Sök

Sök
Joel Nilsson

Ledarskap i kris

Skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. Många myndigheter är inblandade, räddningspersonal och frivilliga hjälper till, även internationell hjälp måste tas in. Det formas tillfälliga organisationer. Ledare måste finnas, som ser till att alla kan samverka.

Händelsen ovan används som exempel på grundkursen i Ledarskap under påfrestande förhållanden.

– Situationen visar på den komplexa apparatur det handlar om. Det ställer stora krav på ledaren som ställs inför situationer som hon eller han troligtvis inte har hanterat tidigare, berättar Joel Nilsson, som undervisar på grundkursen.

Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett tvärdisciplinärt ämne som belyser ledarskapet från psykologisk, sociologisk och genussynvinkel. Du studerar ledaren ur ett individperspektiv, där exempelvis beslut inte alltid fattas på rationell grund. Du påverkas av hur du mår, vilka resurser du har att tillgå, hur organisationen är utformad och samspelet med dina medarbetare. Ledarskapet placeras också i ett större perspektiv som bland annat knyts till organisation och samhälle genom frågor om genus, kultur och etik.

– Ledarskap under påfrestande förhållanden är en anpassning till världen vi lever i. En värld där vi ställs inför allt större hot, risker och kriser. Fler yrkesgrupper i samhället kommer bli delaktiga i krishanteringen, säger Joel Nilsson.

Alltid när det krisar

På Försvarshögskolan sätts ledarskapet i ett särskilt sammanhang: När det krisar. Utbildningen är teoretisk, åtminstone de två första delkurserna. Därefter kompletteras de teoretiska perspektiven med gästföreläsares praktiska erfarenheter, så de teoretiska kunskaperna blir mer praktiknära och sätts i ett sammanhang.

– På kursen pratar vi om hur krishändelser, och därigenom ledar­skapet, kan delas in i en före-, en under- och efterfas. Vi går igenom vad som behövs för att hantera händelser som till exempel en stor skogsbrand.

Genom aktuella exempel får du lära dig om bland annat tydlig kommunikation inom grupper, relationen mellan ledare och medarbetare, ledarens egenskaper och mycket annat.

Att ha kunskaper i ledarskap och särskilt ledarskap under påfrestande förhållanden är värdefullt för att förstå hur organisationer fungerar och hur myndigheter samverkar. När kriser inträffar ställer det krav på att en organisation ska kunna agera i situationen. Som ledare kan det vara många mål, logiker och synsätt, mycket att ta i beaktande samtidigt som beslut måste fattas, ofta under tidspress och med bristande informationsunderlag.

Föränderlig värld

I stora företag blir snabba organisationsförändringar allt viktigare i en föränderlig värld. I dag sker även mycket jobb i projektform, i tillfälliga grupper och team som ska samverka. Då är det bra att ha inblick i hur grupper och grupprocesser fungerar och hur stress påverkar ledarskapet under normala liksom påfrestande förhållanden. Denna kunskap är viktig för många organisationer. Kunskaper om ledarskap är dessutom attraktivt på arbetsmarknaden.

– På Försvarshögskolan får du en väldigt intressant och rolig utbildning, det du lär dig är något som är användbart inom de flesta yrken och organisationer. Du kommer att läsa tillsammans med studenter som har olika studiebakgrund och varierande erfarenhetsvärldar. Här finns en mängd erfarenheter att ta tillvara och bygga vidare på.

– Att individer utbildas i ledarskap under påfrestande förhållanden är en investering som är bra både för studenternas personliga utveckling och för samhället.

Du får lära dig mer om…

Ledarskap

Att förstå grupprocesser och samverkan är grundläggande för både ledare och medarbetare och blir därför en viktig nyckel i alla verksamheter.

Akuta krissituationer

Kunskaper om ledarskap kommer till användning i alla vardagssammanhang och i organisationer och företag inom såväl offentlig som privat sektor.

Om ledaren

Alla organisationer har ett behov av insikter i ledarskap och dess utmaningar, eftersom organisationer är organiska och dess främsta resurs är dess medarbetare.

Dela:
Publicerad 2019-02-20 Uppdaterad 2022-10-24