Sök

Så söker du Minor Field Studies

Den här guiden hjälper dig göra rätt när du ansöker om att göra Minor Field Studies. Handläggningstiden för ansökningar kan vara lång, så påbörja förberedelserna i god tid.

Innan du börjar med din ansökan behöver du kontrollera att du är behörig. Du hittar behörighetskrav och annan information på sidan om Minor Field Studies.

Det är en god idé att läsa hela guiden innan du sätter igång då flera moment kan påbörjas parallellt.

1. Kom på en projektidé

Börja med att fundera på vad ditt projekt ska handla om. Du kan utveckla projektidén tillsammans med din handledare på Försvarshögskolan och kontakta organisationer i landet du vill resa till för att få uppslag.

Kontaktperson och forskningstillstånd

Du ansvarar själv för att hitta en kontaktperson i värdlandet som kan vara din handledare i fält.

Denna person behöver inte vara en akademisk handlerare utan ska kunna ge dig stöd, rådgivning och assistans med praktiska arrangemang. Det kan till exempel handla om boende, säkerhet och kontakter.

I vissa länder krävs forskningstillstånd för att genomföra MFS-projekt. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller i det land du vill åka till. Din handledare i fält kan vara till hjälp.

2. Skriv en projektbeskrivning

När du har en färdig idé ska du skriva en projektbeskrivning på engelska (max 2000 ord). I den anger du:

 • Vilket land du vill åka till
 • Tidsplan för projektet inklusive datum (minst åtta sammanhängande veckor)
 • Alternativt upplägg för projektet (både alternativ tidsplan och alternativ till projektets metodik om omständigheterna förändras)
 • Kort planering för hur du ordnar boende i värdlandet
 • Tydlig syftesbeskrivning för projektet med anknytning till både utvecklingsstudier och din utbildning
 • Val av undersökningsmetodik för din fältstudie och uppsatsen i helhet
 • Preliminärt datum för att gå Sidas förberedelsekurs (senast 5-8 veckor innan avresa)

3. Gör en budget

Din ansökan ska innehålla en preliminär budget. I den anger du kostnader för:

 • Resor till och från värdlandet (billigast möjliga färdsätt)
 • Uppehälle i värdlandet
 • Nödvändiga resor inom värdlandet eller regionen
 • Vaccination
 • Eventuell utrustning
 • Resor till och från förberedelsekursen i Härnösand
 • Tryck av din uppsats (max tio exemplar)

4. Skaffa intyg från handledare

Du behöver två handledarintyg: dels från din handledare på Försvarshögskolan och dels från din kontaktperson i fält.

Din handledare på Försvarshögskolan intygar att ditt MFS-projekt har relevans för dina studier. Intyget består av en särskild blankettPDF. Bifoga ifylld blankett i din ansökan.

Din kontaktperson i fält ska intyga att du får hjälp med praktiska frågor som kontakter och liknande i värdlandet. Det finns inga formella krav på hur intyget ska vara utformat. Det kan till exempel vara ett utskrivet mejl.

5. Beställ studieintyg

I din ansökan behöver du bifoga studieintyg. Beställ intyget i god tid.

6. Skriv motivering

Utöver projektbeskrivning behöver du skriva en personlig motivering till varför du ansöker och varför du borde få stipendiet. Motiveringen ska skrivas på engelska.

7. Fyll i ansökningsblankett

När du är klar med alla tidigare steg kan du ladda ner och fylla i ansökningsblanketten.

Ladda ner ansökningsblankettPDF

I ansökan bifogar du:

 • Personlig motivering på engelska
 • Studieintyg
 • Projektbeskrivning på engelska
 • Budget
 • Intyg från kontaktperson i fält
 • Intyg från handledare på Försvarshögskolan

När du är färdig skickar du ifylld ansökningsblankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Att: Carin Jutterström
Box 278 05
Stockholm

8. Bokning, visum och vaccination

Du ansvarar själv för att boka din resa. Se också till att du har visum och är vaccinerad innan du reser.

9. Uppgifter under och efter MFS-projektet

Det finns ett antal uppgifter du behöver genomföra både under och efter din fältstudie.

Under fältstudien ska du:

 • Löpande hålla dig uppdaterad om UD:s reserekommendationer.
 • Spara dina resehandlingar (inklusive boardingkort)
 • Genast meddela MFS-handläggaren om något händer under fältstudien som förändrar villkoren för din studie eller din rätt att ta emot stipendiet.
 • Meddela MFS-handläggaren om du avbryter eller förkortar fältstudien.

Efter fältstudien ska du:

 • Delta i ett samtal om din fältstudie med din MFS-handläggare, MFS-kommittén och din akademiska handläggare.
 • Lämna in dina resehandlingar (inklusive boardingkort) till MFS-handläggaren.
 • Återkoppla dina forskningsresultat till berörda parter i värdlandet.
 • Ladda upp en reseberättelse på din profil i MFS kursanmälningssystem.
 • Svara på en utvärderingsenkät för MFS-stipendiater.
Dela: