Så här hanterar vi dina personuppgifter

På Försvarshögskolan samlar vi in, lagrar och behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Detta arbete regleras ytterst av dataskyddsförordningen. Här hittar du information om hur vi arbetar med personuppgifter för att ge dig bästa möjliga service och samtidigt skydda din personliga integritet.

Dataskyddsförordningen gäller som lag inom hela EU. Syftet med förordningen är att förstärka skyddet för personuppgifter för att ytterligare skydda den personliga integriteten.

Dataskyddsförordningen skyddar din personliga integritet genom att ställa krav på oss som lärosäte och myndighet.

 • Vi ska ha goda skäl för att samla in och använda personuppgifterna. Skälen kallas laglig grund och kan vara samtycke, rättslig förpliktelse, avtal eller en uppgift av allmänt intresse som t ex utbildning och forskning.
 • Vi ska ha kontroll på och föra ett register över samtliga personuppgifts­behandlingar som vi gör samt med vilken grund vi gör det.
 • Vi ska inte samla in eller bearbeta fler personuppgifter än nödvändigt.
 • Vi ska inte lagra personuppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi ska se till att leverantörer som vi anlitar och som tar del av personuppgifter från oss försäkrar att de också följer dataskyddsförordningen. Detta reglerar vi genom så kallat personuppgiftbiträdesavtal.
 • På din begäran ska vi korrigera eller radera information om dig eller ta bort dig helt från våra register. Detta gäller dock inte alltid eftersom det kan finnas krav i lag eller förordning som kräver att vi behåller vissa uppgifter, som till exempel beslut som rör myndighetsutövning.
 • Om du så önskar, ska vi ge dig information om vilka personuppgifter vi har på just dig.

Förordningen kräver också att vi ska ha goda rutiner för att se till att vi följer ovanstående och även rutiner för att rapportera incidenter, som innebär en risk för att vi förlorar personuppgifter till obehöriga. Sådana incidenter ska anmälas till Datainspektionen, som är den myndighet som har tillsynsansvar för dataskyddsförordningen.

Nya regler

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi har bland annat sett över regler och rutiner för personuppgiftsbehandlingar och även utsett ett dataskyddsombud, vars uppgift är att granska att Försvarshögskolan behandlar personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser på området.

Försvarshögskolans regler för personuppgiftsbehandlingPDF

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Det kan vara personnummer, namn, kontaktuppgifter och fotografier men också andra uppgifter som gör att en person skulle kunna identifieras.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i framför allt följande sammanhang:

 • Om du söker eller är antagen till utbildning hos oss.
  Detta gäller både högskoleutbildning och uppdragsutbildning som du går i egenskap av anställd vid en myndighet, organisation eller företag.
 • Om du är medarbetare hos oss.
 • Om du söker anställning hos oss
 • Om du anmält att du vill ha nyhetsbrev från oss.
 • Om du är certifierad IL-, UGL- eller UL-handledare.
 • Om du blir medlem i vårt alumnnätverk.
 • Om du är låntagare på Anna Lindh-biblioteket.
 • När du besöker våra lokaler i form av besöksanmälan och våra studenter och medarbetare har inpasseringskort som loggas.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och med vilken laglig grund?

Studenter, högskolestudenter och deltagare på högre officersprogrammet (som är en uppdragsutbildning). I de flesta fall sker behandlingen av personuppgifter från studenter med stöd i högskolelagen och –förordningen. De uppgifter vi behandlar för studenter som är antagna på våra utbildningar är namn, personnummer, kontaktuppgifter som adress, telefon, epostuppgifter, genomförda kurser, betyg, kursutvärderingar, provresultat, uppsatser, inlämningsuppgifter och andra i förekommande fall uppgifter om anstånd med studier, utbytesstudier samt uppgifter som studenthälsan och studievägledare får för att stödja individuella studenter.

Alumner. För före detta studenter, alumner, krävs att vi behåller vissa uppgifter om studierna från till exempel studiedokumentsystemet Ladok medan uppgifter som inte omfattas av högskolelagen eller -förordningen ska gallras bort när de inte behövs längre alternativt behållas efter att personen i fråga samtyckt till detta. Om alumnen däremot aktivt samtyckt till att gå med i vårt alumnnätverk kommer vi att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge alumnen relevanta och önskad information och erbjudanden.

Samarbetspartners och kunder. Syftet med personuppgiftsbehandlignen är att kunna ge bästa möjliga service till våra samarbetspartners och kunder. Personuppgiftsbehandlingen grundar sig framför allt i avtal men i vissa fall, t ex vid nyhetsbrevsutskick, på samtycke. De uppgifter vi har är som regel relaterade till en juridisk person som är en avtalspart, men vi har även personuppgifter på individer som, utöver grundläggande person- och kontaktuppgifter, rör uppgifter om vilka utbildningar och övningar personen i fråga genomgått hos oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge våra kunder relevant information och relevanta erbjudanden.

Medarbetare (anställda). Det är framför allt anställningsförhållandet, det vill säga en avtalsmässig grund respektive fullgörande av rättslig förpliktelse som reglerar att vi får och måste hantera personuppgifter på våra medarbetare. Mer information om detta finns på vår medarbetarwebben.

Övrigt. Utöver ovanstående använder vi personuppgifter i form av texter, bilder och filmer både i egna och i andras kanaler, till exempel Facebook. Produktionen och publiceringen av text, bild och film och därmed personuppgiftsbehandlingen genomförs i syfte att informera om vår verksamhet. Detta grundar sig på myndighetsförordningen och kallas för ”en uppgift av allmänt intresse”.

Vilka rättigheter har du?

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
 • Du har rätt att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
 • Du har rätt att dra tillbaka ett tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling
 • Du har rätt att få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs för att informera om vår verksamhet eller om du ångrar ett tidigare samtycke, under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (så kallad dataportabilitet)

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor som rör dina personuppgifter. Du vänder dig i första hand till registraturen vid vårt högskolesekretariat:

registrator@fhs.se

Mer information

Försvarshögskolans regler för behandling av personuppgifter.PDF

Om dataskyddsförordningen på Dataskyddsinspektionens webbplats

Dataskyddsförordningen i sin helhet (PDF)

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.