Sök

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På Försvarshögskolan samlar vi in, lagrar och behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Detta arbete regleras ytterst av dataskyddsförordningen. Här hittar du information om hur vi arbetar med personuppgifter för att ge dig bästa möjliga service och samtidigt skydda din personliga integritet.

EU:s dataskyddsförordning - ofta kallad GDPR - gäller som lag inom hela EU. Syftet med förordningen är att förstärka skyddet för personuppgifter och därmed skyddet av den personliga integriteten. Utöver EU:s förordning regleras personuppgiftshantering i Sverige även i bland annat dataskyddslagen.

EU:s dataskyddsförordning ställer följande krav på oss som lärosäte och myndighet:

 • Vi ska ha laglig grund för att samla in och använda personuppgifterna. Laglig grund är samtycke, rättslig förpliktelse, avtal eller att en uppgift är av allmänt intresse som t ex utbildning och forskning.
 • Vi ska inte samla in eller bearbeta fler personuppgifter än nödvändigt. Vi ska heller inte lagra uppgifterna längre än vi behöver och vi får inte använda dem för andra ändamål än det ursprungliga.
 • Vi ska ha kontroll på och föra ett register över samtliga personuppgifts­behandlingar som vi gör samt med vilken grund vi gör det.
 • Vi ska se till att leverantörer som vi anlitar och som tar del av personuppgifter från oss försäkrar att de också följer dataskyddsförordningen. Detta reglerar vi genom så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.
 • På din begäran ska vi korrigera eller radera information om dig eller ta bort dig helt från våra register. Detta gäller dock inte alltid eftersom det kan finnas krav i lag eller förordning som innebär att vi måste behålla vissa uppgifter, som till exempel beslut som rör myndighetsutövning.
 • Om du så önskar, ska vi ge dig information om vilka personuppgifter vi har på just dig.

Förordningen kräver också att vi ska ha goda rutiner för att se till att vi följer ovanstående och även rutiner för att rapportera incidenter, som innebär en risk för att vi förlorar personuppgifter till obehöriga. Sådana incidenter ska anmälas till Integritetsmyndigheten, som är den myndighet som har tillsynsansvar för dataskyddsförordningen..

Försvarshögskolans regler för personuppgiftsbehandling Pdf, 916.4 kB.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, kontaktuppgifter och fotografier men också andra uppgifter som gör att en person skulle kunna identifieras.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i framför allt följande sammanhang:

 • Om du söker eller är antagen till utbildning hos oss.
  Detta gäller både högskoleutbildning och uppdragsutbildning som du går i egenskap av anställd vid en myndighet, organisation eller företag.
 • Om du är medarbetare hos oss.
 • Om du söker anställning hos oss.
 • Om du anmält att du vill ha nyhetsbrev från oss.
 • Om du är certifierad IL-, UGL- eller UL-handledare.
 • Om du blir medlem i vårt alumnnätverk.
 • Om du är låntagare på Anna Lindh-biblioteket.
 • När du besöker våra lokaler så gör vi en besöksanmälan med dina personuppgifter eftersom våra lokaler är klassade som skyddsobjekt. Vår status som skyddsobjekt innebär också att vi har kameraövervakning i våra lokaler.

Vilka rättigheter har du?

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att dra tillbaka ett tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling.
 • Du har rätt att få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs för att informera om vår verksamhet eller om du ångrar ett tidigare samtycke, under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Du har rätt få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (så kallad dataportabilitet).

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och med vilken laglig grund?

Studenter

Högskolestudenter och deltagare på högre officersprogrammet (som är en uppdragsutbildning). I de flesta fall sker behandlingen av personuppgifter från studenter med stöd i högskolelagen och –förordningen. De uppgifter vi behandlar för studenter som är antagna på våra utbildningar är namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, telefon, epostuppgifter, genomförda kurser, betyg, kursutvärderingar, provresultat, uppsatser, inlämningsuppgifter och andra i förekommande fall uppgifter om anstånd med studier, utbytesstudier samt uppgifter som studenthälsan och studievägledare får för att stödja individuella studenter.

Alumner

För före detta studenter, alumner, krävs att vi behåller vissa uppgifter om studierna från till exempel studiedokumentsystemet Ladok medan uppgifter som inte omfattas av högskolelagen eller -förordningen ska gallras bort när de inte behövs längre alternativt behållas efter att personen i fråga samtyckt till detta. Om alumnen däremot aktivt samtyckt till att gå med i vårt alumnnätverk kommer vi att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge alumnen relevanta och önskad information och erbjudanden.

Samarbetspartners och kunder

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna ge bästa möjliga service till våra samarbetspartners och kunder. Personuppgiftsbehandlingen grundar sig framför allt i avtal men i vissa fall, t ex vid nyhetsbrevsutskick, på samtycke. De uppgifter vi har är som regel relaterade till en juridisk person som är en avtalspart, men vi har även personuppgifter på individer som, utöver grundläggande person- och kontaktuppgifter, rör uppgifter om vilka utbildningar och övningar personen i fråga genomgått hos oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge våra kunder relevant information och relevanta erbjudanden.

Medarbetare (anställda)

Det är framför allt anställningsförhållandet, det vill säga en avtalsmässig grund respektive fullgörande av rättslig förpliktelse som reglerar att vi får och måste hantera personuppgifter på våra medarbetare. Mer information om detta finns på vår medarbetarwebben.

Marknadsföring och kommunikation

I syfte att marknadsföra våra utbildningar och sprida information om vår verksamhet producerar vi texter, bilder och filmer för såväl egna som andras kanaler. När vi gör detta inskaffar vi samtycke från de som medverkar i filmer och på bild.

I vissa sammanhang har vi inte möjlighet att begära samtycke, till exempel vid en öppen föreläsning med många personer i publiken. Om vi tar bilder eller filmar informerar vi om detta vid tillfället för att göra personerna medvetna om detta. Produktionen och publiceringen av text, bild och film och därmed personuppgiftsbehandlingen genomförs i syfte att informera om vår verksamhet, forskning och utbildning. Detta grundar sig på myndighetsförordningen och kallas för ”en uppgift av allmänt intresse”.

Vi använder oss både av vår egen webbplats och sociala medier såsom Youtube, Facebook, Instagram och Twitter.

Kontaktuppgifter

Om du vill se vilka personuppgifter vi har på dig, ändra eller radera uppgifter ska du vända dig till registrator@fhs.se

Kontakta oss om du har frågor som rör dina personuppgifter. I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har vi ett dataskyddsombud som du når på dataskyddsombud@fhs.se

Mer information

Försvarshögskolans regler för behandling av personuppgifter. Pdf, 916.4 kB.

Om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Dataskyddsförordningen i sin helhet (PDF)

Dela: