Sök

Sök

Examination och tentamen

De flesta kurser innehåller examinationer för att pröva dina kunskaper. Examinationer kan gå till på olika sätt: till exempel genom salstentamen, uppsats, hemtentamen, inlämningsuppgifter eller redovisningar.

Om du inte klarat av ett examinerande moment ska du i första hand göra omexamination vid nästa ordinarie examinationstillfälle. Du kan dessutom skriva omtenta eller lägga fram en uppsats på nytt vid något av uppsamlingstillfällena.

Vad är en examination?

Examination är det moment i en kurs som utgör underlag för betygssättning och när dina kunskaper testas genom en uppgift eller tenta. Betyg bestäms av en av högskolans särskilt utsedd lärare (examinator).

Betygskriterier och övriga villkor, till exempel tillåtna hjälpmedel vid examination, ska finnas tillgängliga för studenterna senast vid kursstart. Examination ska genomföras på sådant sätt att den enskilde studentens prestation kan urskiljas. Examination ska även präglas av rättssäkerhet och likabehandling. Studenter ska bedömas på lika grunder och lika fall ska behandlas lika.

I kursplanen kan du läsa vilken slags examination som gäller för din kurs.

Salstentamen

Ett skriftligt prov som nästan alltid ges i slutet av en kurs där du ska visa att du har förstått kursen. Läs mer om vad som gäller under en salstentamen här.

Hemtentamen

Ett skriftligt prov som du gör hemma. Uppgifterna i en hemtentamen kräver oftast att du resonerar kring en fråga. Du ska använda dig av den litteratur som ingår i kursen, men du får också använda andra källor.

Promemoria, PM

Du kan få i uppgift att skriva ett PM (promemoria) där du resonerar kring ett ämne. Det kan även kallas essä eller paper.

Uppsats

Som examination används också uppsatsskrivande. Att ha skrivit en uppsats på en viss nivå är samtidigt ett krav för att få ut en viss examen. Uppsatser är i regel ganska stora arbeten, som kan ta ända upp till en termin att skriva.

Du har alltid en handledare (en av lärarna) som stöd i arbetet med din uppsats. Handledaren hjälper till med råd och synpunkter på resonemangen och undersökningsmetoderna. När en uppsats är klar ska den försvaras. Det kallas ventilering och innebär att du vid ett seminarium ska kunna ta emot synpunkter och svara på frågor kring uppsatsen. Frågorna ställs av en eller flera andra studenter (opponenter) som har fått till uppgift att granska uppsatsen.

Om du inte klarat av ett examinerande moment ska du i första hand göra omexamination i enlighet med kursbeskrivning. För att ta reda på när nästa examinationstillfälle ges och för att anmäla dig, kontakta ansvarig studierektor.

Omexamination av uppsats

Om du vill lägga fram en uppsats på nytt bör du i första hand göra det vid ordinarie tillfälle under pågående kurs.

För C-uppsats sker ordinarie examination i januari. För B-uppsats och uppsats på magisternivå sker ordinarie examination i maj eller juni.
För att ta reda på när nästa examinationstillfälle ges och för att anmäla dig, kontakta ansvarig studierektor senast 2 veckor innan.

Uppsamlingstillfällen för uppsats

Du kan också få din uppsats examinerad vid något av uppsamlingstillfällena för uppsatser.

För information om vad som gäller på Officersprogrammet, se nedan.

Omexamination av kurs

I kursbeskrivningen på Canvas kan du hitta datum för nästa omexaminationstillfälle. I vissa fall kan du skriva omexamination i flera kurser under de uppsamlingstillfällen som är några gånger per år.

Omexamination av uppsats

Om du vill lägga fram en uppsats på nytt bör du i första hand göra det vid det ordinarie tillfället under pågående kurs. För att kunna göra det behöver du anmäla dig till studierektor i krigsvetenskap.

B-uppsatsen (termin 3) har ordinarie examination i december. Det finns möjlighet till 2 timmar extra handledning (måste anmälas till studierektor).

Det självständiga arbetet (termin 6) examineras i juni med möjlighet till omexamination i slutet av augusti, början av september. Information hittar du i kursbeskrivningen på Canvas.

Du kan begära att läraren examinator gör en omprövning av betygsbeslutet. En sådan begäran ska vara skriftlig och lämnas till examinator.

Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av ett skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får beslutet rättas av examinatorn såväl till fördel som till nackdel för studenten.

Rättelser som är till nackdel för en student måste ske med stor försiktighet och endast när det är fråga om klara fall. Innan en sådan rättelse görs ska studenten normalt ges möjlighet att yttra sig.

Du har rätt att byta examinator inför nästa examinationstillfälle om du har underkänts två gånger på samma kurs eller delkurs. Begäran att byta examinator ska lämnas skriftligen till studierektor senast tre veckor före examinationstillfället.

Information om resultat

Du ska få reda på examinationsresultatet inom 15 arbetsdagar efter att examinationen har ägt rum. Om ett betygsbeslut blir väsentligt försenat på grund av oförutsägbara omständigheter ska studenterna informeras om detta. Resultaten meddelas via Ladok, mejl, lärplattform eller anslagstavlor på campus. Kursansvarig lärare informerar studenterna när resultaten är tillgängliga.

Anpassad examination

Om du har en varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet till anpassad examination. Det kan gälla både uppgiftens utformning och den plats där examinationen äger rum.

Anmäl behov av anpassad examination till kursansvarig lärare eller examinator. Visa upp intyg som styrker ditt stödbehov. Intyget ska vara utfärdat av högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Anmäl helst behovet så tidigt som möjligt, senast i samband med tentamensanmälan.

Vilka anpassningar som är aktuella bedöms från fall till fall.

Arkivera din c-uppsats

Godkända c-uppsatser ska arkiveras. Skicka en arkivkopia till institutionen omgående efter att betyg meddelats. Din c-uppsats ska också registreras i DiVA, på Anna Lindh-bibliotekets webbplats finns instruktioner om hur du laddar upp din uppsats.

Relaterade länkar

Regler för examination Pdf, 204.4 kB.

Akademiskt skrivande

Studera med funktionsnedsättning

Dela: