Sök

Sök
bild över jorden på natten med städer som lyser

Partnerprogram med samhällsnyttan i fokus

På Försvarshögskolan tror vi på långsiktiga samarbeten med noggrant utvalda partners med den gemensamma ambitionen att öka samhällets motståndskraft och utveckla robusta, demokratiska samhällen.

Försvarshögskolan är en unik mötesplats för aktörer från den civila och militära världen. Några av de största tunga aktörerna inom svenskt näringsliv är med i kärnan av partnerprogrammet. Att vara vår partner innebär en möjlighet att påverka vilka frågor vi ska fokusera på, hur utbildningen bör utvecklas och vilken forskning och samverkan som saknas och ska byggas ut.

Försvarshögskolan arbetar sedan länge tillsammans med strategiska aktörer inom totalförsvaret som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och företag med viktiga totalförsvarsuppdrag.

I det mycket osäkra säkerhetspolitiska läget vi nu befinner oss i är utmaningarna större än någonsin. Därför vidgar vi vårt engagemang genom ett partnerprogram som samlar fler krafter som bidrar till ett starkt totalförsvar.

Gå med i vårt partnerprogram


Försvarshögskolans partnerprogram är en samverkansorganisation mellan oss som lärosäte och näringsliv, myndigheter och andra organisationer inom totalförsvaret och det bredare säkerhetsområdet. Samarbetet bidrar bland annat till att höja svensk försvarsförmåga, stärka svensk krisberedskap och näringslivets konkurrenskraft, och därmed skapa ett robust demokratiskt samhälle som kan hantera alla former av hot och utmaningar.

Foto: Anders G Warne

Skräddarsydda samarbeten

Våra samarbetspartners återfinns både inom privat näringsliv och det offentliga.
Samarbetet kan handla om att vi gemensamt utvecklar uppdragsutbildning, partners som bidrar med adjungerad expertis eller industridoktorander, gemensama forskningsprojekt eller renodlad uppdragsforskning. Samarbetena är därför till sin natur skräddarsydda och partnersamarbete inleds alltid med ömsesidig sondering för att undersöka och konkretisera möjliga samarbetsområden.

Vi tror på mångfalden och söker både samarbetspartners som ligger nära vår verksamhet och de som har helt andra perspektiv.

Pål Jonsson talar

Det här får du som partner

Försvarshögskolan erbjuder ett starkt civil-militärt nätverk med exklusiva nätverksträffar, inbjudningar till rundabordssamtal med nationella och internationella experter och en möjlighet att föra dialog med framstående ledare. Du får även tillgång till våra forskare och möjligheter att gå vidare med din organisations styrkor i olika initiativ inom forskning. Ni har även möjliget att bidra till våra utbildningar med aktuella case och projekt från er organisation

Som partner får du möjlighet att utvecka din verksamhet och dina medarbetare genom uppdragsutbildning, seminarier, worshops och konferenser som anordnas av partnerprogrammet. Genom vårt Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) och Strategic Implications and Innovations Centre (SIIC) erbjuder vi utbildning, expertstöd och övningar inom krishantering, totalförsvar och säkerhetsskydd.

Som samarbetspartner har du möjlighet att träffa befintliga studenter och även alumner med kompetens som du och din organisation söker.

Du och din organisation får möjlighet att på olika sätt ta del av våra forsknings- och utvecklingsprojekt. Forskningssamarbeten kan vara renodlad uppdragsforskning, där ni som organisation inriktar och finansierar ett forskningprojekt. Det kan också vara samarbetsforskning där vi gemensamt söker forskningsmedel, ni bidrar med egen forskande personal, adjungerad personal, industridoktorander eller ställer er organisation till förfogande för forskare.

Erbjud praktik eller bidra med din organisations verkliga utmaningar i utbildningen. Ni får tillgång till nya perspektiv och infallsvinklar och våra studenter får ovärderlig erfarenhet och förbereder dem för sina karriärer. Ni kan bidra med relevanta ämnen till uppsatsarbeten, förslag på scenrios ur er verklighet till studenternas krisövningar samt gemensam kursutveckling.

Håll kontakten med oss

Vill du veta mer, kontakta Petronella Kjellberg Andersen som är ansvarig för vårt partnerprogram.

Om du vill lära känna oss bättre och hålla dig uppdaterad på aktuella kurser och evenemnag, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Dela: