Sök

Sök

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet – masterprogram

Det här programmet ger dig en bred teoretisk men också praktisk kunskap om hur organisationer och insatser leds vid omfattande kriser och svåra samhällspåfrestningar. Du kommer studera problem och utmaningar som ledare och ledningsorganisationen ställs inför, både före, under och efter en insats.

Programmet leder till en masterexamen i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Du som önskar kan avsluta dina studier efter ett år och får då en magisterexamen. Utbildningen ges primärt på svenska.

Framtida karriärmöjligheter

Ditt framtida jobb finns sannolikt inom offentliga organisationer eller privata företag som har centrala roller i, eller kopplingar till, det svenska totalförsvaret. Du kommer som chef, ledare eller expert kunna arbeta med att utveckla ledningsförmåga och att förbereda, organisera, leda och utvärdera insatser vid både begränsade men också övergripande påfrestningar på samhället. Det kan handla om påfrestande förhållanden där det råder fara för liv, stor osäkerhet och tidspress, som exempelvis vid omfattande skogsbränder, översvämningar, långvariga strömavbrott, pandemier, terrorattentat och militära hot.

Programmet ger dig också behörighet för forskarutbildning inom huvudområdet vid Försvarshögskolan eller vid andra lärosätens forskarutbildningar.

Om utbildningen

Programmet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet handlar om utmaningar med att leda insatser och utvecklandet av metoder för att lösa utmaningarna. För att kunna leda en insats krävs både ledarskap och ledning. Ledarskap handlar om hur du skapar motivation och förtroende. Ledning handlar om vad som behöver göras och hur insatser inriktas och samordnas.

Du kommer få en bred teoretisk kunskap om generella problem och utmaningar som ledare och ledningsorganisationen som helhet kan ställas inför, både under förberedelsefasen men också under pågående insats. Du kommer exempelvis att studera hur ledning organiseras, beslutsfattande, individens roll i ledningssystemet och hur olika organisationer med olika ledningsfunktioner kan samverka. Fokus läggs också på insatsers tidsperspektiv:

 • Före – bygga upp en beredskap eller förmåga att leda
 • Under – att leda en pågående insats
 • Efter – att lära sig av erfarenheter

På programmet får du möjlighet att skapa fiktiva ledningsövningar där flera organisationer ingår och du kommer få förståelse för hur du hanterar både människors reaktioner samt medias krav vid kriser.

Utbildningen innehåller också erfarenhetsföreläsningar med företrädare från försvars- och säkerhetssektorn i Sverige, samt ger möjlighet till praktik på för sektorn relevanta arbetsplatser.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och andra läraktiviteter. De flesta av programmets kurser inleds med ett block med föreläsningar och självstudier där teoretiska begrepp, aktuellt forskningsläge och erfarenheter från olika professioner tas upp. Detta behandlas sedan exempelvis genom att du gör ett skriftligt arbete eller genom seminarier. Till sist får du praktiskt tillämpa det du lärt dig i ett övningsmoment; från enklare scenarioövningar till mer avancerade spel.

Dina lärare är primärt experter inom ledningsvetenskap och ledarskap under påfrestande förhållanden, men du kommer också få träffa andra erfarna experter från olika professioner.

Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder, 7,5 hp

Ledningsvetenskap – teoretiska grunder, 7,5 hp

Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori, 7,5 hp

Individuella perspektiv på att leda, 7,5 hp

För dig som läser till en masterexamen:

Organisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Interorganisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Fördjupningskurs i kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori, 7,5 hp

Syntes – från individ till samhällssystem, 7,5 hp

För dig som läser till magisterexamen:

Organisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Interorganisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Magisteruppsats, 15 hp

Valbara kurser (utbudet kan variera):

Praktik, 15 hp

Praktik, 30 hp

Rekrytering och urval för organisationer inom området försvar, krishantering och säkerhet, 7,5 hp

Att skapa och nyttja ledningsförmåga, 7,5 hp

Ledarskap, organisation och beslutsfattande, 7,5 hp

Viktig information:

Kursen kan komma att ställas in om färre än fyra studenter anmäler sig till kursen. Det finns också möjlighet att läsa kurser från Försvarshögskolans övriga kursutbud eller andra lärosäten.

Masteruppsats, 30 hp

Checklista för komplett ansökan på antagning.se

 1. Kandidatuppsats, du måste själv ladda upp ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats) tillsammans med din ansökan.
  Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett eller flera andra relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. (Endast den som inte skickar in en kandidatuppsats kan åberopa andra akademiska verk).
  Bifogade uppsatser/självständiga arbeten ska vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk.
  Notera att uppsats/självständiga arbeten ska vara inkomna uppladdade på antagning.se senast 15 april 2024.
  Om du tar examen i juni 2024 kan du komplettera din ansökan med din uppsats senast 14 juni 2024. Denna förlängda deadline gäller endast studenter som skriver sin kandidatuppsats under vårterminen 2024. Uppsatser och självständiga arbeten som inte har betygsatts kommer inte att bedömas.
 2. Inkommet examensbevis, kontrollera att dina examensbevis inklusive betyg finns på www.antagning.se.
 3. Arbetslivserfarenhet: Om du vill åberopa relevant arbetslivserfarenhet måste du ladda upp arbetsintyg där arbetsgivare/arbetsplats framgår och arbetsuppgifter kortfattat beskrivs samt längd på erfarenheten.

Urval

Urval baseras på:

 • en sammanvägd bedömning av kvalitet (betyg) på självständigt arbete (uppsats),
 • antalet avklarade högskolepoäng inom området (studier vid Försvarshögskolan eller andra kurser som bedöms som relevanta inom exempelvis brandingenjörsprogrammet, riskhanteringsområdet, katastrofmedicin, freds- och konfliktstudier, polisiärt arbete, eller ledarskapsområdet),
 • relevans av tidigare yrkeserfarenhet.

Som yrkeserfarenhet räknas även praktik. Stor vikt läggs vid både relevans av tidigare studier och relevans av yrkeserfarenhet.

Anmälningskod

P2408

Studietakt

100%

Poäng

120

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024-09-02 -- 2026-06-07

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Program

Behörighet

Behörig att antas till programmet är de som har en kandidatexamen eller en yrkesexamen omfattande minst 180 hp, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp. Examen ska vara inom något av områdena samhällsvetenskap, teknik eller annat relevant område eller ämne.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

"Det bästa beslut jag tagit"

När Daniella Arnhjort läste krishantering och beredskapssystem inom kandidatprogrammet i statsvetenskap så föll allt på plats. Då valde hon masterprogrammet i ledarskap och ledning.

Xi Jinping och Biden på G20 november 2022.

"Ämnet för masterprogrammet var klockrent och jag kände att det här måste jag göra. Kunskaper inom ledarskap och ledning är något jag kommer att ha stor användning av var jag än arbetar."

Samhällsutmaningar och krispsykologi

Första gången Siri Sandberg kom i kontakt med Försvarshögskolan var via vänner och sedan i samband med att lärosätet arrangerade öppet hus för potentiella studenter. Det blev ingången till a...

En utbildning med konkret nytta för yrkeslivet

Hon var nybliven operativ chef för Sveriges största räddningsregion. Då hittade Moa Hummelgård Försvarshögskolans masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet....

”Att kunna leda i kris blir allt viktigare”

Pandemiutbrott, skogsbränder, cyberattacker och terrorattentat – med dagens stora kriser behövs kompetenta personer som kan leda organisationer och insatser under påfrestande förhållanden.

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-16