Sök

Sök

Doktorandenkät 2022

Försvarshögskolans doktorander är överlag nöjda med sina handledare och nio av tio skulle välja att påbörja sin doktorandut­bildning om valet skulle ske i dag. Samtidigt har 54 procent av doktoranderna upplevt press eller stress som gett negativa erfarenheter i hög eller mycket hög utsträckning. Det visar resultaten från doktorandenkäten som genomförts från december 2021 till februari 2022.

Kort om indelning i rapporten

Svaren är i tabeller och diagram uppdelade i tre grupper:
dr. prog är lika med doktorandprogrammet inom krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt försvarssystem.
dr. prog S är lika med doktorandprogrammet i statsvetenskap
Annat innefattar projektdoktorander, industridoktorander, doktorander vars tid i doktorandprogrammet är slut (i vissa fall för flera år sedan) men som ännu inte disputerat och finns kvar på högskolan samt några doktorander som är antagna vid andra lärosäten men inte har doktorandtjänst utan annan tjänst vid FHS (och aldrig varit med i FHS doktorandprogram). Vilka av dessa som svarat vet vi förstås inte.

Grupperna är dock så små så det är vanskligt att jämföra dem. Diskussionen i rapporten rör hela gruppen.

Fördelningen av svar mellan män (20 personer) och kvinnor (6 personer) gör det svårt att dra några mer långtgående slutsatser kring skillnader även mellan dessa grupper.

Doktorandenkät 2022
Publicerad 2022-04-19 Uppdaterad 2024-01-07