
  • Medicinsk bedömning: ingen spärrtid

Mönstrade du för mer än 36 månader sedan?

Om du mönstrade för mer än 36 månader sedan behöver du göra om ovan nämnda tester.

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskola...

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Dela: