Sök

Sök

Krig och försvar – masterprogram

Det här masterprogrammet är en, för Sverige, unik tvåårig utbildning i krigsvetenskap som ger dig en avancerad, bred och djup förståelse för frågor som rör krig, säkerhet och försvar. Programmet innehåller kurser om hur olika typer av krig bedrivs, hur moderna försvar byggs och organiseras, och hur säkerhetspolitik utformas och påverkar vår omvärld.

Programmet tillhandahåller avancerad träning i att tänka kritiskt och arbeta självständigt, lär ut verktyg för att analysera komplexa processer och ger insikter och träning i hur policy rörande krig, fred och säkerhet utformas av olika aktörer. I programmet slipas dina sakkunskaper samtidigt som du tränas i både avancerade vetenskapliga metoder och analytiska färdigheter.

Programmet ger även möjlighet till att delta i internationella studentutbyten med välrenommerade universitet i Europa genom Erasmus-samarbetet, och du får ta del av ett ambitiöst praktikprogram som ger möjligheter till relevant arbetslivserfarenhet hos myndigheter, internationella organisationer och privata säkerhetsföretag.

Din utbildning leder till en mastersexamen i krigsvetenskap: en examen som i Sverige är unik för Försvarshögskolan. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Mastersprogrammet Krig och försvar ger dig en unik kunskapsprofil som enbart Försvarshögskolan tillhandahåller i Sverige. Våra studenter går vidare till karriärer inom ämnesrelevanta arbeten på myndigheter och departement som UD, FOI, och MSB, inom privata säkerhetsföretag med ett spann från cybersäkerhet till totalförsvar, samt både nationella och internationella organisationer inom bland annat EU- och FN-organ. Förutom arbeten som utredare och analytiker finns möjligheter att arbeta inom samhällsskydd och beredskap på kommunal, regional eller statlig nivå. För den som är svensk medborgare finns även en rad möjligheter till civil karriär inom Försvarsmakten.

Programmet ger dig också behörighet till en rad forskarutbildningar i till exempel krigsvetenskap, statsvetenskap, freds- och konfliktforskning och internationella relationer.

Om utbildningen

Krigsvetenskap är vetenskapen om hur krig och försvar bedrivs och organiseras. Några av de centrala frågorna som programmet behandlar är militär strategi och organiseringen av ett lands försvar. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll även i säkerhets- och fredsarbete och utbildningen berör därför också frågor kring humanitära interventioner, fredsbevarande styrkor och säkerhetspolitik. Du får tillgång till ett stort utbud av valbara kurser i Försvarshögskolans ämnen, exempelvis statsvetenskap, krishantering och folkrätt och läser då tillsammans med studenter från andra program, vilket ger dig en intressant och utvecklande integration av perspektiv.

Du kommer under din utbildning få en slagkraftig träning i vetenskapliga metoder som ger avancerade analytiska förmågor. Scenariobaserade rollspel, så kallad ”war gaming”, och en praktiktermin är också en del av programmet. Utbildningen ger dig alltså teoretisk och fallstudieorienterad kunskap om krig och försvar men även direkt yrkesrelevanta färdigheter och kunskaper.

Försvarshögskolan tillhandahåller Sveriges främsta experter på ämnet krigsvetenskap; lärare och forskare som både är ledande inom sina forskningsfält men även frekvent anlitade experter i media. Forskningen som bedrivs inom krigsvetenskap spänner över militär strategi, totalförsvar och inbördeskrig till fredsbevarande operationer och krig och genus.

Utbildningens upplägg

Studiet av krig och konflikter, 15 hp

Forskningsdesign och analysmetoder, krigsvetenskap, 15 hp

Den första terminen läser du en introduktionskurs i krigsvetenskap med fokus på hur och varför stater utövar militär makt, följt av en kurs i vetenskaplig metod. Introduktionskursen ger dig grundläggande kunskap i krigsvetenskap medan metodkursen lär dig verktyg för hur man kan analysera och förstå krigföring och organisationen av krig och försvar inom vetenskapliga ramar.

Valbara kurser 30 hp

Andra terminen läser du fyra valbara kurser. Du kan själv välja om du vill fördjupa dig inom ett specifikt område genom att följa föreslagna ämnesspår, eller om du vill läsa kurser med mer bredd. Utbudet av valbara kurser har en stor spännvidd. Du kan exempelvis fördjupa dig i olika typer av krigföring, strategi eller försvar men även välja kurser inom statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik, krishantering, policyanalys. Masterprogrammet erbjuder således både bredd och spets.

Exempel på valbara kurser (utbudet kan variera):

 • Civil-militära relationer, läskurs, 7,5 hp
 • Ombudskrig, interventioner och täckoperationer, 7,5 hp
 • Genus, säkerhet och krig, 7,5 hp
 • Krig och samhälle, 7,5 hp
 • När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring, 7,5 hp
 • Politisk psykologi i krigsskeenden, 7,5 hp
 • Policyanalys, läskurs, 7,5 hp
 • Europeisk säkerhet och krishantering, 7,5 hp
 • Från diplomati till vilseledning: påverkan genom strategiska narrativ, 7,5 hp
 • The Sit Room: att omsätta amerikansk strategi, 7,5 hp
 • Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet, läskurs, 7,5 hp
 • De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi, 7,5 hp
 • Miljö, risk och säkerhet: att leva i antropocen, 7,5 hp
 • Politisk kommunikation: Informationspåverkan som säkerhetsproblem, läskurs 7,5 hp
 • Nationella underrättelser, 7,5 hp
 • Uppkopplat krig - krig, medier och det moderna informationsekosystemet, 7,5 hp
 • Nato organisation, gemenskap, aktör, 7,5 hp

Masteruppsats 30 hp

Tredje terminen är avsatt för examensarbete i form av en masteruppsats. En mastersuppsats är ett självständigt vetenskapligt arbete där du får fördjupa dina sakintressen och träna färdigheter i vetenskaplig metod.

Valbara kurser om 30 hp

eller

Praktikkurs, 30 hp

Den fjärde terminen väljer du själv om du vill söka praktik eller om du hellre vill läsa ytterligare valbara kurser. Du kan alltså här göra valet om du vill fördjupa dina empiriska och teoretiska kunskaper ytterligare eller sikta mer direkt mot arbetslivet i form av praktik.

Exempel på valbara kurser (utbudet kan variera):

 • Civil-militära relationer, läskurs, 7,5 hp
 • Ombudskrig, interventioner och täckoperationer, 7,5 hp
 • Genus, säkerhet och krig, 7,5 hp
 • Krig och samhälle, 7,5 hp
 • När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring, 7,5 hp
 • Politisk psykologi i krigsskeenden, 7,5 hp
 • Policyanalys, läskurs, 7,5 hp
 • Europeisk säkerhet och krishantering, 7,5 hp
 • Från diplomati till vilseledning: påverkan genom strategiska narrativ, 7,5 hp
 • The Sit Room: att omsätta amerikansk strategi, 7,5 hp
 • Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet, läskurs, 7,5 hp
 • De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi, 7,5 hp
 • Miljö, risk och säkerhet: att leva i antropocen, 7,5 hp
 • Politisk kommunikation: Informationspåverkan som säkerhetsproblem, läskurs 7,5 hp
 • Nationella underrättelser, 7,5 hp
 • Uppkopplat krig - krig, medier och det moderna informationsekosystemet, 7,5 hp
 • Nato organisation, gemenskap, aktör, 7,5 hp

Andra och fjärde terminen öppnar även upp möjligheten för utlandsstudier via våra utbytesavtal med partneruniversitet.

Checklista för komplett ansökan på antagning.se

 1. Inkommet examensbevis, kontrollera att dina examensbevis inklusive betyg finns på www.antagning.se och om inte, se till att de laddas upp under dokumentsfliken i samma portal. Går du sista året på din utbildning kan du söka ändå; du blir då antagen med villkoret att du ska inkomma med ditt examensbevis innan registreringsveckan.
 2. Kandidatuppsats, du måste själv ladda upp ett betygsatt, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats) i sin helhet tillsammans med din ansökan. Om du går sista året på kandidatprogrammet och din uppsats inte hinner bli klar kan du istället bifoga två relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. Dessa arbeten ska ha koppling till krig och försvar och betyget på arbetena måste framgå. Har man en samskriven uppsats så ska man ladda upp den plus ett eget skrivet och betygsatt arbete.
  Bifogade uppsatser/självständiga arbeten ska vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk. (Endast den som går sista året på ett kandidatprogram ((eller går ett program som inte omfattar kandidatuppsats)) kan åberopa andra akademiska verk).
 3. Håll reda på datum för kompletteringar: Alla redan utfärdade eller betygsatta handlingar ska bifogas till ansökan senast den 1 februari 2024. För de som läser sista terminen på kandidatprogram under hösten är sista kompletteringsdag för uppsatsen den 14 februari 2024 (om man vill ha uppsatsen medräknad). Uppsatser och självständiga arbeten som inte har betygsatts kommer inte att bedömas.
 4. Antagningsbesked kommer den 21 mars. Om du blir antagen med villkor så innebär det att du ska uppvisa de dokument som krävs för att lyfta villkoret senast vid registreringsveckan. Du mejlar dokumenten direkt till masterprogramme@fhs.se
 5. Sista svarsdag - Efter du fått ditt antagningsbesked kommer Försvarshögskolan att kontakta dig via mejl inom kort. Du får då tacka JA eller Nej via en länk. Det går inte att tacka Ja till din plats på antagning.se

Urval

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvalitet och relevans avseende det självständiga arbetet på kandidatnivå (eller på de betygsatta akademiska arbeten som bifogats ansökan).

Kostnad

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Anmälningskod

P2402

Studietakt

100%

Poäng

120

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024-09-02 -- 2026-06-07

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Program

Behörighet

Officersexamen eller Kandidatexamen om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap. Ett dokumenterat, skriftligt betygsatt självständigt arbete (examensarbete, kandidatuppsats) eller motsvarande för sökande med utländska meriter. Därtill krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 alternativt Engelska B. Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska. Särskilda behörighetskrav krävs för vissa valbara kurser för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss på e-post: masterprogramme@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

I filmen berättar vi om de båda ämnena krigsvetenskap och statsvetenskap.

Krigsvetaren som blev cyberanalytiker

Redan som tonåring visste Margarita Sallinen att hon ville arbeta med rikets säkerhet. I dag arbetar hon som cyberanalytiker på det växande svenska företaget Paliscope.

Akademi möter verklighet på masterprogrammet

Hur reagerar EU, Nato och världens länder på en säkerhetspolitisk kris? Under en intensiv vecka får studenterna på masterprogrammet i politik, säkerhet och krig agera utifrån olika aktörers...

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-01-15