Sök

Sök

Praktik på Försvarshögskolan

Vill du veta hur det är att forska inom området försvar, krishantering och säkerhet? En praktikperiod är ett värdefullt tillfälle för dig som studerar att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter.

Försvarshögskolan har en unik kompetens inom krishantering, politik och säkerhet. Praktiken genomförs på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Praktik hos oss ger dig insikter i arbetet vid en högskola, med fokus på forskning. Praktikanter kommer att få arbetsuppgifter motsvarande en forskningsassistent, med ett nära samarbete med professorer och experter. Uppgifter relaterade till utbildning eller administration, till exempel att anordna ett seminarium eller event, kan förekomma.

Det kommer även ges möjligheter att delta på forskningsseminarium och andra evenemang på Försvarshögskolan, vilket ger utmärkta chanser till att knyta kontakter och bygga ditt nätverk.

Vem kan söka praktik?

Du ska vara studerande på grund- eller avancerad nivå och vara antagen på en högskolepoänggivande utbildning vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. Förutsättningen är att din praktikperiod är poänggrundande, studiemedelsberättigande och att du är försäkrad genom ditt universitet eller din högskola. Praktiken är placerad i centrala Stockholm, med undantag av ämnet ledarskap som är placerat både i Karlstad eller Stockholm.

Tänk på att att praktiken inte är en anställning och att ingen ersättning ges.

Vår policy är att inte ta emot studenter antagna vid Försvarshögskolans utbildningar.

  • Ansökan inför praktik på höstterminen ska skickas senast 30 april.
  • Ansökan inför praktik på vårterminen ska skickas senast 1 november.

Efter sista ansökningsdatum behandlar vi din ansökan och lämnar besked om du blir erbjuden praktikplats eller inte. 

Plats 1

Denna praktikplats är förlagd på lnstitutionen för statsvetenskap och juridik. Du ska vara statsvetare eller motsvarande med intresse för statens styrning, offentlig förvaltning, samhällets försvar, säkerhet och krisberedskap.

Arbetsuppgifterna sträcker sig från forskningsassistentuppgifter som t.ex. transkribering av intervjuer till mer avancerat arbete som datainsamling samt grundläggande sortering, bearbetning och analys av empiriskt material. Arbetet genomförs framförallt i forskningsprojektet FOKUS (Försvarsförmåga och konkurrenskraft under samverkan med försvarsindustrin). Praktikanten kommer att vid sidan av att lära sig om forskningsprocessen även att få insyn hur undervisning planeras och bedrivs samt hur en högskola fungerar.

Skicka ditt CV och personligt brev till lektor och studierektor, docent Edward Deverell edward.deverell@fhs.se
För denna praktikplats krävs svenskt medborgarskap.

Plats 2

The Swedish Defence University offers 1–2 research internships in Political Science with a focus on security policy during the spring term 2022. The positions will be placed at the new Department of Political Science and Law at the Swedish Defence University in Stockholm.

During the internship, you will acquire work experience in the field of research and analysis by assisting Professor Linus Hagström collecting, summarizing and analysing various primary and secondary materials. Hagström has several research projects devoted to the analysis of security issues in the Asia-Pacific and globally. One project revolves around great power politics interpreted as narcissistic, in line with Hagström’s recent article in International Studies Quarterly (https://academic.oup.com/isq/advance-article/doi/10.1093/isq/sqab011/6145843).

As an intern, you may also be asked to help out with research administration, such as writing interview transcripts and organizing conferences, seminars or workshops. You will also be able to write and try to publish your own short current affairs analysis, under Hagström’s supervision.

The selection criteria are:
- analytical skills
- relevant educational background
- relevant academic interests
- relevant knowledge of languages (apart from English: Chinese, Japanese, Korean, Russian etc.)

Applications should include CV, transcript, a brief letter of intent (please state your own research interests, the subject of your BA or Master’s thesis, and other relevant qualifications). Please also include samples of your previous work.

For further information about the internship positions, please contact Linus Hagström at linus.hagstrom@fhs.se Applications should be sent by e-mail by 1 Nov 2021 and will be reviewed quickly thereafter. The process will be concluded by mid-November, or earlier.

Plats 3

Praktikplatsen är förlagd vid Institutionen för statsvetenskap och juridik, men genomförs i samarbete med mellan ämnena statsvetenskap samt ledarskap och ledning. Under praktikterminen kommer praktikanten att få samarbeta med handledare från båda dessa ämnen. Forskningsprojekten som praktikanten kommer att arbeta i berör främst politisk och professionsstyrning i/av militära organisationer, etik samt jämställdhet/likabehandling och genusperspektiv, men även andra forskningsfrågor kan bli aktuella, exempelvis säkerhet och livsmedelsförsörjning inom ramen för totalförsvaret.

Som forskningsassistent förväntas du arbeta med uppgifter kopplade till olika stadier av forskningsprojekt; det kan handla om att göra forskningsöversikter, söka litteratur, samla in empiriskt material, transkribera intervjuer, bearbeta och sammanställa empiriskt material, samt stödja forskarna på olika sätt. Möjlighet kan finnas att delta i seminarier och konferenser kopplade till forskningsprojektet. Den empiri som hanteras är mestadels på svenska, så du behöver kunna förstå, läsa och skriva svenska. Du förväntas arbeta självständigt under handledning och ta initiativ i relation till arbetsuppgifterna. Praktikplatsen är 20 veckor och skall vara kopplad till en poänggivande utbildning på högskola eller universitet.

De viktigaste urvalskriterierna är:
- självständig analysförmåga
- tidigare erfarenhet av arbete som forskningsassistent
- relevant utbildningsbakgrund
- relevant framtida forskningsintresse

Sökande bifogar CV och ansökningsbrev tillsammans med eventuellt arbetsprov (exempelvis en uppsats).

För mer information, kontakta docent Arita Holmberg arita.holmberg@fhs.se Ansökningar sänds per e-post till Arita Holmberg senast 1 november 2021. Intervjuer sker löpande.

Plats 4

Praktikplats i ett forskningsprojekt som drivs av Sara Bondesson, doktor i statsvetenskap och biträdande lektor vid Försvarshögskolan, samt genusrådgivare i MSB:s resursbas. Finansieringen av projektet kommer från Centrum för naturkatastroflära (CNDS). Praktikanten kommer att vara placerad på Institutionen för ledarskap och ledning.

Projektet handlar om vilka uttryck motstånd mot jämställdhetsarbete kan ta inom ramen för internationella insatser – DRR/Resiliens och kapacitetsutveckling, humanitära insatser och fredsbevarande – samt om vilka olika strategier som finns att överkomma sådant motstånd. Syftet är, förutom att bidra till den teoretiska kunskapsutvecklingen om jämställdhetsarbete, att stödja med kunskap till arbetet med att rekrytera, utbilda och stötta genusrådgivare och GBV-specialister. Projektet kan också komma till nytta för övrig insatspersonal som har till uppgift att arbeta med jämställdhetsarbete. Praktikantens arbetsuppgifter kommer att vara en kombination av datahantering och analys av data. Praktikanten kommer att arbeta med transkriptioner och sammanfattningar av intervjudata, genomföra litteraturöversikter av forskning om motstånd inom ramen för organisationsstudier, ledarskapsstudier, feministiska säkerhetsstudier och genusteori, samt om vilja och intresse finns, samskriva forskningsartiklar med ansvarig forskare.

Då material samt analys och artikelmanuskript huvudsakligen är på engelska krävs att praktikanten talar och skriver god engelska. Ett intresse för och gärna tidigare erfarenhet av kvalitativa och tolkande metoder, gärna med fokus på intervjustudier vore bra, men är inget absolut krav. Det vore också värdefullt, men är inget absolut krav, om studenten har ett särskilt intresse för eller kunskap om feministisk eller genusvetenskaplig teoribildning samt ambitioner att lära sig mer om genusfrågor inom ramen för internationella insatser.

Ansökan tillsammans med CV, personligt brev och arbetsprov mejlas till sara.bondesson@fhs.se.

Rickard Blomstrand - analytiker

Praktiken blev vägen in på arbetsmarknaden för Rickard. Idag har han en eftertraktad roll som analytiker vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Stamatia Boskou - Coordinator

Stamatia Boskou talks about her internship at the Swedish Defence University, that provided her with valuable new experiences and opportunities.

Özer Öskan - Master´s student

Özer is a Master's student at Stockholm University. He recently finished his internship at SEDU and there is a chance he and his supervisor, associate professor Arita Holmberg, will be publi...

Dela: