Sök

Sök

Rapporter och avhandlingar

Ett urval av rapporter och doktorsavhandlingar som är publicerade vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning 

Marika Ericson (2019)
Rapporten finns även med som bilaga till Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Bilagan skapas i nära samarbete mellan CTSS och Centrum för operativ juridik och folkrätt som också finns på Försvarshögskolan. Bilagan har glädjande nog blivit efterfrågad av många och därför väljer vi nu att publicera den även i en pdf-version för enklare spridning. Rapporten uppdateras kontinuerligt.
Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning: en bilaga till Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Besten besegrad - utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018

Viktoria Asp, Rickard Blomstrand, Jenny Deschamps-Berger, Sofia Levy-Nilsson, Petter Narby och Daniel Sandberg (2019)
Rapporten består av tre delar: 1) en beskrivning av händelseförloppet utifrån särskilt relevanta teman, 2) en diskussion om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen och 3) en utvärdering av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns arbete utifrån dess ansvar och uppdrag. Läs mer: Välfungerande krishantering under Ljusdalsbränderna 2018

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Emmelie Andersson (red) (2019)
Rapporten används som kurslitteratur på Försvarshögskolans statsvetenskapliga kurser och undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar. Den fungerar som en uppskattad grundbok för handläggare och tjänstemän som arbetar i totalförsvars- och krisberedskapssystemet. Mer information om rapporten.

Snöovädret i Stockholm 2016 - Konsekvenser för livsmedelsförsörjningen ur ett leveransperspektiv 

Utvärdering av Telö 17

Ulrika Kumlien (2018)
Övningen Telö 17 genomfördes med sektorn för elektronisk kommunikation under ledning av Post- och telestyrelsen. Syftet med övningen var att öka sektorns förmåga att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Resultatet av utvärderingen visar att målen med Telö 17 till stor del har uppfyllts.
Läs utvärderingen och andra erfarenhetsrapporter hos Post- och telestyrelsen.

Stressing Knowledge - Organisational closed-ness and knowledge acquisition under pressure

Mats Koraeus (2017)
Doktorsavhandlingen undersöker om organisationer som har till uppgift att veta hur man hanterar det oväntade också kan lära mitt i en kris. Organisationer har ofta en medvetenhet om pyrande konflikter och om att de kan snabbt eskalera, men trots detta kommer kriser ironiskt nog ofta som en blixt från klar himmel. I ett försök att förstå detta dilemma har Mats Koraeus studerat forskning både inom kunskapshantering och inom krishantering. Läs mer: Kan organisationer lära mitt i en kris?

Stressing Knowledge (på engelska)

Frivilligresurser under flyktingsituationen - Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015

Viktoria Asp (2017)
Rapporten bygger på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Studiens vägledande fråga har varit hur frivilliga kan fungera som resurs för att möta samhällets behov vid kriser. Utgångpunkten har varit flyktingsituationen men jämförelser görs med skogsbranden i Västmanland 2014, som också involverade stora mängder frivilliga. Läs mer: Frivilliga stöttade samhället under flyktingsituationen.

Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey

Helena Hermansson (2017)
Doktorsavhandlingen behandlar inter-organisatorisk samverkan och kollektivt lärande i en naturkatastrofkontext. Internationell diskurs och praktik rekommenderar att katastrofhantering bör ske i kollaborativa och decentraliserade strukturer. Turkiet reformerade nyligen sitt katastrofhanteringssystem enligt rekommendationerna. Hur tas sådana strategier emot i ett land vars politiska och administrativa system är nästintill dess anti-tes? Läs mer: Kriser och olika förutsättningar

Vulnerability and Power: Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy

Sara Bondesson (2017)
I doktorsavhandlingen studeras hur icke-hierarkiskt orienterade nätverk startade efter orkanen Sandy i New York 2012 och de svårigheter som uppstår när nätverken övergår i långsiktigt politiskt återuppbyggnadsarbete. Läs mer: Katastrof, sårbarhet och makt

Försörjningssäkerhet i andra länder: en kunskapsöversikt

Crisis, Accountability and Blame Management Strategies and Survival of Political Office-Holders

Annika Brändström (2016)
Doktorsavhandlingen undersöker hur kriser kan leda till att politiska aktörer på nationell nivå utkrävs ansvar. I avhandlingen tas flera olika kriser upp, och hur processerna har sett ut efteråt för vilka som har fått ta eventuellt ansvar för det inträffade, och vad det har lett till. Läs mer: När krishanteringen går snett – pudla, avgå eller rida ut stormen?

The Northward course of the Anthropocene ­– Transformation, Temporality and Telecoupling in a Time of Environmental Crisis

Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014

Viktoria Asp, Fredrik Bynander, Pär Daléus, Jenny Deschamps-Berger, Daniel Sandberg och Erik Schyberg (2015)
Syftet med utvärderingen är att utifrån ett krisberedskapsperspektiv dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Underlaget ska även vara till nytta för att utveckla hela det svenska samhällets krisberedskap. Läs mer: Allvarliga brister i svensk krisberedskap visar skogsbrandsutvärdering

Enskildas ansvar och agerande vid kriser: Offentliga aktörers bedömningar

Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser: Det offentligas syn och den enskildes agerande

Politisk ledarskapsstil - Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet


Dela: