Sök

Sök
Kadett framför en dator.

Krigsspelsbaserad undervisning

Genom att använda krigsspel kan studerande vid Försvarshögskolan lära sig att planera och genomföra militära operationer på marken, i luften och på havet.

Spel anordnas främst på de militära utbildningsprogrammen, både på Officersprogrammet och det Högre officersprogrammet, men även civila utbildningar vid Försvarshögskolan använder spel i undervisningen.

Krigsspel är en metod som tillåter utbildning och träning inom många olika militära områden, som taktik, ledning och förmågeutveckling. De spel som används är ofta olika typer av kartspel, både analoga och digitala, där enheter på en karta visar en militär lägesbild.

Militärt beslutsfattande

Den typ av lärande som är i fokus är i första hand militärt beslutfattande. Att spela krigsspel erbjuder ett dynamiskt skeende mot en tänkande motståndare där varje beslut ger direkt effekt på spelarens förmåga att nå sina målsättningar över tid.

Det finns många fördelar med att använda krigsspel, i kombination med andra undervisningsmetoder. Ett spel kan ge möjligheter att tillämpa militära kunskaper och färdigheter i en kontrollerad miljö på ett säkert och effektivt sätt. Detta kan göras utan att medföra de betydligt högre kostnader som många andra metoder för att tillämpa militära kunskaper skulle innebära.

Genom ett upplevelsebaserat lärande i spelmiljöer kan spelarna praktiskt använda och förbättra sina kunskaper kring hur olika förmågor kan samspela för att nå militära målsättningar.

Debriefing och coachning

Gemensamt för spelbaserad undervisning är vikten av att sätta spelet i ett större sammanhang. Spelet är en central del av undervisningen, men behöver användas tillsammans med erfarna spelledare och militära lärare. Dessa ser till att studenterna blir coachade under spelets gång och att deras beslutsfattande är grundat i militärteori och beprövade erfarenheter.

Debriefing är också ett centralt element i spelandet, där genomgång av vad som hände i spelet och vilka erfarenheter man tar med sig efteråt är viktiga delar i lärandeprocessen.

Flera typer av spel

I spelverksamheten används flera olika typer av spel, både analoga och digitala. Spelbaserade övningar kan vara olika omfattande, vi anordnar spel i tidsspannet från ett par timmar till ett par veckor.

Spel kan användas för utbildning om krigföring på taktisk, operativ och strategisk nivå, och kan inkludera politiskt beslutsfattande, totalförsvarsaspekter och informations- cyber- och rymdkrigföring.

Dela: